Herrökna

Kategori: Gård

Koordinater: 59.115847, 16.961923

Information om Herrökna

Ur ”Svenska gods och gårdar” /Östra Södermanland från 1940:

Postadr. Stjärnhov. Tel. 19 B.
Areal: Total 540 har, därav 40 åker, 479,5 skog, 20,5 hag- o. betesmark. Tax.v. 175.000.
Jordart: Huvudsakl. lerjord.
Skogsbest.: Barr- o. något lövskog.
Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet, helt omb. Ekonomibyggn. uppf. ungefär samtid. med manbyggn., ladug. o. stall något tidigare.
4 hästar, 16 kor, 16 ungdjur, 2 tjurar, 400 höns.
Nuv. arr. tillträdde 1937.
Äg.: Bo von Stockenström å Ånhammar.
Arr.: Alrik Rasmus Eriksson f. 6/11 1886. Son till Karl Alrik Eriksson o.h.h. Anna f. Jonsson. Gift 12 med Märta Elisabet f. Häger. Barn: Lars Gösta, Anna Lisa, Inga Greta, Karl, Nils, Gunnar.
Barnen kalla sig Rasmusson.

Ur SÖDERMANLAND från år 1947:

1 mantal. Taxeringsvärde 251.200.
Areal: 619,6 hektar, varav åker 40, skog 437,3.
Jordart: övervägande lerjord.
Manbyggnaden uppförd på 1800-talet, innehåller 7 rum och kök, tjänstemannabostad, restaurerad 1946, innehåller 5 rum och kök, kontor och lärosal, elevbostad, restaurerad 1946, innehåller 2 rum och kök samt 4 elevrum.
Ekonomibyggnader: ladugården restaurerad 1946 till fårhus.
Djurbestånd: 1 häst, 200 modertackor.
Traktordrift.

Historik:
Herrökna, som tidigare hette Ökna och omfattade 2 mantal skatte, ägdes på 1560-talet av Christoffer Nilsson till Pungsund, vars änka 1569 hade räntan fritt. Hon sålde gårdarna enligt uppgift samma år och i alla händelser före 1571 till Åke Bengtsson Färla (d. 1578), som genom hertig Carls brev 1571 fått tillstånd köpa dem undan skatten. De överfördes också med anledning härav till frälse, och ett säteri byggdes, vilket omtalas 1574 och av ägaren skänktes till Karin Söffringsdotter, gift med skyttehovmannen Nils Hansson. År 1586 fick han avstå från egendomen, då hertig Carl skänkte stället som sätesgård till Hans von Masenbach, men först genom hertig Carls bytesbrev 1596 kan dennes besittning anses definitiv. Som säteri uteslöts Ökna vid samma tid ur jordeböckerna. Bland övriga ägare kunna nämnas Georg Gunther Crail (d. 1641), vars son Hans Jakob Crail 1661 sålde Ökna till Beata de la Gardie. Hennes son, Anders Torstensson (d. 1686) ärvde gården, som emellertid reducerades från honom med 1683 års ränta. Genom kungligt brev 1692 bestämdes, att det Torstenssonska husets alla köpegods skulle indragas till kronan mot gravationer, och följden blev ett reduktionsdeputerades beslut 1692, varvid Ökna reducerades.
Gården utarrenderades för kronans räkning 1696 till Henrik Herdhielm (d. 1712), vars måg, Bengt Baas (d. 1726), innehade skattemannarätten. Genom kammarkollegii brev 1742 tillförsäkrades arvingarna perpetuell arrenderätt.
Nuvarande ägare är von Stockenströms arvingar, Ånhammars säteri. Herrökna arrenderas av Svenska Fåravelsföreningen sedan 1946 och användes som försöksgård. Dot är även föreningens fårherdeskola förlagd. Kurserna äro ettåriga och temrinen pågår från 1/11-25/10. Elevantalet är 5. Undervisningen är praktiskt och teoretisk. Den praktiska undervisningen är uppdelad i ena veckan lantbruks- och andra veckan fårhusarbete. På gården finnas de 4 inom landet vanliga fårraserna. Föreståndare och lärare är sedan 1946 lantmästare Gudmund Hammar.
Lantmästare Gudmund Hammar äf f. 19.8.1917 i Göteborg, son till rådman G. Hammar f. 1877 och hans hustru Gerda f. Silfwerhielm f. 1879. H. har genomgått Göteborgs högre samskola, Dingle lantmannaskola, Tomta lantbruksskola, Alnarps lantbruksinstitut. Han har bl.a. varit rättare vid Kungsladugård, Strömsholm, Västmanland, bokhållare vid egendomen Hulan, Lerum, Älvsb., instruktör hos J.U.F., Nb., och assistent vid Svenska Fåravelsföreningen. Sedan 1946 är H. föreståndare för Herrökna fårherdeskola och assistent därstädes för husdjursförsöksanstalten.

Ur Gnesta, Vår Hembygd i Färg från 2007:

Areal: ca 600 ha, Byggnadsård 1898

Nuvarande ägarens mor fick gården i arv av sin far år 1954. Sedan 1986 är familjen permanentboende på gården. Till gården hör en korthåls-golfbana, grustag, skog och fiskevatten. Man har en huvudarrendatorsgård och sidoarrendatorer på resten. Till gården hör Trädgårdsstugan och Vreta.


Bilder och dokument från Herrökna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Monica Andersson-Sörman