Stommen

Kategori: By

BRUNSKOGS PRÄSTGÅRD.
Hemmanet Brunskog, d. v. s. Stommen eller Prästgården, är ett hemman från medeltiden.

Koordinater: 59.652632, 12.887541

Information om Stommen

BRUNSKOGS PRÄSTGÅRD.
Hemmanet Brunskog, d. v. s. Stommen eller Prästgården, är ett hemman från medeltiden. BRUNSKOGS PRÄSTGÅRD. Källa: En bok om Brunskog

Hemmanet Brunskog, d. v. s. Stommen eller Prästgården, är ett hemman från medeltiden. Det är ända inte upptaget i skattelängden av år 1503, eftersom det inte var skatte- utan kyrkohemman. I 1540 års jordebok kallas hemmanet Prästbol, och brukaren hette Bryngel. År 1565 kallas brukaren »kyrkolandbo. År 1565 liksom år 1568 brändes och skövlades gården av fientliga strövkårer på väg till Fryksdalen. Till de ordinarie skatterna kom år 1613 Älvsborgs lösen, och till denna fick Per i Prästbol betala 21 mark. År 1621 kom tillförordnad kyrkoherde till prästgården, vars brukning han väl själv tog hand om. I jordebok för 1713 skrivs gården som »helt kronohemman» och dess ränta till 9:7 :44/5. Denna ränta skulle icke utbetalas, ty gården är »inlagd till prästegård
i detta gäll med alla räntor», står det anmärkt. I mantalslängden för år 1740 är kyrkoherde Anders Rolander skriven för gården. Han har tre drängar och fyra pigor för gårdens skötsel. I avskriften ur 1769 års husförhörsbok är inte arrendatorer och tjänstefolk vid gården medtagna, varför enda nämnda familjen är kyrkoherde Johan Bernhard Ungers familj, som var hans hustru och fem barn. Prästgårdshemmanets areal är 1063, 3 tunnland och därav är 795,2 tunnland skogsmark. Åkerarealen var år 1938 etthundrasextio tunnland. I husförhörsboken är nio familjer uppskrivna för detta hemman år 1939 och 36 personer i familjerna. Hemmanet Brunskog, som redan tidigt i medeltiden blev prästgård, har intill det sista årtiondet bibehållit sin karaktär av herrgård med arrende-gårdar. Men beslut om deras avsöndring från huvudgården och :försäljning är nu fattat, varför även detta hemman kommer att bli delat mellan flera ägare.


Bilder och dokument från Stommen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal