Uråsa hembygdsförening

  • 19
  • 3
  • 50
Koordinater: 56.697343, 14.914798

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Uråsa hembygdsförening

Hembygdsförening i Uråsa socken, Växjö kommun, Kronobergs län.

Uråsa socken/församling tillhör Växjö kommun och är beläget 20 km söder om Växjö. Socknen omtalas redan 1361 som Öraasa. Namnet anses vara bildat av ur, möjligen i betydelsen uroxe, och ås, höjdsträckning.
Invånarantalet har minskat från 572 (1939) till 304 (2004). Nedan sker en jämförelse med motsvarande text i SVENSKA GODS OCH GÅRDAR från 1940.

Uråsa socken har under de senaste 65 åren genomgått stora förändringar. Från att har varit en ren jordbruksbygd med närmare 110 brukade enheter, har numera huvuddelen av befolkningen sin utkomst inom industri och service, främst i Ingelstad eller Växjö. I dag har ca 10 familjer sin huvudsakliga utkomst från jordbruket men endast 3 gårdar har mjölk-produktion. Värt att notera är att endast marginella åkerarealer har tagits ur bruk sedan 1940. Ett flertal gårdar används till s.k hästgårdar vilket bidrager till att hålla landskapet öppet.

Uråsa andelsmejeri lades ner 1962. Från slutet av 40-talet var Lantmännens siloanläggning vid järnvägen det stora blickfånget. Anläggningen revs i 1984. Uråsa hade två kvarnar liksom tre affärer i drift fram till 1960-talets mitt.

Järnvägstrafiken Växjö – Ronneby lades ned 1965 och liksom Uråsa station och postservicen. Posten flyttades till Väckelsång och sköts idag av lantbrevbärare som utgår från Tingsryd. Banvallen används numera som cykelled.

Dagens kommunikationerna sköts till största delen med bil men även bussförbindelserna utmed riksväg 27 är viktiga, särskilt för de skolbarn vars utbildning sker i Växjö.

Kyrkan består av medeltida långhus jämte en år 1835 tillbygd sakristia i öster samt kyrktorn i väster från år 1841. Byggnadsmaterialet är sten. Interiört renoverades kyrkorummet 1941 och försågs med bl a altartavla av Simon Gate och ny predikstol. Orgeln byggdes under 1950-talet. Sockenstugan har renoverats och byggt till under senare delen av 1970-talet. Uråsa församling har sedan medeltiden utgjort pastorat tillsammans med Väckelsång men tillhör numera Östra Torsås kyrkliga samfällighet. Kyrkoherde: Sam Adolfsson. Komminister: Louise Behrendt.

Uråsa skola stängdes 1970 och togs åter i bruk 1980. Verksamheten kompletterades 1988 med daghemmet Äventyret. Nuvarande lokaler invigdes 1991. Uråsa har ett rikt och varierat föreningsliv med såväl idrotts-, hembygds- som röda kors förening. Uråsa Badhusförening har funnits sedan den gemensamma bastun uppfördes 1947 och har i dag öppet för bad två kvällar i veckan.

Under slutet av 1950-talet byggde Försvarsmakten Uråsa flygbas i östra delen av socknen. I samband med detta fick riksväg 27 nuvarande sträckning utanför byn. Under del 1960-talet fungerade Uråsa som Växjö flygplats fram till att flygplatsen i Öjaby togs i bruk. Flygbasen upphörde i slutet av 1990-talet som militärbas och brukas efter försäljning mest för motorsport och som upplag för flis mm. Även en viss odling av gräs till taktäckning förekommer.

Bildgallerier inlagda av Uråsa hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Uråsa hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Uråsa hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2