Brakelund

Kategori: Skogsområde

Koordinater: 58.442948, 13.267407

Information om Brakelund

Delvis skogbevuxen moränkulle i Sävare, Lindärva och Hasslösa socknar med flera fornminnen. Tidigare vattentäkt för Vinninga.

Avskrift P E Lindskog: Försök till en kort beskrivning av Skara stift 1811 s. 74 f.

Tvenne Kyrkojordar finnas: En tillhörande Säfvareds Kyrka, kallad BRAKELUND, innehållande 4 ½ geometriska tunneland odlingsbar jord; den andra tillhörer Lindärfva kyrka och kallas MÅSEN samt innehåller 3 T:e- 28 K:peland, hvaraf det mästa är uppodladt till åker. Brukarne härpå betalar årlig skatt till Kyrkorne.

Ifrån förenämnde Kyrko-ega Brakelund bör den stor sandhed skiljas, som ock kallas BRAKELUND och är belägen emillan Winninga och det så kallade Skaraledet, hvilken icke är odlingsbar till åker och äng, men kanske tjenlig till trädplantering. Kyrko-egan ligger vid sidan af sidst nämnde sandhed. Å denna hed tros fordom varit stor skog och stod ännu på 1740-talet en liten granlund. Nu är marken bevuxen med små enbuskar. Här hafva Socknarne sina gränseskillnader och varje socken sin del. Uti de befintelige (21) små ättehögar hafva  efter 2 alnars djup gräfning befunnits några större kuller stenar, lagde i en cirkel horisontelt med jordytan, inom hvilken cirkel fanns ett lager, liknande aska och något stinkande, och sedan ett lager med ben, som tycktes vara brände och söndergnuggade. Här finnas gråstenar, reste i 15 rundelar, med olika antal i hvarje ifrån 6 till 15, förmodl. Domaresäten, och tyckes äfven här i forntiden hafva varit något fältslag. Det är ock troligt, att Brakelund varit det förrsta ställe i Församl. som blifvit bebodt. Sägen är ock, att här skolat stått en Stad.


Bilder och dokument från Brakelund

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Brakelund
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2