Kingebol

Kategori: By

Koordinater: 58.921508, 12.534584

Information om Kingebol

Namnet
Förleden i namnet Kingebol är ursprungligen genitiv pluralis av ett fornsvenskt släktnamn Kidhing eller Kidhung enl. Ortnamn i Älvsborgs län.

Historia
Hur långt tillbaka i tiden Kingebol har varit bebott och med brukad jord är inte känt. Ej heller finns några registrerade fornminnen inom ägorna, som kan antyda att där har funnits forntida boplatser.

Hur långt tillbaka i tiden Kingebol har varit bebott och med brukad jord är inte känt. Ej heller finns några registrerade fornminnen inom ägorna, som kan antyda att där har funnits forntida boplatser.

Mantalslängden för Ånimskogs socken 1628 tar upp tre hushåll i Kingebord, Bryengell, Joenss och Swen. Vardera med 2 (skattepliktiga) personer i hushållet. Barn registreras om de ”öffuer sin tolff åår ära”. År ”1631 hölts skrivning uti Björebyen oppå boskap och utsädet för Tössbo gläd Ånimskogs Socken”. Enligt denna hade Olof i Kingebordh 3 tunnor utsäde, 1 ungt sto, 1 stut, 4 kor, 2 kvigor och 4 unga får. Sven i samma gård hade 2 tunnor utsäde, 1 ungt sto och 3 kor. Jöns är inte upptagen. Kanske är han inte bonde utan hantverkare? År 1835 finns Swen och Jöns angivna, båda med 2 personer. Bryngel är troligen död, men ”Enckians” hushåll består nu av 3 personer. Dessa senare 3 personer är kvar 1643, men 1645 finns Per, Suen och Jönss upptagna, medan år 1650 endast Swen finn med. År 1707 bor Bryngel, Jöns, Oluf och Mattis i Kingebol.

Man kan nog anta att dessa familjer bodde samlade i en by, som troligen låg där Kingebols by enligt enskifteskartan 1825 låg (se nedan). Enligt uppgift genomfördes storskifte i Kingebol 1795. Vare sig karta eller protokoll från detta tillfälle är tillgängliga. Däremot blev byns hemmansägare år 1818, från predikstolen i Ånimskogs kyrka, kallade till ett möte, där enskiftesutbrytning av Kingebols hemman skulle påbörjas. Denna process skulle bli mycket långdragen och inte slutföras förrän 1825.

Byn bestod då av 11 hemman. Fram till denna tid var dessa hemmans byggnader koncentrerade inom ett litet område, den s.k. bytomten, som låg där idag Kingebols gårds gårdsplan finns samt söder om denna. Sedan tidigare fanns dessutom viss bebyggelse Högen (se där). Åkerjorden till byns hemman låg utspridd runt byn och uppdelad i ett stort antal små, icke sammanhängande tegar. Detta hämmade jordbrukets produktion och utveckling.

År 1807 kom därför en förordning om att varje hemman skulle ha sin mark samlad till i huvudsakligen en enhet, och där skulle även hemmanets byggnader finnas. Till en början var detta frivilligt för en by, men stadgan ändrades snart. I Kingebol begärde hemmansägaren Dan Thyberg, att enskifte skulle genomföras, och därmed blev för alla byns hemman föremål för utbrytning. Den påtvingade enskiftesutbrytningen väckte nog motstånd hos de flesta av byns innevånare, eftersom bönderna kunde bli tvingade att riva sina hus och uppföra dessa på en helt ny plats. Dessutom skulle bygemenskapen brytas vilket skulle minska den trygghet denna gav. Att riva ner sitt bostadshus och flytta detta, kunde nog upplevas som ett trauma för många äldre och fattiga bönder. Förrättningen kom att ta hela sju år, vilket gjorde att familjerna fick leva i osäkerhet under lång tid. Hela verksamheten protokollfördes noggrant. Protokollet från första mötet inleds enl. följande :

År 1818 den 20 november inställde sig undertecknad Lantmäteri Directören och tjänstgörande förste Lantmätaren i hemmanet Kingebohl 1 mantal Krono Skatte, som är beläget på Dals Land i Tössbo Härad och Ånimskogs socken, för att i följd av Konungens Hög- Respektive Befallningshavandes remiss under d 28 i sistledne augusti månad, förrätta Enskiftesutbrytning å de inägor som tillhöra sökanden Dan Thybergs härstädes ägande hemmansdel. I följd av behörig kungörelse och kallelse inställa sig härmed följande delägare, nämligen bemälde sökanden Dan Thyberg, som äger 1/32 mantal, Jonas Larsson, som äger 1/4 mantal genom sin son Olof Jonasson, Anders Andersson, ägare till 1/8, Magnus Jonasson, som äger 29/192, Nils Svensson, såsom förmyndare och morbror till Katarina Andersdotter, som äger 1/192, Jan Svensson från Bocklarud i Fröskog socken, ägare till 1/32, Anders Silander från Säbyn, ägare till 1/16 och Magnus Jacobsson från Sannebol, såsom förmyndare för avlidne Jonas Olofssons efterlämnade omyndiga barn, gossarna Petter och Magnus Jonassöner, vilka äga gemensamt 1/8 mantal, samt Olof Jonasson, som äger 1/16 mantal och Magnus Eliasson närvarande som tillika med Lars Bergqvist och dennes omyndiga barn äger tillhopa 1/8 mantal, och Lars Jonasson från Gyltungebyn, såsom förmyndare för avlidne Peter Olofssons omyndiga barn, vilka äga tillsamman 1/32 mantal.

tillsamman 1/32 mantal.

Avskrift av hela skiftesprotkollet kan läsas genom att ladda ner filen ”Enskifte i Kingebol.pdf” nedan.

Når skiftesförrättningen efter 7 år var avslutad gjordes en ny fördelning av ägorna enligt nedan. I denna fördelning anger bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L och Å de inägor som fördelades mellan ägarna och bokstäverna O, P, Q, R, S, Y, Z, T, X och Ä den avrösningsmark (mark som inte lönade sig att odla) som fördelades. Dessa bokstäver återfinns på enskifteskartan.

Fördelning

 •   Daniel Tyberg utflyttar från gamla bytomten och erhåller 1/32 mtl.    Litt A+O = 1:2
 •   John Svensson utflyttar från gamla bytomten och erhåller 1/32 mtl.    Litt B +P = 1:3
 •   Sven Jansson utflyttar från gamla bytomten och erhåller 1/32 mtl.  Litt C+Q = 1:4
 •   Magnus Jonasson utflyttar från gamla bytomten och erhåller 9/64 mtl,     Litt D+R =1:5
 •  Nils Svensson ägare av 1/96 mtl och hans systerdotter Katarina 1/192 mtl, utflyttar från gamla bytomten och erhåller för dess gemensamma 1/64 mtl.  Litt E+S = 1:6
 •   Jonas Larssons arvingar och meddelägare, bor kvar på gamla bytomten (tomt 363) och erhåller 1/4 mtl.                                                                                                     Litt F & G+Y = 1:7
 •   Änkan efter Magnus Eliasson, numera gift med Tomas Andersson, bor kvar på gamla  bytomten (=tomt 368) och erhåller 9/128 mtl.   Litt H + Z&T = 1:8
 •   Lars Bergqvist utflyttar från gamla bytomten och erhåller i 7/128 mtl.     Litt L+U = 1:9
 •   Anders Silander utflyttar från gamla bytomten och erhåller 1/16 mtl.    Litt K+W  1:10
 •   Avlidne Anders Anderssons arvingar, Jan Andersson samt Stina och Lisa     utflyttar från gamla bytomten och erhåller 1/8 mtl.   (inkl. 340 Silanders husplats)                  Litt L+X = 1:11
 •   Olof, Petter och Jonas Jonassöner såsom arvingar efter deras avlidne far Jonas  Olofsson,  erhålla 3/16 mtl.                                                                                               Litt Å+Ä = 1:12  

Bilder och dokument från Kingebol

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har frågor om Ånimskog ellersynpunkter på denna hemsida, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.