Finnebäck

Kategori: By

By (hemman) i sydöstra Brunskog

Koordinater: 59.656328, 12.946003

Information om Finnebäck

By (hemman) i sydöstra Brunskog

FINNEBÄCK. En bok om Brunskog.

Finnebäcks gård nämns i en kyrkans jordebok år 1540. År 1565 är gården upptagen i den vanliga jordeboken och nämnes bland gårdar, vars innehavare kallas »kiörkio-landbor». Under kriget på 1560-talet blev Finnebäcks gård bränd två gånger, nämligen åren 1565 och 1568 enl. uppgift. Finnebäc,k finns lilkväl med i jordeboken för år 1577 och då är gården skriven som 1/2 hemman. I Älvsborgs lösen kräves Jon i Finnebäck på 15 mark, och knekten Torbjörn i Finnebäck kräves på 12 mark. År 1630 i jordeboken är Finnebäcks gård inskriven som skattehemman, vilket beror på s. k. skatteköp på egendomen. Detta skedde den 20 maj 1630 enligt en avskrift av köpebrevet, som finns till hands. Det var två ägare i Finneback, som gemensamt gjorde skatteköp på gården. Dessa voro Sten Arnesson, som ägde 2/3 av gården, och Olof Jordsson, som ägde den återstående tredjedelen. Köpesumman var 25 riksdaler, d. v. s. 150 mark. Brevet är undertecknat av Gustawus Adolphus d. v. s. Gustav II Adolf. Sten i Finnebäck lämnar år 1632 1 rundstycke kopparmynt i tionde enligt anteckning av kyrkoherden.
En karta från år 1701, vars mening är antydd under Kyrkebyn, har Finnebäcks område med och då hade Finnebäck gränser, som sammanfalla med de nuvarande.
Ar 1769 var Finnebäcks hemman delat mellan åtta familjer med tillsammans 35 medlemmar. Från laga skiften (1840 och 1867) finns uppgift om, att hemmanets hela areal är 917,6 tunnland och därav i skogsmark 731,2 tunnland. År 1938 hade Finnebäck 150,4 tunnland åkerjord enligt uppgift, och var delat mellan sexton ägare. Antalet invånare i hemmanet år 1939 var 91 fördelade på 23 hushåll.


Bilder och dokument från Finnebäck

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021