Domö

Kategori: Herrgård

Koordinater: 58.391761, 13.015481

Information om Domö

Tillhörde fram till 1889 Höra socken. Lilla och stora Domö utgjorde tidigare en by.

Namnet från fornsvenskans ”dumber” i betydelsen stum, svag. Detta har bildat ånamnet Dumbo  och åsyftar den ganska obetydliga bäck som rinner förbi Domö.

  • Lilla  Domö. -1461 Litla Dwmbo, -1480 Lelle Dwmmo, -1567 Dumbo, -1685  Lella Dumme, -1825 Lilla Dumö. Gården är numera inlagd under Stora Dumö.
  • Stora Domö. -1343 min gardher Dumba, -1400 Dumbu, -1461 Stora Dwmbo gård, -1567 Dumbo, -1685 Stoora Duume, -1874 dumö Stora.

Hämtat ur Järpåsboken

 

Areal: Total 277,41 ha, därav 164,67 åker, 101,5 skog, 8,24 övr. mark.Tax.-v. 192.700:-.

Jordart: Hälften sandblandad lera, hälften mullrik mosand.

Skogsbestånd: Huvudsakligen barrskog.

Djurbesättning: 7 hästar, 40 kor, 35 ungdjur, svin o. höns till husbehov. Nötkreaturen tillhör en av landets äldsta stammar av låglandsras (SLB) och är reaktionsfria.

För  egendomens drift finnas två traktorer samt skördetröska. Egendomen är fullständigt elektrifierad. Åkrarna är helt täckdikade 8-årig växtföljd tillämpas på lerjorden, 6-årig på mulljorden.

Huvudbyggnaden på Domö är uppförd 1881 efter ritningar av arkitekten Adrian C Peterson. Ekonomibyggnaderna är också uppförda på 1880-talet men senare fullständigt moderniserade. En förvaltarbostad finns som är uppförd 1942, samt nya arbetarbostäder.

Domö var en större gård redan under 1600-talet. Den ägdes 1648 av Johan J:son Uggla, vilken 1685 hade efterträtts av sin måg C Silferswärd. Den senares ättling behöll godset till 1720-talet, då ätten Uggla åter tillträdde. I stället för denna kom mot århundradets slut ätten Cederholm. 1800 bodde här häradshövding Sundler, som då fick frälserätt till gården enligt kungligt brev.

Efter dennes död kom gården för tredje gången till ätten Uggla, men överstelöjtnant M Uggla sålde den 1844 till jägmästaren C. V. Muhr.

1851-56 ägdes gården av godsägaren Paco Lagergren och därefter till 1860 av löjtnant N.J. Hegart. Efter honom tillträdde Gustav Richert som ägde gården i sex års tid varefter den inköptes av Ivar Wijk. Sen tillträdde juris doktor Bertil Wijk, vilken 1918 följdes av Fritjof Gustavsson, numera statsrådet Domö.

Nuvarande ägarna övertog egendomen 1/1 1937. Äg.: K. J. Franzèn och söner. Förvaltare (sedan 1935) Gösta Fjellstedt född 1907. Gift med Anna Svensson född 1912.

Hämtat ur Svenska Gods och Gårdar (1942)

 

Ägare från 1963 Carl-Johan Dahlgren född 1936. Nuvarande ägare Jonas Dahlgren född 1966.

En smedbostad från sent 1800-tal fanns kvar till 40-talet.

 


Platser i Domö
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2