Bråtslättens kolugn

Kategori: Bebyggelselämning

En pampig ruin efter Bråtslättens kolugn hittas om man går in ca 100 m på stigen som går västerut ca 175 m norr om Bråtslätten. Text på skylt: Bråtslättens kolugn. I drift på 1850-talet. Årsproduktion: ca 1000 m3 träkol. BBHF 2008 ÅB/GH.

Koordinater: 59.045505, 15.591627

Information om Bråtslättens kolugn

1824  JAA Att använda kolugnar i stället för kolmilor experimenteras fram. Anckarsvärd får idén från Experimentalfältet i Stockholm, som han besöker under riksdagsarbetet. JAA uppför en betydligt större ugn än experimentugnen i Stockholm. Rådgivare var Öfver Directuren Schwartz. Kolugnarna kommer att ge mycket mera kol än milkolning. Ugnarna väckte mycket uppmärksamhet bland Bruks Societeten och Brevens Bruk fick täta förfrågningar om metoden.
1835  JAA I Jernkontorets annaler 1835 beskriver Anckarsvärd ugnskolningens fördelar på följande sätt: ”Ugnskolningens af erfarenheten vitsordade företräden framför den af ålder brukliga milkolningen äro, att inom denna ort med säkerhet en tredjedel mer kol utur samma vedqvantum vinnes genom kolning i ugn än utur mila; att kolningen i ugn ej erfordras någon kunskap eller vana af kolaren och således ej beror af dennes mer eller mindre skicklighet, för att stendigt erhålla ett likartat resultat; att den mest olikartade ved kan tillgodogöras och att till och ned sådant skräp, att ingen milkolare skulle vilja eller kunna använda det, lemnar här en god produkt.”


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.