Nödinge kyrka

Kategori: Kyrka

Till platsen är en tradition knuten kring en tidig, eventuellt förkristen, offerkälla nära kyrkan, och denna källa finns med i olika varianter av sägner i samband med orten Nödinges tillkomst.

Kyrkobyggnaden
Nuvarande kyrka byggdes år 1727 och uppfördes utanför en äldre romansk kyrka från 1100- eller 1200-talet, vilken revs i samband med nybygget.
Inne i kyrkorummet möter en magnifik barockinredning, där takmålningarna är utförda av målarmästare Alexander Fox 1734 och där konstnären lagt till ovanliga detaljer. Fornminnesinventeraren Djurklou berättar: ”På taflan som föreställer yttersta domen ligger närmast de fördömdas boning några ägg, hvaraf ett är sönderslaget. Anledningen härtill uppgafs vara att målaren köpt ägg av en gumma i socken, betalt för färska men fått skämda, hvarför han förbittrad höröfver inlagt äggen på taflan och gumman sjelf bland de fördömda”.
Predrikstolen utfördes 1741 av bildhuggaren Johan Petter Weber.
Restaureringen 1981-1982
I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem grävdes kyrkans långhus ut, och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkogolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka.
Det mest sensationella var att under medeltidskyrkans murar, och alltså äldre än denna, fanns ett tiotal kristet begravda kvinnor. De flesta av de nästa kusligt välbevarade kropparna var lagda i högar av ask- och ekbark samt björknäver. Ovanpå barkkistorna låg käppar av hassel. Gravarna daterades till 1030-1050, det vill säga sen vikingatid och var unika för norden. Då gravskicket på äldre medeltid ofta var att männen begravdes söder om och kvinnorna norr om kyrkan, så tillhörde de funna gravarna eventuellt en kyrkogård norr om en ännu inte påträffad samtida träkyrka. Denna kyrka kan i så fall ha placerats här, trots dåliga markförhållanden, på grund av områdets tidiga betydelse för kult och offer.

Visa karta
Nödinge kyrka
Koordinater: 57.889207, 12.059720

Information om Nödinge kyrka

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.