Hällabomossen

Kategori: Naturområden

Koordinater: 59.729407, 14.972886

Information om Hällabomossen

Hällabomossen
Vinden susar i de gamla träden och från grenarna hänger lavar i långa härvor. Civilisationen känns långt borta och det skulle inte förvåna om ett troll kikade fram bakom nästa stam.
Reservatet består av själva mossen, gammal barrskog och sumpskog. Hög luftfuktighet, många lövträd och död ved bidrar till reservatets höga naturvärden. Här finns ett rikt fågelliv och en stor förekomst av ovanliga lavar, svampar och mossor – så kallade kryptogamer.

Ålderstigen asp
De flesta gamla tallarna är i 200-årsåldern, men enstaka träd är förmodligen äldre. I den delvis försumpade skogen söder om mossen växer gott om asp varav åtminstone en har åldersbestämts till ca 140 år.

Värd för många
Tyvärr har gamla aspar blivit en bristvara i dagens skogar och många arter som är beroende av just det trädslaget får det allt svårare att överleva. Den smutsvita kandelabersvampen växer nästan enbart på omkullfallna aspar som är starkt rötade.

Härligt ostädat
En skog som får utvecklas fritt ter sig ostädad och skräpig. Träden är i olika åldrar och döda träd ligger huller om buller. När du kliver över stammar och förmultnad ved ser du spår av liv nästan överallt. Mängder av olika arter är beroende av sådana förhållanden. De ser till att träden åter blir till mull och bidrar till naturens kretslopp och mångfald.

Fåglarna
De många murkna träden är perfekta för hackspettar och andra hålbyggande fåglar. Både tretåig hackspett och spillkråka lever i skogen. Spillkråkan har fått sitt svenska namn av att den spiller träspån omkring sig när den hackar ut sin djupa bokammare eller letar myror i träden.

Människospår
I våra dagar är skogen i reservatet växternas och djurens revir men gångna tiders slit för brödfödan har också lämnat spår efter sig. Övervuxna kolbottnar berättar om kolare som vaktade sina milor under ensamma veckor och igenväxta diken skvallrar om gamla drömmar om ett effektivt skogsbruk.
Källa: Länsstyrelsen i ÖrebroTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Helsing