Bäckelid

Kategori: By

By (Hemman) i norra Brunskog.

Koordinater: 59.669131, 12.946616

Information om Bäckelid

By (Hemman) i norra Brunskog.BÄCKELID. En bok om Brunskog.

Bäckelid i jordebok för första gången år 1613, och jordbruket kallas då kyrkonybygge. Samma år kräves nybyggaren på 12 mark till Älvsborgs lösen.
År 1614 blev gården »förökt» till 1/4 hemman och skattesedeln lyder: »Smör 1/2 tunna (lispund 7), Dagsverken 1, Årlige hästar 1, Konungshästar 1, Städsle-penningar 1 mark, F:n:p: 6 öre».

Bäckelid var år 1614 ett kyrkohemman men blev år 1630 sålt av ägaren (staten) till brukaren, som hette Erik Torbjörnsson. Köpebrevet är ett av de få, som finnas bevarade från skatte-köpen av hemman och är daterat den 16 mars 1630 på Västerås hus och undertecknad av Gustawus Adolphus. Den köpesumma, som kronan betingade sig för hemmanet, var femton riksdaler.

Om tionde från Bäckelid har kyrkoherden antecknat år 1640: »Ingrid i Bäckelid 1 öre kopparmynt».

År 1701 blev Bäckelid och några närliggande hemman kartlagda. Om ett område säger texten: »Bäckelids särskilda skog, bevuxen med gran och björk samt furuskog på höjderna» och om ett annat: »Är den samhävd som Finnebäck och Bäckelid hava tillsamman».

År 1732 lovade Jonas Larsson i Bäckelid även för sin granne Anders Ersson, att gemensamt med dem i Bråten och Kyrkebyn årligen kola 327 stavrum ved till Rinnefors hammare. (16 milor).

I Bäckelid bodde år 1769 tjugo personer i tre familjer enligt husförhörsboken.

Hemmanets areal uppmättes år 1845 vid laga skifte. och befanns vara 402,1 tunnland och därav 291,5 tunnland skogsmark.

Åkerjorden uppges år 1938 vid jordbrukstaxering omfatta 98 tunnland och var uppdelad på sju brukningsdelar.
Antalet i Bäckelid bosatta personer år 1939 var trettioåtta.


Bilder och dokument från Bäckelid

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal