Karta över naturreservatet Draven

  Karta Draven. Draven, gränsen mellan Gislaved och Värnamo, är en av Smålands viktigaste och artrikaste fågellokaler. Här häckar årta, småfläckig sumphöna, sothöna, vattenrall, skrattmås, rördrom, bläsand, storspov, brun kärrhök, sångsvan, trana och grågås.

  Många olika änder, gäss och vadare rastar också här under flyttning. Pilgrimsfalk har setts vid sjön och flera andra rovfåglar söker sin föda här. Om vintern kan man få se havsörn. Fågeltorn finns norr om Väcklinge på västra sidan och på Fridsnäs vid utloppet i sydost.

  Även växttäcket är varierat och artrikt. På skilda håll i sjöbanken växer till exempel kärrspira, granbräken, olika arter av sileshår och igelknoppar samt vattenmöja och sjöranunkel. Även ängsnycklar har påträffats i reservatet.

  De vidsträckta strandängarna längst i sydväst, Håkentorps, Dravös och Bröttjestads marker, är delvis dikade och utgörs av välbetade strandängar med pors och ljung. Här har betet pågått kontinuerligt sedan lång tid. På de stora arealerna hittar man en mängd olika växtarter.

  Ett källkärr i sydost bidrar till artrikedomen. Tätört, stagg, atlantmaskros, ett flertal starr-, blädder- och natearter, vattenblink och kärrbräsma är något av mångfalden av växtarter. Rödbena, tofsvipa och gulärla häckar regelbundet på strandängarna

  Tillhör bildgalleri

  Platser  Naturreservat

  Fler bilder från Bredaryd församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Yvonne Öhrbom
  Som släktforskare och en av föreningsredaktörerna för Bredaryds Bygdeband skulle jag vilja förmedla vilket värde det är att dokumentera vår bygds historia, platser och människor, för framtida generationer. Har du foton eller berättelser att dela med dej av, så kontakta oss. bygdeband.bredaryd@gmail.com

  Källa