Skog

Kategori: By

By (hemman) i östra Brunskog utefter vägen mot V:a Ämtervik.

Koordinater: 59.677768, 13.027501

Information om Skog

By (hemman) i östra Brunskog utefter vägen mot V:a Ämtervik.SKOG. Källa: En bok om Brunskog.

Hemmanet Skog uppges i jordeboken som upptaget år 1620. Om tionde från Skog är antecknat: 1632: »Lowits i Skog 1 skäppa havre» och 1646: »Enar i Skog 2 öre». Om gården finns säkra uppgifter å en hemmanskarta från år 1641.

Från år 1654 föreligger en köpehandling på hälften av Skog avskriven av släktforskaren A. Tholen. Som denna urkund liksom två senare tillkomna av Tholen i boken »Sylvanderska släkten» anförda urkunder ge glimtar från andra och tredje leden efter den okände man, som 1620 upptog hemmanet.

Vid ting uti Sulevik i Älgå socken den 6 nov. 1654 kom bland andra Erik Persson i Skärmnäs i Brunskogs socken(och) beviste, huru som han hade löst och köpt av Nils Olofsson i Drögsnäs och Jarl Olofsson i Ringstad halva Skogen i Brunskogs socken, som är ett fjärdings hemman och därföre givit dem tillhopa två och fyratio riksdaler».
Den andra hälften av Skog, d. v. s. l/8 av ett helt hemman, ärvdes av Kristoffer i Skog enligt ett arvskifte av den 8 okt. 1692, som avskrivits av A. Tholen. Därav framgår, att sonen Nils Kristoffersson ärvde 1/6 av Skog samt köpte två systerlotter, vardera 1/12 av Skog, för 151/6 riksdaler. Brodern Jon får sam-tidigt fasta på sin arvslott, »1/6 uti berörda Skog».

En urkund om förlikning om arv efter Nils Kristoffersson finns i avskrift i släktboken. Den är dagtecknad den 6/9 1726 och skriven av äldste sonen till Nils Kristoffersson, P. Sylvander, som var komminister i Glava.
Han påminner i början om sina föräldrars försäkran till dottern Karin och hennes man Jon Göstasson, »att bliva allena boende på deras (föräldrarnas) l/8 del ibidem, vilken är fädernet, barn efter barn, och i synnerhet som ägodelen icke skulle tåla två åbor tillika».
I urkunden säger sig komministern samt yngste brodern »uti ingen motto vilja in disponera föräldrarnas gjorde disposition». De sälja därför sina andelar i hemmanet Skog, och köpebrevet lyder:
»Vi undertecknade, 2:ne bröder, havom med berått mod och fri vilja sålt till vår svåger Jon Göstasson och hans hustru, vår syster Karin, våra broderdelar, som är 2/7-delar uti l/8 i Skog med allt som till det fasta hörer, för sextio riksdaler curant, nämligen 30 riksdaler för vardera, till en stadigvarande egendom för sig och sina efterkommande arvingar att bruka och nyttja som bäst han gitter; varå han vid häradsrätten äger att söka lagfart, när honom så synes.
Hult 6 sept. 1726. P. Sylvander, v. P. L. i Stavnäs; Johan Nilsson, Glava. Vittnen: Andor Renström, v. P. L. i Brunskog; Nils Andersson, Grimsta; Jacob Jacobsson i Nolsjö».

År 1732 lovade Jon Göstasson, Enar Månsson, Lars Månsson och Nils Nilsson i Skog att årligen kola 250 stavrum ved (12 milor) och försälja kolen till Rinnefors hammare.
Antalet invånare i Skog år 1769 var trettiofem.

Hemmanets areal uppmättes 1841 vid laga skiftet och befanns vara 950,3 tunnland och därav 804,2 tunnland skogsmark.

Åkerjorden inom hemmanet år 1938 uppgavs vara 126,8 tunnland och fördelad på elva ägare.

Antalet hushåll i Skog var år 1942 femton och då bodde 48 personer i Skog.


Bilder och dokument från Skog

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal