Fastmyra

Kategori: Herrgård

Koordinater: 59.092083, 16.980944

Information om Fastmyra

Gård i Stjärnhov. Ur ”Svenska gods och gårdar” /Östra Södermanland från 1940:

Fastmyra Säteri:
Postadr. Stjärnhov
Areal: Total 285 har, därav 117 åker, 148 skogs- o. hagmark, 20 kolt. betesmark. Taxeringsvärde: 210.000:-
Jordart: Huvudsakligen svartmylla på lerbotten.
Skogsbest.: Barr- och lövskog.
Djurbesättning: 12 hästar, 50 kor, 14 svin, 10 får och 160 höns. (Reaktionsfri S.R.B-besättning). För jordbrukets drift användes traktor och tvenne bilar. Åkerarealen är rörtäckdikad.
Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomibyggnader uppförda 1910, 1915 och 1920.
Den äldsta kända handlingen angående Fastmyra är kommerskollegii utslag av den 10 april 1818 om gravationsbevis, varvid förklaras, att Fastmyra var ograverat frälse och 1680 varit och blivit till frälse utbytt av riksrådinnan och friherrinnan Elsa Kruus.

Fastmyra har innehafts av bl.a. bergsrådet Fredrik Lundgren, fänrik Silverbrand (1828), agronom E. Tigerschiöld (1853) och överste K. Ståhl (1863).
Gården kom till släkten 1904 genom änkefru Louise Wikander f. grevinna Wachtmeister, vilken 1913 ingick äktenskap med nuvarande ägaren. Denne utlöste efter hustruns död sina medarvingar och blev ensam ägare till stamhemmanet den 30 maj 1932.


”SÖDERMANLAND” del 2, från år 1947:

1/4 mantal. Fastmyra 1 och 1/8 mantal. Vitsand 1, samt ett flertal mindre gårdar och torp.
Taxeringsvärde 117.000:-
Areal: 270 hektar, varav åker 100, skog och hagmark 160, ängs- och betesmark 10.
Jordart: Övervägande medelstyva mellanleror med inslag av sand- och dyjord.
Arealen till största delen rördikad, delvis självdränerande.
Ägofiguren är splittrad och åkrarna kuperade. 7-årid växtföljd: träda (hel och halv), höstsäd, vårsäd med insådd. tre år vall, vårsäd.
Corps de logi i trä och rev., uppfört 1913 i 2 våningar, innehåller 12 rum och kök, fullständigt moderniserat.
Arrendatorbostad uppförd 1922 innehåller 6 rum och kök, fullt modernt.
Arbetarbostäder: 6 lägenheter om 2 rum och kök, badrum och tvättstuga.
Ekonomibyggnader: stall, ladugård (automatiska hoar, cementerad gödselstad, AIV-gropsilo, skulle med körbana), loge (s.k. rundloge med rundkörbana), magasin, vagnslider, m.fl. Ett sågverk med 1 klinga och hyvel.
Djurbestånd: 6-7 hästar (ardenner, 2 prem.ston), 35 kor, 25 ungnöt och 1 stamtjur (S.R.B., stambokförda och reaktion- och kastfria . Besättningen uppdragen ur gårdens gamla stam), 1 modersugga, gödsvin och 70 à 80 höns.

Historik:
På 1680-talet omnämnes Fastmyra som ett frälsehemman under Solberga. Bland tidigare ägare märkes den kända bagarfamiljen Karstens i Stockholm. År 1913 blev byrådirektör Claes Breitholtz ägare till gården. Han tillköpte gårdslotter i olika omgångar tills den fick sin nuvarande omfattning. Hans arvingar äro nu ägare till egendomen. År 1940 efterträddes kapten Oscar Dyrssen av agronom Gösta von Bahr som arrendator på Fastmyra.
Agronom Bror Gösta Ludwig G:son von Bahr är född 28.3.1904 å Mählby säteri, Helgesta, son till godsägare Gustaf von B. och hans hustru Margrethe f. Jönsson (Danmark); gift med Karin Thaning född 26.10.1919 i Stockholm, dotter till direktör Hugo Th. och hans hustru Signe f. Holst.
Barn: Agneta född 11.2.1941, Gunilla född 15.11.1943 och Ann född 15.3.1947.
Gösta von B. är ordförande i R.L.F.:s sockenavdelning och i Mell. Söd. Sockenförb. av R.L.F.


Bilder och dokument från Fastmyra

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i FastmyraLägenhet (benämning på vissa gårdar)
Backstuga

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg