Röstånga by

Kategori: By

Visa karta
Röstånga by
Koordinater: 55.998731, 13.295015

Information om Röstånga by

Som framgår av äldre kartor har den gamla byn icke undergått stora förändringar mellan 1808-1831. Samtliga till byn hörande hemman finnas kvar, grupperade kring kyrkan och de flesta av dem vid den väg, som då var byns mest trafikerade; d. v. s. den gata, vilken nu bär namnet Nedangårdsvägen. Några gatehus och backstugor ha tillkommit, och en del av gårdarna ha blivit kringbyggda och bestå av fyra längor; en för människor, en för djur, en för hö och halm samt en för redskap.

Laga skiftet medförde en sprängning av det gamla byalaget. På Kungl. Maj:ts befallning skulle ägorna samlas och kringgärda gården. Därför blev en utflyttning nödvändig. En del åboar fingo dock bo kvar. Dessa voro: Rasmus Larsson n:r 1, gästgivaren Johannes Jonasson n:r 2, Pål Jönsson n:r 3, Nils Persson n:r 4, Nils Persson n:r 7 samt Anders Olsson n:r 8, varjämte även klockarbohlet lämnades orört. De övriga fingo sex år på sig. Efter denna tid måste de ha lämnat byn och byggt nya gårdar. Dessa voro: Christian Jacobsson n:r 2, Pehr Jacobsson och Ola Hansson n:r 5, Pehr Olsson n:r 9, Carl Pamp n:r 10 samt brukaren av kyrkans annexhemman n:r 12 Nils Påhlsson.

De gårdar, som fingo ligga kvar, ha emellertid nu moderniserats eller skattat åt förgängelsen. Bäst bevarade är n:r 4. Till höger på ovanstående flygfoto – fotograferat 1948 – se vi den på sin ursprungliga plats. Gården till vänster är n:r 8, som också ligger kvar på sin urgamla gårdstomt, men den har restaurerats av den dåvarande ägaren lantbr. Sone Nilsson, som glädjande nog förstått göra denna restaurering på ett pietetsfullt sätt.

Skuggad av mäktiga askar ligger den i början på 1200-talet uppförda och i flera etapper tillbyggda kyrkan, och i dess hägn se vi den 1846 byggda skolan, som sedan dess utökats vid flera tillfällen.


Bildgallerier från Röstånga by

Visa fler bildgallerier från Röstånga by ›


Bilder och dokument från Röstånga by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Carolin Hansson