Kyrkebyn

Kategori: By

By (hemman) i Brunskog.

Koordinater: 59.670976, 12.932396

Information om Kyrkebyn

By (hemman) i Brunskog.KYRKEBYN. Källa: En bok om Brunskog
En anteckning i jordeboken för år 1605 säger: »Kyrkebyn är upptaget av skog och mark år 1602». År 1610 skrives gården för 1/4 hemman, som i skatt avfordras: »Smör 10 marker, Dags-verken 1, Årlige hästar 1 och Konungshästar 1». Denna skatt återkom år efter år, men år 1613 fick Erik i Kyrkebyn betala 24 mark (4 riksdaler) även till Älvsborgs lösen. Före år 1630 har gården blivit skatteköpt, ty i detta års jordebok är den skriven som 1/4 skattehemman. Från år 1701 finns en karta »över en del av Magneskogen med de där inpå upptagne hemman uti Brunskogs socken, Jösse härad och Värmland belägne, såsom de med sina lägenheter äro av åboarna uppviste vara i hävd, så äro de avmätte och befundne anno 1701 sist i oktober och först i november av Jonas Bergius». Av kartan framgår, att denna del av Magneskogen omfattade hemmanen Åmot, Gullsbyn, Slorud, Årnäs, Kyrkebyn, Finnebäck, Bäckelid och Bråten. Den text på kartan, som berör Kyrkebyn, lyder: »Kyrkebyns skattehemman, 1/4, äger samskog med skattehemmanet Bråten». Kartans text om denna »samskog» är anförd under Bråten. Det finns på
kartan text, som berör hela kartområdet, och den lyder: »Alla dessa förbenämnda hemman äga fiskevatten och kvarnar till-sammans att mala på till husbehov höst och vår. Vår förmodan när den övriga skogen, som Mangen kallas, vilken skall vara utav ett stort begrepp (område), som denna gången ej kunde avfattas efter det var för nära in på hösten, skall kunna bliva en ansenlig allmänning och torpställen av till Kongl. Maj:ts vinst. Fördenskull är begynnelsen gjord med detta. Hemställandes för övrigt uti höga överhetens nådiga vilja och behag om hemman skall få inneha så stora skogar, att man hädanefter må kunna taga sig sådant till säker efterrättelse».
År 1732 lovade Bäckelid, Bråten och Kyrkebyn att årligen gemensamt kola 327 stavrum ved (15 milor) för Rinnefors hammare. »Lars Persson i Kyrkebyn jämväl å grannarnas, Nils Ersson och Nils Andersson, vägnar», sägs det i urkunden, » lovade deras koltillverkning att utföra». År 1769 i hsförhörsboken är fyra familjer från Kyrkebyn inskrivna med tillsammans 22 personer. Vid laga skiftet år 1854 uppmättes hemmanets areal till 820,9 tunnland, varav 716,5 tunnland uppges som skogsmark. År 1938 uppges för hemmanet 87 tunnland åker, vilken var upp-delad på elva delägare. Enligt församlingsbokens uppgifter hade Kyrkebyn år 1942 fyrtiosex invånare fördelade på 14 hushåll.

I orten finnes en sägen, att gården Kyrkebyn i avlägsen tid blivit given till kyrkan som böter för ett sabbatsbrott. Sägnen vill givetvis därmed förklara uppkomsten av namnet Kyrkebyn. En annan sägen, som har samma syfte, är, att på en utvisad plats i Kyrkebyn funnits ett gudstjänsthus, d. v. s. en kyrkstuga eller ett kapell. Båda sägnerna kan föras tillbaka på verkliga förhållanden. I början av medeltiden var bygden omkring Värmelns nordöstra vik troligen en del av en stor socken, som sträckte sig långt åt söder utefter sjön Värmelns stränder och man började tycka, att kyrkvägen blev för lång. Då uppkom tanken, att bygga ett guds-tjänsthus norr om sjön. Men med rättigheten att få bygga ett gudstjänsthus följde skyldigheten att löna den präst, som höll gudstjänst i orten. Detta skedde i denna gamla tid genom att till kyrkan lämna ett hemman, vars avkastning blev prästlön. Namnet Kyrkebyn har troligen uppkommit i detta sammanhang, ty by i namnet Kyrkebyn betydde i denna gamla tid ej bebyggelse utan »ställe» såsom ännu i Norge varför namnet Kyrkebyn bör tydas som »kyrkoställe». Detta stämmer med att en plats i hemmanet anges som tomt för ett kapell. Hemmanet som skänktes hade givetvis förvärvats av bygden gemensamt, och måste ha innefattat stället för kyrkstugan. Hemmanen i orten på den tiden var få men stora. Det finns tecken som tyda på att hemmansområdet, som bygden skänkte till kyrkan, började vid Brunsbergsälven och sträckte sig till socknens norra gräns.


Bilder och dokument från Kyrkebyn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal