Stojby 2:3

Kategori: Gård, Hemman

Ögården
Släktgård sen 1718.

Koordinater: 56.807137, 16.332257

Information om Stojby 2:3

Ögården
Släktgård sen 1718. Stojby 2:3

Gården Stojby 2:3 är den första man kommer till i byn. Den låg öde under Karl Xll:s krig i början på 1700-talet, därför kallades den för”Ögår´n” i folkmun. Så sent som 1953 mötte jag en tant på cykel i bygatan uppåt skogen och eftersom det var trångt och hon gick ner i diket så stannade jag för att prata. Det var tidigt på morgonen så det första hon sa´var ”E´han lunge her” och fortsatte med att hon var ”Alma i Rumpetorp” och ”vem är han”. Jag sa att jag var Gösta Berhardssons pojk från Stojby men eftersom hon inte verkade förstå och hon såg väldigt gammal ut så tillade att min farfar hette Bernhard Gustavsson. Då lyste hon upp och sa”Då e han från Ögår´n då.

Gården hade varit regementskvartermästarens avlönings-hemman tidigare men efter kriget 1718 hade kronan väl ingen användning av gården eller någon regementskvartermästare.

I tingsrättsprotokellen kan man läsa:

Trots mot landshövdingebefallning att bruka ödehemman.

61. Cronans befallningsman välbetr:de Peter Marijn efter instämning kärande till Pär Jons-son i Danerum och Anders Jonsson i Böölöö, men nu i Oppebo boende, för det de intet vilja efter högvälb:ne Greven, Gen.Majoren och landshövdingen Adam Carl de la Gardies mång-faldiga o r d r e s och befallning flytta till de ödeshemman som de blivit anbefallda att flytta uppå, näml. Pär Jonsson till Stojby och regementskvartermästarens avlöningshemman och Anders Jonsson till Hultsby, som ladstaten till lön anslaget är påstående att de som motsatt sig samma o r d r e s de måtte därför lagligen plikta.
Dessa anklagade voro närvarande och förklarade sig således och först Pär Jonsson att han intet kan bevisa sig till samma hemman, eftersom han har fått skattehemmanet Danerum, som han åbor, och däruppå har högl.Kongl.Cammar Collegii skattebrev, som han förmenar kräver m a i n t e n e r a honom därmed, påståendes och att för de frihetsår som han utfått har han icke kunnat skaffa åboar.
Anders Jonsson för sin del utlät sig att han förmenar sig åbo som i höst å marken besår korn, varföre han anhåller för denna gången om anstånd.
Häradshövdingen föreföll Pär Jonsson att vad det förra vidkommer, så är därmed så be-skaffat, att om hans äganderätt till skattegården Danerum ingen d i s p u t e l s e r q u e s t i o n är, utan anklagas han därföre att han sig motsatt hägvälb. Greven, Gen.Majoren och lands-hövdingens befallning, som förordnat honom att nu ett ödeshemman upptaga och beträffande detsamma, så äro på hemmanet under 1715 4 frihetsår utsatta, dem han kunde tillgodonjuta.
Pär Jonsson påstod enständigt att han ändå intet kunde begiva sig på ödesgården, utan vill bliva vid sitt hemman, oavsett högvälb.Greven och landshövdingens resolverat, att han borde ödeshemmanet upptaga.

R e s o l u t i mo.

Alldenstund vad Pär Jonsson i Danerum vidkommer, som intet kan neka, med mindre honom högvälb:ne grevens, Gen.majorens och landshövdingens förordnande bekant är om ödeshemmet Stojbys tillträdande och brukande, och han icke dess mindre sig samma
o r d r e s och befallning motsatt, icke viljandes den efterkomma utan visar motvilja och tredska. Fördenskull finner Rätten skäligt argm.14 Capit. Rådstuva B sakför Pär Jonsson ankommer, så medan han sig själv påtager att godvilligt skaffa åbor som i höst gården upp-tager och besår, så bliver han för böter friad, vilket löfte om han icke efterkommer och hemmanet upptager—–har befallningsman honom vidare att instämma, varefter Rätten sig utlåta vill.

Klagan över att ha blivit tilldömd ödesgården.
1 7 1 8 den 2 december.

28/ Efter laga uttagen stämning till detta lagmansting infann sig för Lagmansrätten Pär Jonsson i Danerum och kärade till länsman välb:de Lars Jonsson 1:mo för det han skolat angivit honom att vara tjänligast att antaga ödeshemmet i Stojby, då han likväl i sitt boende skattehemman skall hava bästa rätten, avsett han skall år 1717 skaffat annan karl till dess antagande.

2:do tilltalar han länsman för det utan laga dom samt utan landshövdingeämbetets uppvista r e s o l u t i o n av honom e x e q u e r a t värde till 40 marker smt nästlidne påskafton,samt—-

3:tio tilltalar han även länsman, för det han skola sagt om Pär Jonsson att han varken aktade landshövdingens eller befallningsmannens, påstående att njuta mot länsman laga rät-telse uti detta mål.
Länsman Lars Jonsson, p r a e s e n s, förklarade sig för det första, så skall han intet or-sakat det Pär Jonsson blivit anfört för detta ödehemman, utan har välborne herr greven och landshövdingen, samt de övriga hans förmän på skrivningen, som härstädes hållits, honom förordnat att taga detta ödehemman. 2:do att han honom e x e q u e r a t därtill har länsman
o r d r e för sig, som han på vederbörligt ställe påstår sig uppvisa kunna, 3:tio utlåter sig läns-man att är det nogsamt bevisligt att Pär Jonsson intet aktade varken landshövdingens eller be-fallningsmannens o r d r e anseende ödehemmanets tillträdande, därför länsman och honom på detta års sommarting instämma låtit, då han och för sin motvillighet i samma mål blev sak-fälld till 40 marker smt böter, som av p r o t o c o l l e t nogsamt skall inses, som och vid efterseendet i sanning befanns; varföre och länsman förmenar sig böra vara fri för detta Pär Jonsson ogrundade och obilliga käromål.
Befallningsman välbetr:de Petter Marijn gav vid handen att han efter högvälb:ne grev-en, gen.majoren och landshövdingen De la Gardie anbefallt länsman att e x e q u e r a 40 marker smt ifrån alla dem som voro skrivna till något ödehemman och icke vilja flytta dit, alltså har länsman e x e q e r a t Pär Jonsson för sin olydnad, men så äro likväl samma böter honom gottgjorda för de 40 marker smt, som han blivit dömd till här vid sommartinget..

R e s o l u t i o.

Vad den första och andra punkten av Pär Jonssons anförda klagan angår, så medan de här vore ett o e c o n o m i mål, eller ödehemmans bytesvärde, varvid länsman påstår sig efter landshövdingeämbetets förordnande som anbefallt att käranden borde flytta till ödehem-met Stojby, så kan sig Lagmansrätten ej därmed befatta. Men ankommandes det 3:dje så all-denstund länsman sig förklarar med sina ord haft avseende därpå allenast att Pär Jonsson icke aktat efter varken Landshövdingen eller befallningsmannen i det som ödeshemmanet för-ordnat är, vilket och så befunnits är därföre Pär Jonsson för sin olydno förpliktad, alltså blir länsman för Pär Jonssons tilltal nu alldeles befriad.

Pär Jonsson flyttade aldrig till Stojby men han lyckades få Kierstin Persdotter att köpa gården 1718. Hon var född 1682 och kom från Pickedala (Pikedala)Dessa uppgifter är hämtade från tingsrättsprotokoll).
Kierstin gifte sig med Anders Jöransson (född 1665) och 1718 bodde de på Stojby 2:3 som då bestod av 5/8 mantal.
1727 köpte de Röttorps vattenfall som låg i utkanten av fastigheten. Samtidigt fick de tillstånd att bygga en kvarn i fallet.
Tingsrättsprotokoll: (1810)
Maria Andersdotter, 61 år gammal, född i Stougby: att vittnet av dess avl. fader Anders Andersson, hört berättas, att skattevrakshemmanet Stougby haft rättighet till kvarnställe vid Rötorpet, men att vittnets farmoder, som inköpt gården av kongl.Majt:t och kronan genom liderlighet måst försälja kvarnstället eller Rötorp till dåvarande ägaren av Nöbble ,och lämnat honom papperen eller handlingarna därpå. På fråga upplyser vittnet, att Anders Göransson, som hos kgens Befhde 1727 sökt och erhållit rättighet till kvarns anläggande enligt den nu därom uppvista resol. varit vittnets farfader; tilläggande att efter hennes avl.faders yttrande Stougby kvarn varit stående i bäcken eller kvillen från åen mitt för nu vid Rötorp varande kålgård, och där på stället utvist gamla stockar efter kvarnbyggnaden.
Genom vidare tillfrågan upplyste vittnet, att hennes fader för henne även omtalt, att då förre ägaren av Nöbble, överstelöjtnanten Queckfeldt tillhandlade sig Rötorpet, därvid så tillgått, att han tagit vittnets farmoder hem till sig, fyllde henne och ——papperen från henne.

Kierstin och Anders fick 5 barn :Kerstin (*1703), Jonas, Göran (död före 1746), Per och Anders (död 1770-03-03). Göran fick barn men dog tidigt. Gården delades mellan Kerstin och Anders. Det är Kerstins hälft som lever kvar medan Anders hälft såldes till bl.a. Knapegården

Tingsrättsprotokoll:
5/16 skattekronohemman i Stojby. ( 2 st)
1 7 4 6 den 7 oktober.

—- 5/16 skattekronohemmanet Stouyby, detta härad och Ryssby socken, som Anders Jönsson och Kierstin Persdotter den 13 januari 1744 uppdragit till sin måg Olof Joansson och dotter Kierstin Andersdotter emot lösens lämnande till bröderna Jonas och Per Andersöner samt Göran Anderssons barn 50 daler smt, blev efter Olof Joanssons begäran, för honom uppbudet första gången.
—– 5/16 skattekronohemmanet Stouyby, detta härad, Ryssby socken, som Anders Andersson undfått av sina föräldrar Anders Jöransson och Kierstin Persdotter därstädes den — januari 1744 mot lösen lämnades till sina syskon 50 daler smt, blev nu efter Anders Anders-sons begäran för honom uppbudet första gången.

5/16 skattekronohemmanet Stojby.
1 7 4 8 den 9 maj.

Uppå 5/16 skattekronohemmanet Stouyby, detta härad, Ryssby socken, som Olof Jonsson och dess hustru Kierstin Andersdotter den 13 januari 1744 undfått av den sena–res föräldrar Anders Jöransson och Kierstin Persdotter därstädes, emot löftens lämnande till de andra syskonen därutur 50 daler smt och utnämnt undantag till föräldrarna i deras livstid, beviljades Olof Jonsson och dess hustru efter begäran tingsrättens fasta, helst samma hemman blivit uppbudet den 6 oktober 1746, 3 febr.och 4 maj 1747, varefter klanderlöst laga stånd påföljt.
Samma dag beviljades också fasta på 5/16 skattekronohemmanet Stouyby åt Anders Andersson, som undfått hemmanet av sina föräldrar Anders Jöransson och Kierstin Persdotter, mot löften om 50 daler smt till hans övriga syskon.

Kerstin Andersson gifte sig med Olof Jonsson (*1705)

Kerstin och Olof fick sonen Jon 1728.

Jon Olofsson gifte sig med Carin Pärsdotter och fick dotter Britta Jonsdotter 1775. Annicka (*1767-02-15) Cajsa? (*1769-12-15)

Britta Jonsdotter gifte sig med Pär Persson och fick barnen:
Jonas (*1796-05-13)
Petter (*1798-02-11)
Sven (*1800-03-06)
Petter (*1801-09-30)
Petter (*1802-12-28)
Cajsa Maria (*1805-07-01)
Gustav Fredric (*1808-06-09)

Cajsa Maria gifte sig med Carl Magnus Jonsson Och fick sonen Johan Albrecht (*1824-03-02 och död 1824-04-28) Cajsa dog i barnsäng 1824-12-17.

Petter(1802) gifte sig med Sara Maria Pettersdotter (*1804) och fick barnen:
Maria Lovisa (*1825-08-29) Stojby
Frans (*1826-12-06) -”-
Anna-Sophia (*1828-04-23) -”-
Fredrica (*1829-10-02) -”-
Sara Gustava (*1831-05-19) -”-
Emma Fredrika (*1833-12-10) Danerum
Inga Matilda (*1836-12-24) -”-
Syster Jenny (*1840-07-20) -”-
Per (*1843-06-28) -”-

Maria Lovisa gifte sig med Gustav Jonsson *1823-12-17 i Skeppartorp Ålem men flyttade 1824 till Nyttorp i Ryssby
Gustav Jonsson sålde 1856-06-21 3/16 kronoskatte N:o 1 Nyttorp till Sokrates Rosander och hans hustru Hildegard Rosander
Maria Lovisa och Gustav fick barnen:
Per Johan (*1850-07-16)
Dödfödd (*1852-11-29)
Oscar Leornad (*1855-03-21)
Fredrik Wollgrath (*1858-05-20)
Bernhard (*1864-05-06) (död 1921-04-07)

Bernhard Gifte sig med Agnes Karlsson 1899 och fick barnen:
Gösta (*1900-09-02) (död 1995-02-27)
Bertil (*1903-08-27) (död 1972-05-10)
Tage (*1907
Torsten (*1909
Artur (*1912
Anna (*1915

Gösta gifte sig med Dagmar Erlandsson 1932-06-23 och fick barnen:
Gunnel (*1933-12-05)
Ulf (*1938-04-12)
Ulf gifte sig med Barbro Kassimir (*1940-01-30) och fick barnen:
Krister (*1965-02-02)
Magnus (*1966-03-11)
Ann-Sofie (*1969-08-22)


Bilder och dokument från Stojby 2:3

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ulf Bernhardsson