Varmsätra såg och kvarn

Kategori: Kvarn

1885 flyttade från V Lövsta arbetare Johan Olsson Bergström tillsammans med hustru Anna Lisa Jansdotter och 4 barn till Varmsätra. Johan och Anna är barnfödda i Värmland. Samma år flyttade från V Lövsta bondsonen Carl Carlsson med hustru Emma Christina Johansson född i Gamsebo.

Koordinater: 59.934673, 16.729349

Information om Varmsätra såg och kvarn

Carl och Emma hade gift sig 1882 och hade inga barn. Johan och Carl köpte tillsammans ett mindre vattenburet sågverk vid Varmsätrabäcken och byggde där upp en kvarn och sågverk med drift av ånga. Arbetet kunde nu ske året runt. I lagfartsprotokoll i oktober 1886 kan man läsa. ”Varmsätra bymän upplåter och försäljer nordost om Varmsätra by ett mindre såghus med inventarier och vattenfall samt omkringliggande å kartan utvisande område, befintlig upplagsplats jämte de genom laga skifte invid sågen belägna samfällt undantagna åkrarna att genast tillträdas mot en köpesumma av 500 kronor”. Sedan följer en underskrift av ett 20 tal Varmsätrabor. Köparna förbinder sig att i köpebrevet uppföra kvarn och sågverk med drift av ånga, där byns hemmansägare emot skälig kall och sågarlön kunna få sina behov tillgodosedda i såväl malning som sågning. Om köparna ej uppfyller ovannämnda villkor äger byalaget rätt att köpa tillbaka för vad köparna betalt för densamma. Där byggdes också två bostäder som kom att kallas Kapernaum och Arken, där delar av personalen blev bosatta. Varmsätrabäcken hade ett naturligt fall och där dämdes upp en damm. Dammen var till för att lättare kunna få upp stockarna till sågbordet. Ur kassaboken från 1886 står att det kostade 80 öre pund att få gröpe mald i kvarn och att ett dagsverke i sågen betalades med 1 krona och 10 öre. Från gamla kort kan vi se att arbetsstyrkan periodvis var 20 till 30 personer. !901 flyttade Johan Olson Bergströmmed familj tillbaka till Värmland. De flyttade till Ny socken där han står som byggmästare Johan Bergström. Byggmästare Bergström avled i Kristinehamn 1919. Carl Carlssonståt nu som ensam ägare till Varmsätra såg och kvarn. Carl och hans hustru Emma får inga egna barn. De tog sig under några år 3 fosterbarn. Johanna Dahlstedt som döptes i samband med konfirmationen som Hanna Carlsson. Anders Guustav Adolf Carlsson, samt Valborg Kristina Vestman. Samtliga barn adopterades. Byggmästare, kvarnägare och sågverksägare Carl Carlsson avled 19231207 59 år gammal .Fostersonen Adolf Carlsson född 1894 tar över verksamheten. Adolf Carlsson gifter sig 1925 med Edla Maria Margareta (Maja) Pettersson. Ur Salaposten 21 september 1928 står skrivit. Den 20 september 1928 vid halv 9 tiden utbröt en förödande eldsvåda i sågen. Vilket jämte hyvleri och kvarn brann ner till grunden. Elden som upptäcktes av maskinisten, hade börjat i en under sågen belägen spånledning som transporterade hyvelspån till ångpannan. Maskinisten underrättade genast ägaren Carlsson, som befann sig inne i hyvleriet och ropade samtidigt på hjälp. Minst ett tiotal man voro inom några minuter på plats för att med vattenhinkar ta itu med släktningsarbetet, och någon stund efteråt anlände massor av folk, som bredvilligt deltog i räddningsarbetet genom vattenhämtning, men elden grep omkring sig med oerhörd hastighet och på mindre än fem minuter var så gott som hela de tre våningar höga kvarnen övertänd. Genom att koppla till en slang till motorpumpen i ångpannehuset fick man även igång vattenbegjutning, men ingenting hjälpte, varför man fick koncentrera ansträngningarna på att söka rädda det intill liggande hyvleriet. Man var genast på det klara med att räddningsmanskapet måste förstärkas. Sågen ångvissla sattes därför omedelbart igång och lockad de omkringboende till brandplatsen. Carlsson begärde också hjälp från brandkåren i Sala som ryckte ut med brandbil och motorspruta. Med berömdvärd raskhet ingrep brandmännen och det torde vara dess förtjänst att de intill liggande stora brädstaplarna samt ett värdefullt virkeslager kunde räddas. Elden hann dock kasta sig över kvarnen och hyvleriet som helt brändes ner, samt övre våningen på maskinhuset med däri liggande torkrum förstördes. På mindre än en timme var allt förstört och vid 10 tiden var all fara över. Enligt vad hr. Carlsson uppgav till Sala Posten var det eldhärjade försäkrat i Göta för 52 000 vilket belopp torde täcka förlusten. Maskinhuset var dock lågt försäkrat. Kvarnen och sågen var uppförda 1885, hyvleriet 1896. Den senare ombyggdes i fjol, då även virkesskjulet uppfördes. Vinden gick dessutom i gynnsam riktning från bostadshusen. Dessutom fanns det rikligt med vatten, inte mindre än två rätt vattenfyllda bäckar gå alldeles förbi anläggningen, den ena t.o.m. mitt emellan den nu nedbrunna sågen och hyvleriet. Landsfiskalen utredare ansåg att någon gnista, kommit in i spånledningen från en av pannorna, som sedan med en rasande fart spred sig över hela byggnaden. Kvarnen och sågen bygdes upp igen och efter ett drygt år var verksamheten igång igen. Enligt boken Svensk hembygd från 1937 bestod kvarnen av två sammanmalningskvarnar samt siktverk. Sågen av en ram samt kantverk och hyvel. 1944 kom den elektriska strömme till Varmsätra såg och kvarn. Ångmaskinen revs ut och elektriska motorer sattes in. Adolf Carlsson fick svårt att få verksamheten att gå runt och sålde hela kvarnen och sågen samma år. Carlsson var då 50 år och flyttade med sin familj till Fläckebo. Maskinisten för ångpannan Erik Strandberg slutade samtidigt och gick över till Televerket. Erik var mycket tekniskt kunnig och lät på äldre dar bygga en exakt minikopia av den ångmaskin som funnits i sågen. Kopian finns i dag uppställd på Väsby kungsgård. Ny ägare blev Hans Hansson Tysk, som kom från Säter. Han överlät rörelsen till sina båda söner Folke och Gösta. Folke övertog rörelsen ensam 1946. Små kvarnar och sågar fick allt svårare att klara sig. 1960 orkade inte Folke längre utan tog sitt liv. Som ny ägare kom Gunnar Ingo. Gunnar byggde en varmluftstork och legotorkade spannmål åt bönderna. Utsädesrensningen fortgår men malningen minskar markant under 1960-70 talet. då många bönder slutade med djur och de som har djur kvar, köper egen kvarn. Under Ingos tid började man tillverka bilgarage och portar. Man höll till i gamla hyvleriet och arbetsstyrkan var 5 till 10 man. Under slutet på 1980 talet säljer Gunnar Ingo såg och kvar till Åke Andersson från Sala. Åke bygger en verkstadshall på sågbacken. Verkstaden drivs till slutet på 1990 talet då ny ägare kommer. Anders Larsson, som även i dag är ägare. 1997 revs sågen och även skorstenen. Någon verksamhet finns inte kvar och kvarnen är snart en ruin, som ännu står kvar som ett minne över gångna tider. Kvar finns också bostadshuset Kapernaum vilket i dag är friköpt och moderniserat bostadshus. Bosse 2013


Bilder och dokument från Varmsätra såg och kvarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist