Svarttorp, östergården

Kategori: Frälsehemman

Koordinater: 59.023043, 15.637192

Information om Svarttorp, östergården

1815  JAA Svarttorp (östergården): 3/4 mantal frälse. Banco RD 2:17:4, dagsverken 64, smör 1 ltt (8,5 kg), tackjärnskörning 24 skttd (4,7 ton), ved 4 famnar, löv 24 1/2 tjog. Under Brefven.
1863  JAA Svarttorps hemman taget under eget bruk då ingen brukare kunde fås.
1865  JAA Svarttorp. Breda vägar anlagda. Källare murad och välvd av gråsten, skall överbyggas nästa år. (År 2000 håller överbyggnaden på att rasa samman och i december 2001 släpps en grävskopa lös på källaren och en alvkulle är allt som återstår.)
1866  JAA Svarttorp: Källaren klar. Boningshus för arbetare uppfört av bräder under tegeltak.
1868  JAG Svarttorp utarrenderat. Skött från Breven sedan 1864 med dåligt resultat.
1869  ÅB Svarttorp Ö: Syn 5 augusti 1869. Avträdare: Brevens Bruk. Tillträdare: Befallningsman Gustaf Ljungberg.
1888  ÅB Svarttorp Ö: Brukningskontrakt 14 mars 1888. Per August Andersson. Årsarrende: Kronor 394,65. Leverera till Brevens Bruk 45 kft råg. 1500 centner (63 ton) limsten från Elgshult till Brevens Bruk. Upphugga och framforsla till Brevens Bruk 50 famnar 7 X 7 X 3 fots barrved.
1893  ÅB Svarttorp Ö: Brukningskontrakt 14 mars 1893. Per August Andersson. Årsarrende: Kronor 417,99. Leverera till Brevens Bruk 11,75 hl råg, betalning efter markegångstaxa. 63 ton limsten från Elgshult till Brevens Bruk utan betalning. Upphugga och framforsla till Brevens Bruk 50 famnar 7 X 7 X 3 fots barrved.
1895  ÅB Enligt boken ”Högsjö i dag, 1997-2000” flyttar Frans Vidén från Haga till Svarttorps Östergård och driver bl.a. bryggerirörelse. Går ej bra, flyttar snart till Hacksta, Vingåker.
1896  ÅB Svarttorp Ö, 3/4 mantal. Brukningskontrakt 14 mars 1896. Bryggaren Anders Widén. Årsarrende: Kronor 417,99. Fora 63 ton limsten från Elgshult till Brevens Bruk mot 2,40 kr/ton.
Ett litet brygghus får uppföras af arrendatorn och erhåller han dertill timmer och sågat virke vid sågen fritt, och vid afträde ansvarar för detta hus liksom öfriga. Till brygghuset erhålles intet bränsle fritt, men tillförsäkras arrendatorn att få köpa dertill erforderlig ved upphuggen i skogen till ett pris af 5 kr pr 6 x 6 X 3 fots famn.
1896  JTG Nytt brygghus till Svarttorp. (Låg ca 100 m söder om östergårdens ladugård. Rivet omkring 1985 liksom höns- och svinhus, som låg omedelbart söder om ladugården. Logen, som låg något tiotal meter väster om ladugården, revs några år tidigare. Logen som hörde till västergården, Schmidtladugården, låg söder om landsvägen mitt för gula bostadshuset och revs 1983.)
1898  ÅB Svarttorp Ö: Syn 9 mars 1898. Avträdare: Frans Widén, som innehaft gården under tvenne år. Tillträdare: Anders Gustaf Ersson (Eriksson) från Björnhult.
1898  ÅB Svarttorp Ö, 3/4 mantal. Brukningskontrakt 14 mars 1898. Anders Gustaf Eriksson. Årsarrende: Kr 417,99. Fora 63 ton limsten från Elgshult till Brevens Bruk mot 2,40 kr/ton.
1920  ÅB Svarttorp Ö. Arrendekontrakt 14 mars 1920. Anders Gustaf Eriksson. Årsarrende: Kr 750:-.
1922  ÅB Tillägg till arrendekontrakt: Arrendesumman nedsättes till 550 kr. Tillförsäkras kolning och andra skogsarbeten för 750 kronor/år. Undertecknat: A G Eriksson Carl Gripenstedt.
1950  ÅB På 1950-60-talet användes östergårdens loge av försvaret som mobiliseringsförråd. Även Hjälpetorp, Kulla, Kummelhälla, Dammsätter, Nyberg m.fl. gårdar hade uthusen fulla med försvarsmaterial och i Galesatt var det bostadshuset som var förråd och ett kraftigt betonghus var placerat vid östra gaveln där vapen och ammunition förvarades. Ladugårdarna vid bl.a. Uggelkulla och Vallbytorp användes av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, och där förvarades bl.a. bomull, och olika kemikalier.
1951  SC Bostadshuset vid Svarttorps östergård byggdes om 1951 och moderniserades 1958.
2001  ÅB Enl. församlingsbok V. Vingåker 1917-22 5g:5 brukades Svartorps östergård av Anders Gustaf Ersson, 1857 22/4 i Asker med 3:e hustrun Klara Albertina Jansson f Skog. Senare arrenderades gården av Erik och Elsa Johansson med barnen Karl-Erik och Maj-Britt fram till 1950 då Sixten och Gerd Jonsson övertog arrendet. De brukade gården fram till 1960 då åkrarna började skogplanteras. Sixten fick anställning i Brevens lantbruk och Gerd i fabriken i Högsjö. Från 1990 bor där Leif och Lill-Marie Skeppstedt. De friköpte huset år 1997.
1985  ÅB Hjälpetorpsgärdena planterades med gran och tall i mitten på 1980-talet. Svarttorps gärden söder om gula huset planterades med gran och tall i början på 1990-talet. Gärdena öster om vägen som går söderut från Östergården planterades 1961 enligt inristning på stolpe, som står efter vägen som går österut mot Högsjös elljusspår. Gärdena väster om vägen planterades 1967 enligt stolpe som står på ett odlingsröse.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.