Aspång kyrka

Kategori: Kyrka

Information om Aspång kyrka

Artikel från Göteborgs-Posten den 8 mars 1965:

Aspånga 1300-talskyrka utgräves – kyrkoplatsen orörd sedan 1391

Uddevalla: I gamla historieböcker antyds ofta hur kyrkor och gårdar kunde ”glömmas bort” under digerdödens härjningar. De mest fantastiska berättelser har levt vidare genom seklerna om hur jägare genom bortskjutna pilar återfann gamla av snår helt igenvuxna byggnader. Så gick det dock inte till när Aspånga 1300-talskyrka eller ruinerna av den återupptäcktes. Det arbetet var mer en frukt av idogt forskningsarbete i gamla skrifter såsom visitationsprotokoll och dylikt än en lycklig slump.

I biskop Eisteins jordebog, som redogör för kyrkans jordagods i Oslo bispedöme år 1400 sägs emellertid att det inte fanns någon kyrka i Aspång. Men jordboken meddelar samtidigt vilka jordegendomar som tillhört Aspånga kirkia. Att biskopen skriver att en kyrka saknas kan också bero på att man vid tiden för visitationen inte använde kyrkan.

Ett bebyggelsemaximum ägde rum i början av 1300-talet. I mitten av århundradet drog digerdöden härjande fram genom bygderna. Folkavtappningen var då stor. Många gårdar och kyrkor också för den delen blev öde och användes inte. Det fanns helt enkelt inte folk kvar att bruka jorden och kyrkorna föll i glömska.

Fil dr Johan Pettersson har ägnat dessa ödekyrkor ett ingående studium. I sin Ecclesia Nulla – ingen kyrka – från 1955 redogör han för dem. En av de intressantaste kyrkorna i denna julhälsning till församlingen är just Aspångs kyrka i Svarteborg.

Genom föredömligt initiativ av bl.a. hemmansägare Elis Hansson i Hällevadsholm har de kommunala och kyrkliga myndigheterna börjat intressera sig för både Aspångs och Tose gamla kyrkoruiner. Avsikten är nu att redan till sommaren påbörja en utgrävning av Aspångs kyrka.

Landsantikvarien dr Åke Fredsjö, Uddevalla, är mycket intresserad av en utgrävning. Han gläds speciellt åt att man förmodligen kan räkna med dr Pettersson som utgrävningsledare.

– Då är ju den viktigaste detaljen klar, säger han. Dr Pettersson är också positivt inställd till uppgiften.

Kyrkoplatsen är är orörd sedan 1391. Därför kan man vänta sig rikliga och givande fynd. Vanligtvis kan man vid en sådan utgrävning finna 50-200 silvermynt, vilka kan hjälpa till att datera kyrkan, berättar dr Pettersson.

Om allt går som man hoppas skall arbetet påbörjas till sommaren. Det behövs emellertid ett startkapital. En grundplåt på cirka 1000 kronor kan vara tillräckligt för igångsättning. Mycket av utgrävningsarbetet sker nämligen med frivillig entusiasm.

Motionären hr Elis Hansson räknar givetvis med kommunens positiva medverkan. Kommunalfullmäktige har redan utsett en kommitté som skall utarbeta förslag och riktlinjer för projektet. Intresset är således stort i bygden. En utgrävning kan också berätta mycket om platsens tidigare historia.

Dr Pettersson säger i sin skrift Ecclesia Nulla att Svarteborg förutom ett kors haft två försvunna kyrkor. Den ena antages ha legat på gården Aspångs ägor, dvs knappt fyra kilometer norr om Svarteborgs kyrka. Den andra är Tose kyrka.

Enligt Oedemans anteckningar 1746 skulle gästgivaren Claes i Svarteborg berättat om att han i gamla skrifter läst om Aspångs kyrka. Eftersom inte dåvarande kyrkoherden Eckersten kunde ge besked om eller visa spår efter kyrkan trodde Oedeman att Aspång kyrka skulle förbliva begraven i ”det långa tysthetens mörker”.

Så är nu inte fallet. Platsen är lokaliserad. Och till sommaren påbörjas utgrävningarna av 1300-talskyrkan. Resultatet emotses med stor spänning.

– När vi kan påräkna en så kvalificerad ledare som dr Pettersson har vi helt enkelt inte råd att vänta, säger kommunalmannen och initiativtagaren Elis Hansson.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Svenning Svensson