Älgå Missionsförsamling

Kategori: Frikyrka

Visa karta
Älgå Missionsförsamling
Koordinater: 59.624714, 12.502226

Information om Älgå Missionsförsamling

Älgå Missionsförsamling bedriver sparsamt med verksamhet i Valnäs Missionshus.Bilden är tagen vid sista gudstjänsten i Valnäs Missionshus. På första bänk Missionskyrkans distriktsföreståndare i Värmland, Roland Brage.

I Älgå finns när detta skrivs, juli 2009, en missionsförsamling med sju medlemmar. Den bildades den 8 januari 1881 som en frukt av 1800-talets folkväckelse. Som mest fanns drygt hundra medlemmar.
Församlingen har haft fyra missionshus. I dag är endast ett i bruk och finns i Valnäs. På senare tid har det fått nytt kök, en tillbyggnad med toalett samt borrad brunn. Gudstjänster hålls sporadiskt. Ordförande och föreståndare sedan ett 50-tal år tillbaka är Gösta Olsson,Gördsbyn.
Missionshusen i Gränsjön och Krokebol är i privat ägo och det i Rådane är rivet.

Tillägg:
Älgå Missionsförsamling sålde Valnäs Missionshus 2011 till Sture och Eva Engström från Karlstad.Det är nu i privat ägo och ombyggt till bostad

Församlingen upplöstes 2012.
Församlingens historia under de första 50 åren finns nedtecknad i en 50-års berättelse skriven av dåvarande pastor Carl A Lihv och daterad 10 juli, 1931.

Älgå Friförsamlings 50-års berättelse den 19 juli 1931.

”Vad vi hava hört och känna och vad våra fäder hava förtäljt för oss, det vilja vi icke dölja för deras barn; för ett kommande släkte vilja vi förtälja Herrens lov och hans makt och de under han har gjort” Ps. 78:3,4.

Det är efter ovan citerade ord vi handla, då vi här söka nedteckna något om förberedelsen till och bildandet av Älgå Friförsamling, samt dess arbete under de gångna femtio åren.
Vårt eget hjärta manar oss likaledes att förkunna för släkte som är och släkten som möjligen komma att Herren bevisat sig mäktig att frälsa, bevara och skickliggöra för heliga uppgifter dem, som förtrott sig åt honom.
Vi hänvisa ock till motivet för vår berättelse; det är: Guds förhärligande ibland oss genom människor ,som alltfort komma att tro på Gud och fortsätta Hans verk.

Friförsamlingens uppkomst.
Den fria andliga verksamhet,som i våra bygder ledde fram till församlingsbildande efter bibliskt mönster hjälptes igång under åren 1863 och –64. Det var först socknens komminister, pastor Olof Olsson,som genom sina varma och gripande predikningar lyckades föra åtskilliga till verklig livsgemenskap med Gud. Lekmannapredikanterna Olof Olsson från Arvika, Joh. Olsson, Stömne och sergeant Löfstedt, Långserud tillsammans med de nyfrälsta från orten fortsatte sedan verket
År 1867 bildade ock de troende inom Stavnäs ,Glava och Älgå föreningen ”Stavnäs Mission” I tre år fick denna mission ena och utveckla de krafter Gud förmedlat till stor glädje för de utvalda och till frälsning för ogudaktiga. Glava och Älgå skilde sig sedan från Stavnäs dels på grund av de långa avstånden och dels därför att skaran av de utkorade ökat så, att man kunde bedriva verksamhet bättre med mindre geografiskt område. De tio följande åren höllo missionsvännerna i Glava och Älgå tillsamman .Efter denna tid trodde sig Älgå-vännerna om att bilda egen församling. Den 18 dec., 1880 samlades man till överläggning härom. Mötet hölls i Fröbol. Vi citerar från mötesprotokollet följande: ”Meningen med mötet är att rådgöra med varandra om huru de troende inom Älgå på bästa sätt må kunna verka för Guds rikes framgång, såväl inom som utom socknen; att besluta om och huru missionsförening skall bildas och att bestämma villkoren för medlemskap samt sättet för medlemmars anmälning och intagning”.
Mötet beslöt bildandet av Älgå missionsförening.
Den 8 jan.,1881 konfirmerades nämnda beslut och föreningsstyrelse valdes.
Till ordförande och sekreterare valdes J.Johansson, Mellgården. Han kallades ock för tre månaders predikoverksamhet inom föreningen. Ett åttiotal personer anslöto sig till församlingen.
År 1887 inkommo de troende från Växvik, Hovdane och Årtakan med begäran att få medlemskap i Älgå missionsförening. Detta beviljades även. En liknande begäran framfördes från de troende i Jössefors år 1893.Även den bifölls. Så förökades församlingen. Bröder och systrar vigde sina liv åt helig tjänst i våra bygder.

Församlingens arbete.
Möten ,av såväl enskild som allmän karaktär höllos, dels i medlemmarnas hem och dels i skolhusen. Vid dessa tjänade av församlingen kallade bröder att predika livets ord. Utom de redan nämnda ha ett stort antal vittnen , med sin hälsning från Gud överbringat andliga välsignelser till vårt folk. Stora skaror samlades ock för att lyssna. Detta bidrog ock till att frågan om särskilda predikolokaler så snart kom upp.
Redan 1882 beslöts att börja insamla medel till ett missionshusbygge. Fem år senare kunde man ena sig om att bygga Valnäs missionshus. Den 3 dec., 1887 inköptes tomtplatsen. En byggnadskommitte tillsattes och arbetet börjades på våren 1888. Den 10 juli 1892 invigdes vårt första missionshus.
Samma år inköptes tomtplats i Krokebol för byggande av missionshus där. Pingstdagen 1894 invigdes det.
Så kom turen till Gränsjön. Den 23 juni 1905 beslöts att på den av Andreas Andersson skänkta tomten uppföra en tredje predikolokal. Grunden lades ock samma år. Huset invigdes den 20 okt. 1907.
Missionshuset i Rådane, det fjärde i ordningen, skänktes till församlingen av änkefru Svartz, Rådane år 1929. Församlingens tack för den storslagna gåvan översändes till fru Svartz vid årsmötet samma år. Genom ungdomsföreningens försorg har detta missionshus renoverats under våren. Det invigdes påskdagen.
Alltsedan församlingens bildande har den bedrivit cirka sex månaders årlig predikoverksamhet genom tillfälligt anställda predikanter och evangelister samt Värmlands Anskarieförenings reseombud.
Från och med oktober månad 1930 har församlingen, gemensamt med Karlanda Friförsamling, anställt pastor Carl A. Lihv.
Tillägg av K-E Aronson:Fredrik Svartz bodde i Rådane och var en märkesperson.

Söndagsskole –och ungdomsverksamhet.
r>Söndagsskolverksamhet har likaledes bedrivits alltsedan församlingens tillblivelse. Ibland har barnantalet överskridit 150-talet, ibland har det varit under 100. För närvarande undervisas ett 80-tal barn av 8 lärare. Som en följd av församlingens intresse för de unga bildades ”Ungdomsföreningen syskoringen” år 1905. Som svar på det år 1910 bildade Svenska Missionsförbundets Ungdoms inbjudan om anslutning till nämnda förbund, beslöts ingå med begäran om anslutning. Samma år gjordes en liknande begäran till Värmlands och Dalslands Ungdomsförbund. Önskemålen bejakades. Ungdomsföreningen räknar idag 15 medlemmar.Juniorföreningen bildades 1922. Dess första ledare var Harald Strömstedt, f.n. pastor i Finland. Genom lärarinnan fröken Ebba Hedin, Ränkesed har vi fått en kraftig juniorskara.
Systrarnas arbetsföreningar har under de gångna åren tillfört vår kassa betydande tillskott.

Medlemsantal.
Församlingen räknar vid jubileet 61 medlemmar. Under 50-års perioden har 316 personer tillhört församlingen.

Ledare.
Alltsedan församlingens bildande ha vi ägt förmånen att ha insiktsfulla och goda ledare. I tjugofemårsberättelsen ha våra första ledare fått sitt namn tecknat. Under de sista 25 åren ha bröderna K.J. Andersson och Nils Andersson beklätt ordförandeposten. Den senare tjänstgör alltfort. Föreståndare ha J. Myren och Karl Fjällman varit tills pastor Lihv kallades förlidet år.
Styrelsen för övrigt består för året av Gustav Björk, Gördsbyn, Adolf Aronson dito och fanjunjare M. Lundin ,sekr., Joh. Mattsson, Sättra och Arvid Andersson, Växvik. Karl Fjällman är dessutom söndagsskolföreståndare, Erik Fjällman ungdomsföreningens ordförande och pastor Lihv juniorledare, systrarna Hanna Olsson, Stridsbol och Elsa Frisk ,Valnäs samt fru Anna Björk, Växvik förestå syföreningarna. Vid dessa ledares sida står givetsvis många beredvilliga hjälpare vilkas namn jag ej kan nämna av utrymmesskäl.

Inkomst-och utgiftstablå.
Under de femtio åren ha kronor 59789 kr insamlats av församlingen, därav 16795:14 under första 25-års perioden och återstående 42993:86 under den senare. Av dessa senare ha 37502:33 använts för egen verksamhet, 1037:47 använts till Värmlands Ansgarieförening och 4454:06 till Svenska Missionsförbundet.
25-årsberättelsen talar om att 4900 kronor använts till missionshusbyggen och övriga, då insamlade medel, dels för egen predikoverksamhet och dels för Ev. Fosterlandsstiftelsen, Sv.Missionförbundet och Värmlands Ansgarieförenings räkning.

Det här ovan refererade är givetvis mycket summariskt och måste ju vara det. Att tala om enskilda initiativ till församlingsarbetets fromma eller teckna de verksamma medlemmarnas runa har inte kunnat ske. Vårt uppskattande äga de, och Gud skall löna alla trogna tjänare.
Med ordet av Jesus:” Den som håller ut intill änden han skall bliva frälst” rikta vi oss nu till den stridande och segrande församlingen ” och var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets ovanskliga krona.”

Enligt uppdrag.

Älgå den 10 juli, 1931
.
Carl A. Lihv.


Bilder och dokument från Älgå Missionsförsamling

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karl-Erik Aronson
Gördsbyn Sjöstugan 67193 Arvika tfn:0570-25013 e-mail: aronsson.k@telia.com