Gunntorp By

Kategori: By

Koordinater: 57.955603, 12.223552

Information om Gunntorp By

Gunntorps by består av 4 olika hemman: Gunntorp Västergård, Gunntorp Östergård, Gunntorp Nordgård och Gunntorp Skattegård.

Gunntorps by storskiftades 1784 och 1785.

Enskifte gjordes 1808 (se Lantmäteriet/Historiska kartor/ Akt 15-SKU-60 Enskifte) Gårdarna ligger på kartan i akten ungefär där de ligger idag. Byns 4 hemman var vardera på 1 mantal (ett mått på skattekraften). Gunntorp Västergård 1 mtl Krono skatte, Gunntorp Nordgård dito, Gunntorp Östergård i mtl Frälse och Gunntorp Skattegård 1 mtl Krono skatte. Till byn hörde även ett område som kallades Västgötaparken.
I nyare kartor har Västergården beteckningen Gunntorp 2:, Nordgården Gunntorp 1:, Östergården Gunntorp 4:, Skattegården Gunntorp 3: och Västgötaparken Gunntorp 5:.

Enskifte i Gunntorps by, 24 september 1807.

År 1807 den 24de September instälte sig underskrefne Landtmätare uti Guntorps By I elfsborgs Höfdingedöme, Ahle Härad och Skeplanda Sockn belägen, att i fölgd af Kongl. Maij:ts Respective Befallningshafvandes förordnande under den 24de sistledne Julij sig företaga och värkställa Laga Enskiftes Delning å In- och Utägorna till berörda By Warandes efter förut ågången Laga Kungörelse tillstädes följande Jord och Delägare neml. för Guntorp Östergården, 1 mantal Frälse, 2/3 delar af Westergården, Krono skatte samt 1/3 del af Nohlgården äfven Krono skatte; Lydande under Kilanda Säterie, Öfwersten och Riddaren af Kongl. Maijsts Svärds Orden, Högvälborne Baron Herr B. von Platen; å egne och öfrige Afledne Grosshandlaren i göteborg Herr Petter Ekmans Stärbhus Delägares vägnar för 2/3 delar uti Nohlgården, Jonas Torstensson ägare till 1/3 del Lars Svensson till 1/4 del samt Hans Swensson dito 1/12 del för 1/3 del uti Westergården Jon Carlsson och Jonas Olsson hwardera ägare af 1/6 del.
För Skattegården 1 mantal Krono Skatte Anders Persson ägare till 1/2, och Änkan Annicka Oloffsdotter dito 1/2 mantl. Dess omyndige Barns förmyndare, Byggmästare Berndt Ericksson i forss, och Christoffer Jönsson i Färdsled för hult 1/2 mantal Commissarien Nils Billing samt för en i Byelaget belägen Frälse Utjord Wästgötha Parken kalld, och tillhörande aflidne Eric Pellessons omyndiga Barn boende i Hemmanet Heden, förmyndaren Berndt Ericsson i Forss, tillika med Barnens Moder Fader Bygmästaren Anders Börjesson i Grönnäs.


Bilder och dokument från Gunntorp By

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bernt Johansson