Nöbble

Kategori: Herrgård

Koordinater: 56.814996, 16.348742

Information om Nöbble

Nöbble är en gård med mycket gamla anor, men trots det anses namnet komma av motsvarigheten till Nyböle med betydelsen att gården var ny i förhållande till annan äldre bebyggelse. Gården var frälse säteri.
Historiskt sett har Nöbble sedan medeltiden ägts av olika adelsfamiljer, som oftast inte bodde på gården. Först i mitten av 1800-talet kom det in ofrälse personer i ägarlängden.
Åtminstone sedan 1700-talet har den angränsande gården Mellstadö haft samma ägare som Nöbble.
Ägarna innehade även andra gårdar i och utom Ryssby socken. Detta gjorde att husarerna för rusthållen nr 51 Törnerum och nr 52 Geltorp under stor del av 1800-talet bodde på ägorna till Nöbble/Melstadö.
Likaså bodde båtsmannen nr 117 Nyckel under senare halvan av 1800-talet på Nöbble ägor. Någon båtsman med så högt nummer fanns enligt indelningsverket inte i Ryssby socken, varför hans bosättning på gården måste hänföras till gårdsinnehav utanför socknen.
I en berättelse från 1682 talas det om den förfärliga draken på Nöbble. Berättelsen var införd i en dåtida tidning och lyder: ”Något före julhelgen är på en herregård 2 mijhl härifrån (från Kalmar). Nible benämnd, kommit att liggia på gårdens stoora fäähus hööskulle ett lefwande fasiligt diur, som folcket namngifwa wara en drake; dess skapnat som dhe som honom sett berättat, är uti munnen lijka som ett stort gäddehufwud, och der uthi ett par stoora grymma ögon. Kroppen är stoort som en karlsbeen och mörchachtig att påsee, des stiert är som en stor lax, och när den är from, så seer han swartachtig uth, men när han förtörnas, förwandlar han kroppen och gör dhen så stoor som en timmerståck aff en fambnslängd, stundom skal den see kohlswarter uth, och stundom brokot som en orm, och går af munnen eh hoop gnistor, lijka så en braseld och des stiert skall blifwa rödh som en eld”
I en annan notis sades det att man sett hur draken hade vingar. Pigan på gården hade blivit vettskrämd och detsamma hade en kapellan från Öland blivit då han kommit till Nöbble för att se odjuret. ”Gud beware hwarjom och enom för Satan och dess anhang” skrev man i notisen.
I Ryssby sockens äldsta bevarade husförhörslängd (defekt och mycket svårläst) med början 1770 framgår att Nöbble vid den tidpunkten ägdes och beboddes av en kvinna, vars efternamn med lite god vilja skulle kunna utläsas Qwekfeldt. Hon var 78 år och således född 1692. Med tanke på att Nöbble sedan lång tid haft samma ägare som rusthållet Geltorp jämfördes äldre generalmönstringsrullor där även rusthållarens namn noterats.Det visade sig då att sedan 1724 var en kapten och sedermera överstelöjtnant Qwekfeldt ägare av Geltorp och sannolikt även Nöbble. År 1783 hette rusthållaren/ägaren änkefru Johanna Qwekfeldt.
År 1790 års generalmönstringsrulla visar att äganderätten till rusthållet övergått till ”Capitenen och Riddaren Baron Roxendorff”. Han bodde enligt husförhörslängden på Nöbble med sin familj. Han dog 1823. Hustrun E. C. von Vogelsang levde till 1829. Parets äldsta dotter Ulrika von Roxendorff var gift med assessorn Carl Ulrik Roman på Haraldsmåla (sonson till Johan Helmich Roman ”den svenska musikens fader”).
På 1830-talet, då Nöbble fortfarande ägdes av släkten Roxendorff, tillträdde Petter Jonsson som arrendator. Han var ursprungligen bondson från Lindö och hade i vuxen ålder blivit arrendator på Törnerum. Sedan han blivit änkling gifte han om sig med Adelaide von Roxendorff och kunde på så sätt få fotfäste i släktgården Nöbble. Någon gång runt 1860 blev han ägare till Nöbble och var så till sin död 1874.
Näste ägare blev hans son i första äktenskapet fanjunkaren Herman Jonsson. Han i sin tur dog redan 1881, och sedan följde en lång tid (50 år) då Nöbble ägdes av hans dödsbo och brukades av olika arrendatorer. Bland dess märktes friherre Christoffer Rappe under en period på 1880-talet.
År 1903 gifte sig Herman Jonssons dotter Anna med telegrafbyggmästaren Gustaf Thulin. Paret kom att bo på Nöbble, och sedan arrendatorn Otto Nilsson frånträtt 1916 är det troligt att Thulin blev den egentlige bonden på gården. Runt 1930 löste Thulin och hans hustru ut de övriga dödsbodelägarna och han kallades fortsättningsvis godsägare i församlingsboken.
Efter Gustaf Thulins död blev hans son Sixten och dennes hustru Sonja ägare till Nöbble och 1981 köptes gården av nuvarande (2013) ägarfamiljen Svensén.


Bilder och dokument från Nöbble

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Nöbble
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson