Bjärhus

Kategori: By

Vid jordrevningen 1671 nämns i Bjärhus fyra kronohemman, alla på 1/8 hemman. Här har under cirka 40 år även funnits ett tegelbruk.

Kallades förr Bjärhuset.

Visa karta
Bjärhus
Koordinater: 56.130592, 13.205840

Information om Bjärhus

Vid jordrevningen 1671 (se nedan) nämns i Bjärhus fyra kronohemman, alla på 1/8 hemman. Här har under cirka 40 år även funnits ett tegelbruk.

Kallades förr Bjärhuset.Bierhusen. Chronohemman.
Jon Rasmusson. Var under de danske 1/8 hemman och ähnu finnes i Jordbooken upfördt för 1/8 Chronohemman.
Ordinarie Landgille efter Jordbooken 2 dt. 20 öre. Terminskatten efter proportion af 1/8 hemman. Tillika med saltpeter och Koppskatten upbäres åhrl af Heradzva Klösters administrator Tinghüüs, Gästgifvargård, Sönderslöfs broo och Vedpenningar hafver hans fader uthlagt efter proportion af 1/8 hemman.
A:o 1671 hafver han städt Gården efter sin faders död, och gifvit till Städzemåhl 5 dl. s.mt som Inspectoren på Klöstret har upburit. Kongztionden niuter han under städe vilkor som den näst föregående och lefvererat åhrl till Chronans Magasin ¼ sk. Rågh, ¼ sk. Korn. Kyrkiotionden lefvererat till Biersgård i nekar och pro 1670 Rågh ½ traf. Korn ½ traf. Hafvre ½ traf.
Prästens Tertial upbär prästen i nekar i lijka quantum som Kyrkian.
Klåckaren åhrl till Helgensköld 2 öre s.mt. Uthsäde Rågh 5 sk. Korn 4 sk. Hafvre 2 sk. dessföruthan ½ tunland ödeiord som hvart 5e åhr upbrÿtes och sås hafvre uthi. Jordmånen ähr god mulliord med sten blandat, men öde åkern är af röd grüdt. Ängh 8 lass.
Boskap 2 Hästar, 2 Koor, 2 ungfänandt. 8 får, 3 svijn.
Mulbetet består af liungbackar och måssar. Trägårdh af ingen importance. Dessuthan finnes ingen herlighet, hvarken med fijske, ollon, Bÿggnings, Bränne eller Täppeskog. Vijdare ähn honom kan tillåtas att hugga af husbonden, i Sönderbÿ eller annorstädes uti Klösterns skogar.
Öfver Herskapz bitiente har han sig intet att besvära.
Sakören ähr der fallen i December 1670, men som han var giäldbunden till husbonden har han hvarken gifvit till fogden eller skrifvaren.
Vijdare finnes intet vedh detta hemman att i akt taga.

Nr 96. Bierhusen. Chronohemman.
Lars Påfvelsson ibidem. Var under de danske 1/8 hemman och ähnu finnes i Jordbooken upfördt för 1/8 Chronohemman. Ordinarie Landgille efter Jordbooken 24 öre hvilket tillijka med Terminsskatten efter proportion af 1/8 hemman sampt saltpeter och Koppskatten han uthlägger till Heradzva Klöster. Tinghuus, gästgifvargårds, Broo och Vedhpenningar hafver han uthlagt efter proportion af 1/8 hemman. Kongztionden betalar han som den näst föregående och i lijka quanto.
Kyrkiotionden lefverat till Biersgård och pro A:o 1670 i nekar uthlagt, Rågh 20 nekar, Korn 22 nekar.
Prästens Tertial lijka som Kyrkians. Klåckaren till helgensköld åhrl. 2 öre s.mt.
Uthsäde Råth 3½ sk. Korn 4½ sk.
Jordmån är en del godh, en dehl sand och öhriord. Ängh 3 lass.
Boskap 2 Hästar, 1 Koo, 2 ungfänandt, 9 får, 4 svijn.
Muhlbete har han som den näst föregående. I det öfvriga finnes ingen herligheet vijdare ähn som hoos den näst föregående der hän detta och resteras.
Öfver Härskapz betiente har han ig intet att besvära. Tingskrifvaren intet gifvit.

Nr 97. Bierhusen. Chronohemman.
Anders Jönsson ibid, sönerna Tüe och Jöns Andersson. Var under de danske 1/8 hemman och ähnu finnes i Heradzskrifvarens Jordbook infördt för 1/8 Chronohemman.
Ordinarie Landgille efter Heradzskrifvarens Jordbook 1 dl. 16 öre, hvilket med Terminskatten efter proportion af 1/8 hemman såsom saltpeter och Koppskatten uthlägger han till Heradzva Klöster. Tinghüüs, gästgifargårdz Broo och Vedpenningar hafver han uthlagt efter proportion af 1/8 hemman. Kongztionden betalar han som den näst föregående och i lijka quanto.
Kyrkiotionden lefvererat till Biersgård i nekar och pro A:o 1670, uthlagt Rågh 16 nek. Korn 20 nek och Hafvre 2 nek.
prästens Tertial lijka som Kyrkians.
Klåckaren till Helgensköld 2 öre 2.mt.
Uthsäde Rågh 4 sk. Korn 3 sk. Hafvre 3 sk.
Jordmånen består i moo och sandiord. Ängh 4 lass.
Boskapen 2 Hästar, 2 Koor, 2 ungfänandt. 8 får, 4 svijn.
Muhlbete som den näst föregående. Humblegård till 100 stänger (efter Commiss inspektion ähr intet så många befundna).
I det öfvriga har han intet vijdare hvarken med fijske eller annan reqüisita, Uthan med Ollonskoog, Byggningstimmer, Bränne och Täppeskog förhåller det sig hoss honom som med den näst föreskrefvne.
Öfver Herskapz betiente har han sig intet att besvära. Vijdare finns inte ved denna gård att observera.

Nr 98. Bierhusen. Chronohemman.
Mårten Persson ibidem. Var under de danske 1/8 hemman och finnes ähnu i Jordbooken upfördt för 1/8 Chronohemman.
Ordinarie Landgille 1 dl. 24 öre, Hvilket tillijka med Terminskatten efter proportion af 1/8 hemman sampt saltpeter och Koppskatten upbäres åhrl af Heradzva Klösters Administrator.
Tinghus. gästgifvargårdz, Sönderslöfs broo och Vedepenningar hafver han uthgifvit efter proportion af 1/8 hemman.
Med Kongztionden har det samma beskaffenhet som de andra nästföregående.
Kyrkiotionden till Biersgård i nekar och lefvererat pro 1670 Rågh 14 nek. Korn 16 nek. Hafvre 8 nekar. Prästens Tertialupbär prästen i nekar i lijka quantum.
Klåckaren åhrl. Helgensköld 2 öre s.mt.
Utsädhe Rågh 1 tun, Korn 1 tun. Jordmån som den näst föregående. Ängh 4 lass.
Boskap 2 Hästar, 1 föhl, 2 Koor, 3 ungfänandt. 6 fåhr, 3 svijn.
Muhlbete som den näst föreskrefvne, och i det övriga hafver han intet vijdare herligheet ähn de näst föregående, Elliest finnes intet vijdare ved denna gården att observera.


Bilder och dokument från Bjärhus

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.