Vrena industriområde

Kategori: Fabrik / Industri

Koordinater: 58.860170, 16.706270

Information om Vrena industriområde

Historik
Vrena är som industriort mycket gammal. I domböcker från 1500-talet kan man läsa protokoll gällande konflikter kring en kvarn som uppförts år 1596, det gällde dammbyggnaden i Vrenaån som förorsakade översvämning av Hallbosjöns stränder. I början av 1800-talet upprepades händelsen och fick då rättsligt efterspel.

Sågrörelsen i Vrena var färdigbyggd 1892. Året efter gick verksamheten i konkurs. Sågen köptes då av folkskoläraren August Flodkvist och A P Andersson. Sågverket var då förenat med en kvarnrörelse som låg på södra sidan av ån.

Kolmilor för framställning av träkol fanns även vid sågverket fram till 1916. Därefter framställdes industrikol i kolugnar.

A P Anderssons son Axel Jurell sålde år 1916 den kombinerade såg- och kvarnrörelsen till Backa Hosjö AB. Vid sågens utbyggnad strax därefter revs kvarnen och kvarnrörelsen i Vrena hade där med upphört. De flesta brukssamhällen i Sverige är uppbyggda vid rinnande vatten så även i Vrena. En annan viktig förutsättning för fortsatt industrialisering var järnväg. Järnvägen genom Vrena invigdes 1877.

År 1919 hade att tegelbruk uppförts på södra sidan om ån. Där tillverkades taktegel och rör. 1940-41 utökades tegelbruket med en ringugn om 18 kamrar och då tillverkades även murtegel.

År 1943 köptes Backa Hovsjö AB av dåvarande Holmens Bruks och Fabriks AB, senare Holmens Bruk AB.

I början av 1940-talet var verksamheten som mest omfattande. Sågverket hade byggts ut och omfattade fyra ramsågar, varav två var snabbramar, Hyvleri, Lahtsverk och kapverk. Inom sågverksområdet fanns även fyra kolugnar för framställning av industrikol.

Den 11 september 1945 brann tegelbruket ner (den största branden i Vrenas historia). Bruket blev aldrig återuppbyggt.

År 1950 slutade arbetet vid Vrena Ångsåg. De sista åren spikades endast formluckor. Sågningen hade upphört 1946 – 47. Av förklarliga skäl blev arbetslösheten omfattande. De flesta fick sin utkomst på annat håll. En del sysselsattes med skogsarbete i företagets närliggande skogar.

Glädjen var stor i Vrena när beslut kom att Holmen Bruk skulle satsa på tillverkning av träfiberskivor (board) och 1951 stod en ny fabrik färdig i Vrena, byggd till stor del av murtegel från tegelbruket. Denna satsning visade sig vara en god investering. Efter en försiktig start ökades produktionen så att i slutet av 1950-talet infördes kontinuerlig skiftgång.

År 1961 hade fabriken byggts ut med ytterligare en produktlinje.

I början av 1970-talet ökade konkurrensen. Träfiberskivor började tillverkas ute i Europa och världen i övrigt. Träfiberskivor fick även konkurrens av andra material. Intresset för att finna en alternativ produktion ökade och år 1977 beslutade sig Holmens Bruk AB för att satsa på tillverkning av stenullsisolering. (Holmen Mineralull).

Den äldsta linjen för träfiberskivor revs och senhösten 1979 stod den nya linjen för stenull klar. Efter den del inkörningsproblem lyckades man få fram en fullt acceptabel produktion.

Produktionsvolymen visade sig dock för liten för att få tillfredställande lönsamhet plus att isoleringsbranschen inte var så enkel fören koncern som enbart sysslade med skogsprodukter. Två jättar inom isolering Rockwoll och Gullfiber gjorde inte saken lättare.

Årsskiftet 1982 – 83 sålde Holmens Bruk AB Vrenafabriken till Gullfiber AB. Gullfiber AB kom på detta sätt ifrån en konkurrent. Vrenafabriken innehåller nu en linje stenull och en linje board. Boardtillverkningen följde med köpet men passade inte in i Gullfibers affärsidé.

Den 1 mars 1985 sålde Gullfiber AB boardlinjen till Swanboard Masonite.

Saint-Gobain Isover AB och Swerock AB bildar Briketten i Vrena AB och bygger en brikettfabrik som står färdig hösten 1999.

Brikettfabriken i Vrena AB startar tillverkning av avfallsbriketter att användas som råvara i stenullstillverkningen.

Den 29 april 2003 kom beslutet om nedläggning av Saint-Gobian Isover ABs stenullstillverkning i Vrenafabriken. Sista skiftet kördes 29 augusti 2003. Ca 70 anställda blev utan jobb.

November 2007 köpte RGS 90 Sverige AB Industrifastigheten.

RGS 90 arbetar med biobränsle och förorenad mark.

2014 förvärvar Vrena Företagspark AB fastigheten och alla byggnader. Byggnaderna inhyser nu en rad mindre företag.

Se vidare:

Vrena kvarn

Vrena ångsåg

Vrena tegelbruk

Boardfabriken

Stenull/isolering


Bilder och dokument från Vrena industriområde

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.