Jordanstorp

Kategori: Säteri

Koordinater: 59.091955, 16.948977

Information om Jordanstorp

Ur ”Svenska gods och gårdar” /Östra Södermanland från 1940:

Jordanstorp Säteri
Postadr. Stjärnhov. Tel. 3 A
Areal: Total 365 har, därav 115 åker, 200 skog, 50 impediment. Tax.v. 139.000.
Jordart: Lätt lermylla.
Skogsbest.: Överv. barrskog.
Manbyggn. troligen uppf. i slutet på 1700-talet, renov. 1928-38. Stall uppf. 1910-11.
8 hästar, därav 4 avelsston av ardennerras, 45 kor, ett 30-tal ungdjur, 2 tjurar, ett 50-tal höns. Besättn. av S:R:B:-ras.
Gården till släkten 1 nov. 1937 genom köp från ingenjör Roger Nilsson. Den omnämnes första gången i 1562 års frälselängd o. innehades då av Per Birgersson Tre Björnramar, död 1578.
Äg.: Greve Nils Carlsson Bonde f. 18/3 05. Son till hovstallmästaren greve Carl Bonde o.h.h. Blanche f. Dickson. Gift 14/1 35 med Stina Margareta Danielson f. 08. Barn: Viveka Nilsdotter f. 1/12 35, Knut Nilsson f. 5/3 38.
Äg. Löjtnant i Livregementets reserv.

Ur SÖDERMANLAND från 1947:

Taxeringsvärde 137.000.
Areal: 335 hektar, varav åker 110, skog 190, impediment 35.
Jordart: övervägande lättlera och lerjord.
Arealen täckdikad med rör utan systen omkring 1920. Till betesvallar är 18 hektar av åkerjorden utlagd. Ägofiguren är uppdelad på 3 åkerkomplex, varav 75 hektar runt huvudgården. System: fri växtföljd med tonvikt på höstsäd och vallar; 15 à 20 hektar höstsäd och 15 hektar vårsäd.
Hushållssällskapet har bedrivit sortförsök med höstvete. Under ett års försöksodling med lin uppnåddes tillfredsställande resultat. Trädgården omfattar ett 100-tal fruktträd, 3 växthur varav ett kallhus samt 150 bänkfönster och 2 hektar odling av grönsaker för avsalu. Trädgårdsrörelsen drives i egen regi.

Corps de logiet är uppförd 1799 av timmer i 2 våningar, tillbyggt och moderniserat 1920, invändigt moderniserat 1937 med alla bekvämligheter. Av tvenne flyglar utgör den ena den gamla huvudbyggnaden, uppför på 1600-talet av timmer, moderniserad på 1930-talet; den andra, uppförd på 1800-talet av trä, inrymmer arbetarbostäder. Corps de logiet har ett enastående vackert läge på ett berg, 60 m över havsytan, med utsikt över Riscksjön. För gårdens anställda finnas 5 st. bostäder, varav 1 trefamiljs uppförd omkring 1860, moderniserad 1945, 1 tvåfamiljs från samma tid, restaurerad 1941 samt 3 st. enfamiljs, moderniserade 1939.
Ekonomibyggnader: stall uppfört 1908 i 2 våningar, varav den nedre av tegel inrymmer vagnbod och garage, den övre av trää, inrymmer foderskulle. Ladugård av timmer med skulle ovanpå uppförd på 1860-talet, senare moderniserad (cementgolv, vatten, automathoar, mjöljmaskinn, kylrum, el. varmvattenberedare; gödseltransport sker å telfervagn till cementerad gödselstad med brunn). loge av trä under selenittak, uppförd 1944, försedd med elektirks hiss och i ena gaveln gropsilo och kraftfodermagasin. Dessutom finnas 2 st. AIV-tornsilos av betonng. Magasin och vagnslider uppförda omkring 1900. Till gården hör en husbehovssåg, belägen vid kvarnen.
Djurbestånd: 4 hästar, 1à 2 unghästar (ardenner, varav 3 prem. avelsston), 40 kor och 20 ungnöt (S.R.B., r- och k-fria, stbkf, eller därtill berättigade). Besättningen är till största delen fallen efter 231 Ekhofs-Hero och 589 Såtenäs-Hero. Traktordrift.

Historik:
De tidigaste handlingarna om Jordanstorps historia synas ha gått förlorade för eftervärlden. Först genom en år 1562 upprättad frälselängd får man någon upplysning om godset och dess ägare.
Det har under tidernas lopp ägts av bl.a. släkterna Björnram (den förste kände ägaren), Torskenstjerna, Örnflycht, von Höön, Cruus av Edeby, Fleming, Fleetwood, Gyllenspetz och Loch. Nuvarande ägare greve Nils C:son Bonde förvärvade egendomen genom köp 1937. Redan tidigare har Jordanstorp varit i släkten Bondes ägo, då Elsa Andersdotter Cruus av Edeby (1667-1716), arvtagare till gården, var gift med Christer Bonde.
Ryttmästare greve Nils Carlsson Bonde är f. 18.3.1905 i Stockholm, son till hovstallmästaren greve Carl Bonde f. 28.4.1872 å Hörningsholm och hans hustru Blanche f. Dickson 15.7.1875 i Göteborg; gift med Stina Margareta Danielsson, dotter till bankdirektör Gustaf D. f. 20.9.1876 och hans hustru Lisa f. Svanberg 15.9.1878.
Barn: Viveka Nilsdotter f. 1.12.1935, Knut Nilsson f. 15.3.1938, Eva Nilsdotter f. 11.8.1942.
Greve Bonde avlade studentexamen 1926, reservofficersexamen å Karlberg 1928, ryttmästare i kavalleriets reserv 1942. Efter handelsutbildning och praktik utomlands fick han jordbrukspraktik å Hagbyberga och Rödjenäs. Han arrenderade 1935-38 Mölby i Årdala socken samt inköpte 1937 Jordanstorp. B. är ledamot av styrelsen för R.L.F:s sockenavdelning samt i Gryts Kontrollförening, jaktvårdschef och fiskeritillsyningsman m.m. (se vidare Hörningsholm i Mörkö socken).


Bilder och dokument från Jordanstorp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i JordanstorpArbetarbostad
Arbetarbostäder

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg