Ishult

Kategori: By

Koordinater: 56.201757, 13.237965

Information om Ishult

En av de äldre byarna i Vedby socken. Troligen hörde både Falholma och Hillarp till Ishult på 1600-talet.

Enligt jordrefning och Skatteläggning 1671:

Isholt. Skattehemman.
Anders Påhlsson, Anders och Nils Persson och änkan Sissa Jönsdotter, dessa alla boo på en gårdh dehr uti serskilda tompter bÿgda, hvar tompt med sitt eget nampn, den första parten åbor Anders Påhlsson och kallas Isholt, hans sohn Påhl Andersson, Haffuer 2 drängar Per Jönsson och Påhl Bengtsson, Haffuer ett uthbÿgge som nu står ödhe. Anders och Nils Persson åbor den andra parten kallas Faltholm, hvilken part också bygdt i 2:ne särskilta tompter, Anders Persson haffuer 2ne Vüxna söner Jöns och Olle Andersson. Anders Persson haffuer ett uthbygge der uti bor en man kallad Per Jönsson, den tredie parten Åbor Änkan, kallas Hillarp haffuer 3 vüxna söner Åge, Torsten och Anders Tüesson, haffuer ett uthbygge, mannen kallas Jöns Svensson som det åbor.
Skattehemman Rättigheten bevisar de med gambla goda bref, och att de Skattemannarätten af deras föräldrar ärft hafva som Copialiter ad acta No 72 Uthvisar. Var under de danske ett heelt hemman och ähnû i Heradzskrifvarens Jordbook för ett heelt Skattehemman uppfördt.
Haffuer varit graverat sedan A:o 1662 först med bookhållare Nils Mattzon, Råå, som af dem åhrligen upburit 30 dl. och Kosthåldspenningar 12 dl. pro A:o 1664 haffuer de varit anslagn till profviantmestaren Håkan Torsson som i lijka måtto så mycket betalt varden intill 1669 der ifrån till Dato till Trompetaren Bem. Påhl Adzersson.
Ordinarie Landgille efter Heradzskrifvarens Jordbook 13 dl. 4 öre s.mt.
Terminskatten till 1668 24 dl. pro 1668, 1669 och 1670 18 dl. 20 öre der uthaf bekommer Trompetaren 30 dl. s.mt. dess uthan Kosthåldspenningar 6 dl. s.mt. det öfvriga upbär Regementsskrifvaren som dess längd förklarar.
Saltpetter och Koppskatten upbär Chronofogden som dess ländgd Docerar.
A:o 1664 d. 4 September haffuer de gifvit af hela gården till husbondshåldh 18 dl. s.mt. som befallningsman Wetterman efter dess quittantz upburit haffuer.
Tinghuspenningar af hela gården 1 dl. s.mt.
Till Åby Gästgifvaregårdh giort 2 Eker med två vagnar.
Broopenningar till Sönderslöfz broo 1 dl. och uthan Eker och arbete som skall räknas för 16 öre, haffuer dess uthan deras andehl i Wedby, Perstorp och Bällerhüüs broo att förferdiga.
Wedhpenningar intet gifvet, efter han var länsman.
Kongz och Kyrkiotianden lefvereras till Biersgård 13 trafvar Rågh, 11 trafvar Korn, 18 nekar Hafvre begge delarna sammanräknade.
Prästens Tertial 1 Lispund smör, och dess utan 6 skepper humble när hummleväxt ähr, i det öfvriga som de andra.
Klåckaren åhrligen till Helgensköld, 3 skeppor Korn af hela gården.
Uthsäde till hela gården 13 tun. 5 sk. Råg, 12 tun. 1 sk Korn, 5 tun. 5 sk. Hafvre.
Jordmånen en dehl med mulljord och Komp en dehl mull och sandjord, en dehl gruut och öhriord så att matiorden intet är en qvart djup.
Ängh 134 lass.
Boskap Anders Påhlsson 8 hästar, 2 par oxar, 14 köör, 16 ungnöt, 24 får, 12 svin, 15 getter.
Anders Persson och Nils Persson 6 hästar, 2 par oxar, 15 köör, 15 ungfänandt, 26 får, 19 svin, 33 getter.
Änkan, 4 hästar, 1 par oxar, 13 st köör, 11 ungfänandt, 12 får, 13 svin, 14 getter.
Muhlbete består i ljungmark samt skog och måssar. En hästhage som 2 hästar kan födas uti haffuer Anders Påhlsson.
Nils och Anders Persson haffuer hvar sin lijten kalfhage hvar kan födas 2 kalfvar uti, Änkan har en hage deruthinnan 2 hästar och 2 köör födas kan.
De hafva hvar sin sqvalteqvarn i en liten bäck som rinner af en måsse som de kan mala till husbehof.
Humblegård har Anders Påhlsson till 700 stänger, Anders Persson 700 och Nils Persson 600 och Änkan 700 stänger.
Skog till svins ollon hafva deen lijten Enmärke skog, dock af ingen importance som texten vidare förklarar.
Anders Påhlsson till 30 st. Anders och Nils Persson 30 och Änkan till 20 st svinsollon, när ollon blifver.
Byggningstimmer Bränne samt Täppeskog haffuer de till nödtorft på dess egen vång och felletzskog.
Öfver Chronofogden och dess betient haffuer de sig intet att besvära, än att befallningsman åhrligen vill hafva af hvar en book eller ½ lispund smör, hvilket de och måste gifva om de villa hafva hans venskap.
Ett arfsskifte är hållen på Hillarps gård då fogden och hans skrifvare bekommit hvar 1 dl 16 öre och intet vidare.


Bilder och dokument från Ishult

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.