Sävare gamla kyrka

Kategori: Kyrka

Koordinater: 58.457651, 13.254624

Information om Sävare gamla kyrka

Manuskript ca 1830

Säfvareds Kyrka

Kyrkan är uppförd af ohuggen sten, 38 Aln lång, 14 Aln bred utom Tornet, som är byggdt vid vestra ändan af Kyrkan. Oaktadt de sorgfälligaste efterspaningar har Kyrkans byggnadsålder icke kunnat utrönas. Kyrkan har afbrunnit 1649; men de gamla murarna hafwa wid Kyrkans iståndsättande blifwit begagnade. Choret som är lägre än den öfriga delen af Kyrkan, är efter all sannolikhet sednare tillbygdt. Kyrkan är hwälfd inwändigt under Spåntak men Choret har inwändigt brädtak måladt med perlfärg och marmorerade lister. Tornet är ombygdt 1784, hwaruti 2ne Klockor hänger.

Sacerstigan ett utbygge af Träd wid östra ändan af Kyrkan eller wid sidan af Choret.

Altaret foten murad af sten med pålagd Telgstenshäll. Altartaflan föreställer Frälsarens Crucifix, på båda sidor omgifwen af sin moder och sin Moders syster samt 2ne Änglabilder ofwanföre i hörnen. Bredwid Taflan föreställes till höger Moses och till wenster Aron stående på upphöjningar. Öfwer Altartaflan Koppar Ormen i Stenen omslingrande ett kors och på båda sidor 2ne Cherubim, häröfwer är annbragdt en gloria hwaruti står tecknadt (Jahve hebreiska bokstäver). Alla dessa föreställningar äro uti Bildthuggare arbete författade. Under taflan är en inscription på swart botten med hwita bokstäfwer. Christus Jesus sig sjelf gifvit för alla till återlösen 1 Thim. 2 …

År 1691 är taflan skänkt af Herr Capitain Leutn: Elwing, renoverad År 1798. På båda sidor om inscription äro 2ne små Wapen i träd utskurne målade och på några ställen förgyllde.

Predikstolen har uppgång på norra sidan om Sacerstigan med trädtrappor och utwändigt måladt skrank. Predikstolen äfwen som skranket med ljusblå färg målad och på listorne hwit och förgyld har 4 speglar hwarinom de 4 Ewangelisterne äro stående på sine pelastrar af Bildthuggeri uti hwit costume med förgyllde omhängen.  På Predikstolen är en större Bokställ hwarunder läses Håll dig wid Gud och wid hans ett. Swenska Psalmboken No 409 och 13 vers. Äfwen finnes der en mindre bokställ och ett Timmglas med 4 afdelningar. Predikstols taket är måladt som Predikstolen och midt öfwer Predikanten är hängande under en Sol en Dufwa med förgyllde wingar.

Bänkstolarne i Kyrkan och skranket om Altaret äro målade med Perlfärg och med ljusblå speglar på Dörrarne. Uti hwalfbågen emellan Kyrkan och Choret är en målad inscription: Saliga äro de som höra Guds Ord och gömma det. Luc. 11 Cap. 28 vers.

En Läcktare med afdelningar för hwarje hörn är uppförd på vestra änden af Kyrkan. På yttre sidan af … på Läcktaren läses Så fruckten nu Herran och tjenen honom troliga och rättsinneliga – Äfwen som Namnbokstäfwerne CXIVJ är midt på yttre Läcktare sidan med Guld anbragt jemte Årtalet 1826.

Uti Kyrkan finnes en fana eller ett standar som säges wara tagen från Norrige under Carl den XII:s fejd hwarå presenteras ett rödt Lejoni hwitt fält hållande ett spändt pilkoger emellan framfötterne.

Tornet uppfördt af sten, täckt med Ekspån har en Altan som förfärdigades jemte Torn-Ur 1821 hwilket Ur utwisar på Altanens 4 sidor timmarne och tiden.

På den större Klockan ,som hänger uti Tornet läses: Anno 1733 N.o 70 Den der hafwer Öron etc Luc. 8 cap. 8 vers. Fredrik 1ste med Kongl. Krona ofwan namnet och Vivat under detsamma. På andra sidan om nämde Klocka står: Skaffen med frucktan etc. Phil. 2 cap. 12 vers. Den mindre Klockan har på ena sidan påskriften 1 Cor. 1 cp. 23 vers, Men wi prediken etc. Anno 1727 på andra sidan psalmen 118 25 vers O Herre etc.

Uti Sacerstigan finnes en Bröstbild af Lambet, Bildt-Huggare arbete uti träd, blåmålad.


Bildgallerier från Sävare gamla kyrka

Visa fler bildgallerier från Sävare gamla kyrka ›


Bilder och dokument från Sävare gamla kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital