Västergarns historia

Kategori: Historisk plats

Koordinater: 57.439641, 18.149775

Information om Västergarns historia

Här kan du ta del av olika dokument och bilder som beskriver Västergarn i historia och nutid.
Bebyggelse längs några vägar dokumenteras med bild, ägarförhållanden och historia: Väg 140, Sjövikenområdet vid v140, Myrkvior 70-94, Sandflakeområdet 95, Sandavägen v575, Ganngatu v576, Koarvskvia 60. Se även kartbilder över vägar, bebyggelse och tomter.

De senaste årens arkeologiska utgrävningar väcker nya frågor om Västergarns plats i historien.

I fornminnesregistret www.fmis.raa.se finns kartor med socknens fornminnen utsatta.

Det besökaren ganska snart lägger märke till är kyrkan, kastalen och vallen samt skolan, numera Hembygdsgård. Allt beläget vid en vägkorsning av gamla vägar den ena från Mästerby över Ajmunds bro ned över Sanda till Västergarn, den andra från Stenkumla i norr, över Eskelhem och öster om Vikmyr ner till hamnen. Halvkretsvallen beskriver en flack båge, öppen mot havet. Den är närmare en kilometer lång, har ett tiotal bredare och smalare öppningar. Vid ett område där vallen är förstörd ligger ruiner efter en rund kastal, grunden till en romersk kyrka och Västergarns nuvarande sockenkyrka i form av ett högkor till en planerad mycket stor kyrka. Nutida bebyggelse koncentrerar sig längs kustvägen och längs den väg som i östvästlig riktning går genom vallområdets mitt ner mot havet. Den romanska kyrkan grävdes ut 1974, det konstaterades då att den varit i bruk fram på 1500-talet, då den förstördes genom brand. Det innebär att båda kyrkorna nyttjats samtidigt under flera århundraden. Detta kan ge en aning om platsens stora betydelse under såväl yngre som äldre medeltid. På 2000-talet har utgrävningar i vallområdet pågått under flera år med intressanta resultat angående en eventuell bebyggelse och verksamhet inom området. Även om platsens betydelse i Sveaväldet och på Gotland.

Erik Nylén skriver i Gotländska fornminnen 1968 om Västergarns ”stadsvall” och Paviken;

På vägen mot Klintehamn 25km söder om Visby ligger vid havet Västergarns samhälle. Något längre mot N finns en gammal havsvik – Paviken – som nu är en grund sjö med utlopp mot S.Västergarn inneslutes på tre sidor av en halvkretsformig ca 1km lång vall av jord och sten men ligger i V öppen mot havet. Vallen är upp till 15m brec och 3m hög. Den ansluter i ö till sockenkyrkan, som består av det under 1200-talets förra hälft uppförda koret till en planerad storkyrka. Intill ligger grunden till en romansk kyrka och ett runt försvarstorn – en kastal från 1100-talet. Öster om Paviken, vars utlopp ligger norr om vallen har Hans Hansson vid provundersökningar 1963 anträffat kulturlager från vikingatiden (ca800-1050e.Kr). Inga större gravfält har dock påträffats, vilket ej hindrar att sådana kan finnas dolda under flat mark i närheten av viken eller vallen. Innanför vallen har man blott ”fläckvis” kunnat konstatera kulturlager, som möjligen kan dateras till vikingatid men ej står i direkt sammanhang med vallanläggningen. Under vikingatiden och även tidigare, då Paviken var öppen mot havet, måste den utgjort en utmärkt skyddad tilläggsplats för grundgående fartyg och enligt en av P.A.Säve upptecknad tradition skall den ha varit hamn för mellersta Gotland. Vallanläggningens ålder är ännu okänd, då några mer genomgripande undersökningar ej företagits. Troligt är att den tillkommit i äldre medeltid, då Paviken uppgrundats eller kanske snarare för att skydda en hamnanläggning, bättre lämpad att fylla de anspråk mer djupgående fartyg kunde ställa på en sådan.

Gårdsnamn i Västergarn, både fortfarande aktuella och försvunna gårdar; Mafrids Stora, Mafrids Lilla, Ammor, Stelor, Lauritze/Lavase, Snauvalds/Snovalds, Övide,

En ”fiskeväg” ska ha funnits på Pavikens västra sida och gått mellan Kobryggan, längs ån och sjökanten upp till området motsvarande gränsen mot Eskelhem, alternativt Bibos fiskeläge. En rest finns i gränsdragningen Samfälld mark vid ån och de gårdsanknytna åkrarna på västra sidan av väg 140 mellan Åkbro och Kobryggan.

 


Bilder och dokument från Västergarns historia

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Västergarns historia
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Barbro Vigström
Föreningsredaktör för Västergarn hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Västergarn är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 076-2370294, eller skriva till mig på adressen bvigstrom@hotmail.se