Östra Furtan

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog

Koordinater: 59.650036, 12.777885

Information om Östra Furtan

By (hemman) i västra Brunskog.

I en skattelängd från år 1503 är hemmanet Furtans namn med enligt N. o H. II sid. 84. Namnet innefattade då det område, som sedan delats i V:a och Ö:a Furtan.
År 1503 hette ägaren ”Bonde i Furtan”, och hans skatt var 1/3 av den oxe, som han lämnade, och som värderades till 15 öre. Gården skrives i jordeboken år 1605 för Östra Furtan och skattesedeln lyder: ”Oxeskatt 5 öre, Matgive penningar 1 öre, Humble 1 mark, Årlige hästar 4 och Konungshästar 4” – År 1613 betalar Nils i Ö:a Furtan 12 mark till Älvsborgs lösen, och är han år 1629 antecknad för 1 öre i tionde samt år 1630 i jordeboken skriven för gården, som angives som helt hemman. År 1641 blev enligt lag en karta av lantmätare upprättad och hemmanets avkastning antecknades. De värden, som kunde beskattas, voro enligt anteckning på kartan följande: ”Åker: 4¾ tunnor uti säde och 3 tunnor i träde; Hö på ängar och gärdeslindar 24 lass; Fånge skog och mulbete till nödtorft; Lite fiske uti Fåen”. – År 1769 är för Ö:a Furtan antecknade femton familjer med tillsammans åttiotre personer. Laga skifte av Ö:a Furtan förrättades år 1834. Hemmanets areal uppgives till 797,6 tunnland, varav 531 tunnland är skogsmark. Åkervidden var år 1938 etthundrasjuttiotvå tunnland och hemmansägarnas antal tjugofem. – I hemmanet funnos 33 hushåll år 1939, vilket är antecknat i husförhörsboken, som även meddelar, att 125 personer detta år bodde i Ö:a Furtan.


Bilder och dokument från Östra Furtan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal