Långserud församling

Kategori: Församling

Koordinater: 59.280854, 12.669610

Information om Långserud församling

Så här beskrevs Långseruds socken för omkring 120 år sedan:

Sockenbeskrivning över Långserud, skriven av Landskontoristen i Wärmlands län Frans R.M. Svensson och tryckt i Wärml.läns adress-kalender 1894.
Svensson har genom en omfattande korrespondens och många resor fått material till sina beskrivningar av Värml.kommunerna.

LÅNGSERUDS SOCKEN,
gränsar i norr till Glafva och Stafnäs, i öster till Gillberga och Kila, i söder till Svanskog och i vester till Sillerud.
De höglänta trakterna i vester och norr öfvergå i sydöst till en bred, fruktbar dalgång, som med sakta sluttning mot nordost öfvergår i Gillberga-dalen. Midten af denna dalgång upptages af socknens mest betydande vattendrag: i söder sjön Ålen, som öfvergår i Lången, hvilken genom en kort, men strid å, vid hvilken kyrkan ligger, afbördar sitt vatten till den vackra Aspen, hvarifrån Kolsätersån, krökande sig mot öster genom Gillberga, leder vattnet till Byelfven ett stycke norr omm Gillberga kyrka. Från Stora Bör i vester går en bågformig å på sockengränsen till Svansjöarna i Svanskog och derifrån åt norr till Ålen.
Björnklammen i norr med en storslagen ram af skogklädda höjder och dälder för genom en i syd-ostlig riktning gående å, som midt i socknen utvidgar sig till Öjesjön, sitt vatten till nordändan af Ålen, och de mera obetydliga Krokvattnet, Fjällsjön och Finsjön afflyta till Aspen.
Socknen är en af de vackraste i sydvestra Wärmland och säkerligen mycket tidigt befolkad. Under namnet Långxrydh var den annex-socken till Gillberga redan under medeltiden och hade då två kapellkyrkor, Östanskog (Åstenskog) och Långskog, hvilka ödelades vid reformationen. Den senare kallades sedermera för Lönnskog, måhända derför att den lemnades att falla i ruiner inne i en uppväxande skog, hvarest spår efter den ännu synas. Då klockorna en vinter skulle föras derifrån till den den nuvarande kyrkan och man med storklockan, som fraktades sist, hade kommit ett stycke ut på Björnklammens is, kom, som sägnen lyder, en halt tupp och frågade, om han kunde hinna fram till den nya kyrkan före qvällen. ”Då måste du nog hoppa på duktigt”, svarade spefullt en man i laget. ”Ja, men nog kommer jag väl före eder”, blef tuppens svar, och strax derpå brast isen och klockan sjönk. Man har flere gånger ”fiskat” efter den och t.o.m. haft den i vattenbrynet, men alltid har någon yttrat sig, och då har den sjunkit ner igen. Nu klagar lillklockan, hvarje gång den röres: ”Bing, bang, min broder ligger i Laxe sjö (på Dalsland), min make ligger i Björnklam”.
Sydvest om Aspen på vägen mellan Åstenskog (Östanskog) och Norane ligger ”Brurmon” med ”Brurbackane”, der en brudgum, som med sin brud for från vigseln i kyrkan, skall hafva blifvit bedårad av Bergkungens fagra dotter och följt henne in i berget samt lemnat sin rätta maka att efter åratals trånande längtan dö af sorg.
På gården Kolsäter, der sedan 1694 också är bruk, skall konung Birger år 1305 hafva ingått förlikning med sina bröder.
Namnet Långserud (Långerydh) torde väl beteckna ”Det långa rödjelandet” eller ”Rödjelandet kring sjön Lången”.
Kyrkan, ett slags korskyrka af trä med särskild stapel, är brädfodrad med små lappar, hvilket gifver den ett egendomligt ”fjälligt” utseende.

Postadresser: Långserud och Lönnskog
Poststationsförest. i Långserud: Axel Bäckström
Poststationsförest. i Lönnskog: Aug. Carlsson
Domare: J.V. Adlers, Seffle
Kronofogde: J.W. Myrin, Seffle
Häradsskrifvare: J.A. Broqvist, Karlstad
Kronolänsman: E.A. Lindh, Torp
Nämndemän: Niklas Malmqvist i Ed och Carl Kullander i Norra Botten
Komminister: J. Jacobi
Organist: Axel Andersson
Klockare: Magnus Ahlin
Vaccinatör: Jan Bäckström
Barnmorska: Carolina Pettersson, Wäsby, Gillberga
Folkskollärare: Axel Andersson, Anders Andersson och J.W. Bergh
Småskollärarinnor: Augusta Ekeblad, Augusta Carlsson, Hilma Maria Mossberg
Ordf. i kom.st. och kom.nämnd: C.M. Naucler
Ordf. i brandst.kom.: f.d. nämndeman Anders Bäckström
Gode män för tillsyn öfv. förm.: f.d. nämndeman And. Bäckström i Strand och handl. Aug. Carlsson i Lönnskog
Gode män vid lantmäteri: f.d. nämneman And. Bäckström, kyrkovärden D. Andersson i Ed, handl. Aug. Carlsson i Lönnskog, lantbr. C. Danielsson i Kastensbol, hem.eg. Anders Gust. Nilsson i Elofsbyn och Anders Andersson i Essbjörbyn
Handlande:
P.J Berg, Botten div. Tax. 500 kr.
Axel Bäckström, Olebyn div. Tax. 300 kr.
Pontus Calais, Finnerud div. Tax. 250 kr.
Aug. Carlsson, Lönnskog div. Tax. 350 kr.
Carl Hohansson, Elofsbyn div. Tax. 600 kr.
A.G. Johansson, Stenbyn div. Tax. 500 kr.
J.G. Zettervall, Ed div. Tax. 900 kr.
Emil Zettervall, gårdfarihandlare Tax. 900 kr.
C.G. Svensson, Hällesbyn Tax. 500 kr.
Hantverkare.
Murare:
N. Granlund i Sillingebyn, Bengt Gillberg i Berga och Lars Olsson i Rudsbyn.
Skomakare: O. Kihlström i Gisslebyn, J.A. Johansson och G. Hellberg i Gisslebyn, G. Gillberg i Norra Björkkärn och A.G. Lundgren i Sillingebyn.
Smeder: J.J. de Bourg i Gisslebyn, Johannes Jansson i Kettilsbyn och Sven Aug. Andersson i Sillingebyn.
Snickare: Per Borg, Olof Olsson, Sven Aug. Svensson i Gisslebyn och Niklas Malmqvist i Ed.
Industriella anläggningar:
Sillingebyn, Qvarn, egare L.G. Lindstedt.
Sillingebyn, Spånhyfvel, egare Gust. Karlsson.
Kyrkebols qvarn och såg, eges af A. Pettersson.
Hemmanen äro: Amundeby, Backa, Basterud, Berga, Björkekjern Norra, Björkekjern Södra, Björsebyn, Botten Norra, Bräcka, Byn, Ed, Eldansnäs, Elofsbyn, Emneskog, Essbjörbyn, Finnerud, Fjell, Gisslebyn, Gjönäs, Grafven, Grinsbyn, Guterud, Häljehögen, Hällesbyn, Högen, Kjettilsbyn, Kyrkebol, Kålsäterud, Lofterud Yttra, Lofterud Öfvra, Lönskog, Mölnerud, Nordmanserud, Olebyn, Ristakan, Rullan, Råtakan, Rössbyn, Sillingebyn, Stenbyn, Stommen, Söfverhögen, Vråna, Åtorp, Ärteviken.
Angunnerud, Gullsjö, Katensbol, Kopperud, Kålsheden, Strand, Torp, Åstenskog. (53 st.)
Socknens folkmängd: 2.672
1893 års taxeringsvärde utgjorde:
Jordbruksfastigheter 1.136.200 kr.
Annan fastighet 53.200 kr.
Bevillningsfri egendom 191.200 kr.
Skjutsstation: Rudsbyn hvarifrån skjutsas till Ökne 1.4, St. Norane 0.9 och Björbyn 0.9 allt nymil.
Skjutslegan pr. häst och nymil är 1 kr. och 50 öre.


Bildgallerier från Långserud församling

Visa fler bildgallerier från Långserud församling ›


Bilder och dokument från Långserud församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Långserud församlingGård, Hemman

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Sandström