Högmålen (Svanbo)

Kategori: Gård

Koordinater: 57.934955, 15.374866

Information om Högmålen (Svanbo)

Frälsegården Högmålen i Svanboskaten ligger på höjdplatån vid vägen mot Sjöviks säteri ca 1 kilometer efter avfarten från Svenningebyvägen. Namnet kommer med största sannolikhet från gårdens högt belägna läge. I många sammanhang har Svanbohögmålen och Kyrkohögmålen sammanblandats, varför det finns felkällor i flera register och publikationer.

Gården är troligen från medeltiden. Något belägg finns dock inte förrän under 1600-talet. I kyrkböckerna finns noterat, att dottern till Håkan och Ingrid, Maria, föddes på Högmålen 1679.

1914 köpte Boxholms AB gården, styckade av hus med tomtmark och sålde.

År 2009 var Högmålen permanentbebott. År 2014 är fastigheten fritidsbostad.Högmålen var tidigt ett torp under Svana. Det skrevs 1643 som f.d. kronotorp och hade köpts från kronan av Otto Schulman. Schulmans måg, Hans Georg Mörner, sålde i sin tur till Åke Hansson Ulfsparre, död 1657, som var ägare av Svana. Åkes son Erik sålde Högmålen till Axel von Schaar 1670. Gården kom sedan att tillhöra släkten Ridderborg på Ribbingshof fram till 1914, då syskonen Sven och Märta Ridderborg sålde sitt gårdsinnehav till Boxholms AB.

Vid 1735 års jordrannsakan skrevs gården som:
En frälsegård om 1/4 mantal i rote 61 med en åbo, ägs av baron Leijonhielm. God timmerskog och fiske i Sommen. Ingen kvarn eller såg. Ett dagsverkstorp under Ribbingshov.

I verket ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet tar man bland annat upp följande om Högmålen: 15 hektar, varav 4.5 åker 10.5 skog. Mangårdsbyggnad av trä uppförd omkring 1800, 2 rum, 1 kök, 1 hall. Ekonomibyggnad av trä byggd omkring 1910 för 2 hästar och 10 nötkreatur. Ägare Boxholms AB. Arrendatorer Otto och Ruth Du Rietz med barnen Harald, Ulla och Runa.

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 uppger man bland annat följande:
1 bostad 1.5 våningar timmer byggt omkring 1800
1 garage 1 våning timmer ” 1970-tal

År 2014 är huset från ca 1800 kvar i renoverat skick. Boden väster om mangårdsbyggnaden finns kvar i omändrat skick. På tomtens bakre del finns ett äldre uthus på fall. Ett tämligen nybyggt garage finns öster om boningshuset i änden av uppfarten. Några övriga byggnader finns inte idag. På tomten framför boningshuset finns en vattenkälla med pump. 30 meter söder om denna finns jordkällaren i tämligen gott skick. Ytterligare ca 100 meter sydväst ut i det något sumpiga området finns ett cementerat jordutrymme som en gång innehållit ett mindre vattenverk.


Bilder och dokument från Högmålen (Svanbo)

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Högmålen (Svanbo)Bebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson