Eskelhem församling

Kategori: Församling

(Klicka på ”platser” för att gå vidare)
(När Ni läst om platsen, klicka på ”personer”)

Visa karta
Eskelhem församling
Koordinater: 57.489363, 18.210575

Information om Eskelhem församling

SOCKEN (Yskilaim i runinskrift)

(Klicka på ”Platser” eller ”Visa på karta” för att gå vidare)(Kartan är sökbar)
(När Ni läst om platsen, klicka på ”Personer”)
(Gid-numret som står på ”läs mer” under
personer = Genlines id-nr (Sveriges kyrk-
böcker på internet)(*)
(Materialet inlagt av: Tor Ahlström)
(Om Ni hittar fel, eller Ni vill komplettera
så maila gärna till mig)
(t.ahlst@gotlandica.se)

Eskelhem: Socken, 2 mil söder om Visby, på Gotland.
Gränsar i norr till Tofta och Stenkumla, i öster till
Hogrän och Mästerby, i söder till Sanda och väster
till Västergarn, Östersjön och Tofta södra. (se karta,
bild 2)

Enl. Gotlands Läns- och adressregister 1923:
Innevånare: 662. Mantal: 20½.
Tax.-värde å jordbruksfastighet kr 1,062,000.
Tax.-värde å annan fastighet kr 75,800.

I en monter på Arkivcentrum i Visby står:
År 1306 var det en sträng vinter och isen låg
emellan Öland, Gotland och Baltikum.
Hela Gotland låg infruset och en levande säl
påträffades vid Eskelhems kyrka.

(* vissa personer har dubbla födelsedata.
Det beror i de flesta fall på att olika uppgifter
finns i kyrkböckerna. [Prästen har slarvat?])

Bomärken som finns att hämta nedan, har vi fått av
Mia Jacobsson som fått dem från Rudolf Hansson)

Med tillstånd av diktaren Bo-Georg Lindgren
återger jag en dikt från boken: Dikter ur livet

Droimi (Drömmen)

Vör gick iginum Eskelhem
en gang ei gammel teid
me annen skick u seid

Da var int böndas gardar
reit så stäur sum nå
man fick ta de leil man hade
u fick vare glad ändå

Vör gick yvar Båticke stäurgard
u neir ginum hagen sein
vör tyckt dei låt sum kvenni gick
fast teimen va lali sain

U där gick Båtick Axel
u malede böndas seid
u Båtick dami he sto full
av vattn bei isse teid
u Axel böitar säckar
u seidi bler ti mjöl
u vattnjaule plaskar gillt
ei sein stäure vattnpöl

De var a haplutt vackar söin
ti se gamble kvenni ga
vör såg det prises sum ei a droim
u allt va så feint u bra

Sein gick vör uppåt sokni
där sum fattistäun star
vör tänkt häls pa dei gamble
för ti sei häur lains dei var

Tyst gick vör in ti blind Maje
ha bjöd pa ain kaffitår
u så pratede ha um vintan sum gick
u att kyldi va lang u svår

Sen gick vör ti Kall kluckan
han lag u veild pa sein säng
han hadd just dikt a veise
um gamble gubben Äng

U ildn ei speisen brinnar
pa gammel u murken vid
sum han gytt kaup för sein kluckarlön
undar fattidomens teid

U när vör kom äut pa vägen igen
så se vör ein leiten kar
ain sork pa så där en fem sex år
u da var dei mein aigen far

U da keikt han pa mi u så sägd han sum så
däu jär för teilit äute min vän
för ja jär ju bare ain leiten sork
u däu jär int födar än

Men um däu vänta en tretti år
u åri u dagar gar
så tror ja vi möts en Septembadag
när summan mot hausten gar

Ja sum i förstar kär vännar
så var isse jär bär a droim
men säg va di vill um alltihop
dei var a avhoglit feinar droim

Vör droimd vör gick ginum Eskelhem
ain gang ei gammel teid
dei var ain annen teid än nå
me annen skick u seid


Bilder och dokument från Eskelhem församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Eskelhem församlingBebyggelselämning
Naturreservat

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hilding Nilsson