Malmköpings Seminariehem

Kategori: Elevhem

Visa karta
Malmköpings Seminariehem
Koordinater: 59.142915, 16.679726

Information om Malmköpings Seminariehem

I Kungl. Majt:s proposition nr 215 till Riksdagen angående försäljning av vissa byggnader på Malma Hed (19/3 1926) fanns även regementssjukhuset upptaget.(Nuvarande Plevnagården).Styrelsen för Sörmlands läns landstings småskoleseminarium i Malmköping hade redan 1922 till fortifikationsdepartementet ingivit framställan om att förvärva fastigheten efter att Södermanlands regemente avflyttat 1921.Så skedde 1926 och stiftelsen ”Malmköpings Seminariehem” bildades den 23 maj 1928 i avsikt att inreda ett elevhem för mindre bemedlade elever under utbildningen. Men i och med att småskoleseminarierna förstatligades 1931 och utbildningen flyttades till Strängnäs, fanns inte behov av ett seminaristhem i Malmköping. Den fond, med vars medel sjukhuset köpts, var bunden till Malmköping och då föddes tanken på att inrätta ett vilo- och rekreationshem för lärarinnor.

Historik över Föreningen Malmköpings Seminariehem,
rekreationshem för lärarinnor. Delar av historik nedtecknad av Stina Persson den 26 maj 1963:

”För 30 år sen, en strålande vacker junidag, stod det här hemmet färdigt att ta emot gäster. Grundplåten till det var gåvor, insamlade av forna elever vid landstingets småskoleseminarium i Malmköping att hedra sin föreståndarinna, fru Carolina Persson, på hennes 60-årsdag (1912), vilken gåva hon önskade använda till ett elevhem för seminaristerna.

Gåvan utökades senare, 1917, då fru Persson avgick från sin befattning, av grosshandlarna Carl och Ruben Lennmalm ävensom 1923 av Malmköpings köping.
Av gåvan blev det ett elevhem i en förhyrd våning och husmor där blev dåvarande fröken Nanny Ringmar. Men det varade endast under två år, 1929-1931, enär landstinget lade ner seminariet sistnämnda år.

Skaparna av detta hem, det var de andra personer, vilkas fotografier Ni se här. Damerna: Överstinnan Eva von Stockenström, Ekensholm, Dunker, och seminariets sista rektor, fröken Olga Hjelmström, herrarna: Kontraktsprosten J,. Hedendahl, Dunker och trafikchef A. Larsson, Malmköping, alla nu avlidna men bevarade i tacksamt minne av nuvarande medlemmarna i föreningen ”Malmköpings Seminariehem”, den förening u.p.a. de skapade för att nyttiggöra gåvan, som 1929 vuxit till 18000 kr.

Prosten Hedendahl blev föreningens första ordförande och efterträddes vid sin död 1932 av överstinnan E. von Stockenström. Trafikchef Larsson valdes till sekreterare, kassör och sedermera även till vice värd i fastigheten. För 13 500 kr inköptes detta f.d. regementssjukhus med mer än ett tunnland park och tomt.
25 000 kr lånades att omändra och inreda det för sitt ändamål. På nedre botten blev det 4 lägenheter, tre på två rum och kök, en på ett rum och kök.
På övervåningarna blev hemmet. Överstinnan med sin kloka och praktiska blick var arkitekten och övervakade inredningen, ”min kvällspatience” som hon skämtsamt sa vid ett tillfälle till nuvarande sekreteraren fröken Morén.

Hon ville ha högt i tak och herrgårdslikt i sällskapsrum och matsal. Vänner till henne skänkte möbler, speglar, tavlor, mattor. Styrelseledamoten Olga Hjelmström fick av landstinget överta seminariets bibliotek, balloptikon och orgel samt anordnade ett lotteri för inredningen. Detta gav 1700 kr. Hon intresserade även lärarinnorna i Sörmland att ge inredning till gästrummen. Det blev Eskilstuna-rum, Oppunda-rum och Sörmlands-rum. Malmköpingskonstnären Georg Adlers målade dörröverstycken.

Fröken Hjelmström blev hemmets första föreståndarinna och tog inackorderingsrörelsen på arrende, anställde kokerska och husa. Jag tror ej hon förtjänade mer än sitt vivre, ty inackorderingspriset var – 2 kr och 50 öre per dag för helpension. Men när hon efter 4 år slutade sitt husföreståndarinneskap, ansåg hon att inackorderingsrörelsen kunde gå ihop. Dessa 2,50 kr/dag och gäst (här beräknades att gästerna skulle dela rum) betydde utgifter för mat, personal och gästhemmets inventarieunderhåll. Hyran, bränslet och amorteringen av lånet skulle tackas av hyresinkomsten av de fyra lägenheterna, en mycket ljusblå syn tycker vi nu.

Olga Hjelmström hade under denna tid, i samarbete med sin syster fru Elin Håkansson, en utomordentlig organisatör, ordnat två fortbildningskurser för småskollärarinnor i Malmköping, somrarna 1934 och 1936, den sistnämnda med 170 deltagare.
Ännu gick inackorderingsrörelsen som arrende, men 1939 övertog föreningen den själv och ett s.k. driftråd inom styrelsen övervakade den och anställde husmor.

1939 var ett kritiskt år. Föreningen hade mist sitt utomordentliga stöd, överstinnan Eva von Stockenström, som avled detta år. Det var krig i världen. För oss betydde detta bl a höjda priser på bränsle och livsmedel. Gästantalet sjönk. Rörelsen gick ej ekonomiskt ihop, trots att inackorderingspriset höjts till 3.50 kr/dag. Styrelsen och dess nya ordförande, Olga Hjelmström, sände då ut ett upprop till lärarinnorna och andra att bilda en stödförening för hemmet med minsta bidrag 2 kr/år.
Denna har under åren 1939-1962 givit tillsammans närmare 9000 kr. Avgiften är frivillig och växlar numera mellan 5 kr och 100 kr. Dessa pengar ha varit till ovärderlig hjälp och använts till underhåll och nyanskaffning av inventarier, införande av oljeeldning, mindre reparationer och nu senast till inredning av den gamla vaktmästarbostaden till gäststuga under sommaren. Styrelsen hoppas att idag få många fler medlemmar i stödföreningen, enär antalet i denna sjunkit genom att många medlemmar avlidit de senaste åren.

Större penninggåvor har getts för fastighetens omändring samt inredning av fler gästrum samt för parkens inhägnad och förbättring från dels Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 1934 och 1941, tillsammans 3000 kr och från Bångska Stiftelsen 1933,1934, 1940 och 1945 summa 3700 kr samt av rektor Hjelmström 1700 kr.
En ändring i föreningens stadgar har kunnat göras med vänligt bistånd av Malmköpings kommunalfullmäktige. Paragraf 6, som ursprungligen löd: ”Skulle föreningen upplösas, vilket ej må ske med mindre än tvenne föreningsstämmor – därav en ordinarie- med minst 3/4 av antalet avgivna röster fattat beslut, skall föreningens samtliga tillgångar överlämnas till Malmköpings köping att av dess fullmäktige disponeras för kulturella eller välgörande ändamål”.
Den senare delen av paragrafen blev nu ändrad till: ”skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla något för småskollärarinnorna nyttigt ändamål, varom föreningsstämman ger besluta”.
Sedan denna stadgeändring kommit till stånd 1955 fick föreningen mottaga 1000 kr vardera av två av sina medlemmar, fru Karin Eriksson, Fogdö och fru Anna Östlund, Eskilstuna. Men många är de som velat verka för hemmets bästa och givit på annat sätt, hjälpt till att anordna lotterier, 1941 och 1952, som tillsammans inbringade 2 345 kr, skänkt radioapparat, gardiner, handarbeten. Särskilt må här nämnas Anna Östlund och Hildur Qvarnström, vilka ryckt in som tillfälliga husmödrar samt sett till inventarieförrådet.
Ordförandeskapet efter rektor Hjelmströms avsägelse 1940 har upprätthållits av fru Anna Östlund, Eskilstuna, åren 1940-1954 med ett avbrott 1950-1952, då fröken Hildur Qvarnström, Malmköping, upprätthöll ordförandeposten. 1954-1957 var fröken Stina Persson, Norrköping, ordförande. Sedan 1958 är föreningens ordförande fru Maj Jönsson, Dunker.

Sekreterarskapet har sedan 1940 skötts av fröken Elisabet Morén, Strängnäs. Kassörsbefattningen, förenad med vicevärdskapet har sedan trafikchef Larssons död 1944 innehafts av bankkamrer A. Cedvén 1944-1947, stationsinspektor H. Törnblom 1948-1956 och från 1956 av postmästare Rudolf Müller, alla dessa bosatta i Malmköping.


1945 ändrades på förslag av Elisabet Morén lärarinnehemmets namn till ”Plevnagården”. ”Lärarinnehem” lät ej så lockande för lärarinnorna.
30 år är en lång tid för ett gästhem av denna art. Men kanske har de små gåvorna av en hängiven skara år 1912 plus mångas hängivna arbete i det tysta en livskraft ännu många år.
MALMKÖPINGS SEMINARIEHEM Förening u.p.a.
Stina Persson
Malmköping 26/5 1963
—————————–
Husmödrar, utöver Olga Hjelmström, har varit Anna Andersson 1939-1946, Ebba Hallberg 1946-1952, Greta Eriksson (själv pensionerad småskollärarinna) 1952-1958 och därefter Märta Backlund.
Bilder och dokument från Malmköpings Seminariehem

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com