På socknen i Södra Hestra

Kategori: Fattighus

Koordinater: 57.119952, 13.256901

Information om På socknen i Södra Hestra

Armod och fattigdom var inget ovanligt här i Södra Hestra. De flesta livnärde sig på jordbruk på de stenrika tegarna. Från medeltiden framtill 1900-talet bedrevs en viss sporadisk fattigvård. En fattigvårdsförordning kom 1773 som reformerades 1871 för att sedan på 1900-talet ersättas av sociallagstiftningen.

Den fattigvård som utfördes i Södra Hestra är ganska väldokumenterad. I maj 1778 togs beslutet att en fattigbössa vid allmänna vägen förbi kyrkan skulle sättas upp. Denna byttes sedan ut ett par gånger genom årens lopp.

Under 1800-talet verkar sockenstugan delvis ha fått fylla funktionen som hemvist åt socknens fattiga enligt ett stämmoprotokoll daterat i maj 1815.

Här följer ett utdrag ur församlingsprotokollet från år 1819:

  1. Sängliggande ”Socknafattiga” bör framför alla andra förses med nödtorftigt underhåll.
  2. De som orka gå omkring, men njuta dock något understöd af fattige medlen. hafwa frihet at besöka sockenboarne hemma i deras hus i tur och ordning, från det ena hemmandet till det andra. Ingen bör wara så ochristlig, at han snäser eller banner Socknen fattighjon, mycket mindre nekar dem nattqwarter, utan efter råd och lägenhet lämna dem efter Guds och wärdslig lag wad de til lifwets bärgning behöfwer.
  3. Deremot böra alla utsocknes tiggare som sakna alt lifsuppehälle i Hestra Socken, förwisas til sin ort dit de höra, och gagna icke samma rätt som wåre egne ifall de understår sig at besöka främmande socknar.
  4. Inga Landsstrykare, Skojare, Nattmannens gesäller eller annat sådant följe, som med qwinnor, barn och hästar pläga inqwartera sig här och där i socknen, bör njuta allmosor eller nattqwarter. Den som lånar sådant pack hus, pliktar 2rdr banco för hwarje natt, hälften till angifwaren och andra hälften til socknens fattiga.

På kommunalstämman 1916 uttalades att ”Ingen af de vid stämman närvarande uttryckte något beklagande öfver att försörjningshem ej finnes utan tvärtom framhölls obehöfligheten däraf”.

Redan fyra år senare 1920 uttalade sig stämman enigt för att ålderdomshem för kommunen anordnas gemensamt med angränsande kommuner. Enligt då gällande fattigvårdslag föreskrevs att vart fattigvårdsdistrikt senast 1928 ”skall hafva anstalt för mottagande av understödstagarem hvilka äro i behov av vård”. Därigenom tillsattes en kommitté för att utarbeta och lägga fram förslag till ålderdomshem. Detta förslags lades fram 1923 och 1929 invigdes ålderdomshemmet i Södra Hestra.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agnes Qvist
Inmatare för Södra Hestra hembygdsförening agnes.qvist@gmail.com ( 070-6560263 från 14:00) Har du bilder eller upplysningar om personer eller platser? Är någon uppgift felaktig? - kontakta oss gärna!