Nolby

Kategori: By

By (hemman) i norra Brunskog

Koordinater: 59.693148, 12.990621

Information om Nolby

By (hemman) i norra BrunskogNOLBY. Källa: En bok om Brunskog

Jordbruket i Nolby vara upptaget år 1595 och inskrivet i jordeboken år 1600 som skattejordbruk. Nolby angives vara öde i jordeboken år 1630. Men i 1624 års tiondelängd skriver kyrkoherden: »Joe i Nolby 2 öre». Från år 1651 finns följande anteckning om Nolby i Jösse härads dombok: »Torpet Nolby i Brunskog på Tolta skatteägor upptaget, därpå skattlagt till 1/8, men blev för 20 år sedan avhyst och öde och är så än, emedan där äro så ringa ägor, att varken kunnats eller någonsin kan besittas». Emellertid uppgives i en uppsats 1930 om Brunskogs socken av Linus Brodin, att Styltenhjelms köpebrev på Nolby är daterat den 28 juli 1649. Vidare meddelas där, att ägaren av Brunsbergs-verken, Arvikander, den 11 januari 1720 köpte Nolby av »Kapten och hans fru Sidonia Hyltenhielm» (väl Styltenhjelm). År 1732 begärdes få anlägga smedbruk här, men först den 15 oktober 1740 kom Bergskollegiets medgivande att få »utbygga en hammare med en härd på dess frälsehemmans Nolby ägor och byggningsstället är utsatt vid Nolby älv, varest tillförene Nolby kvarnar hava stått». Hemmanet var då, som synes, ett frälse-hemman och är så fortfarande, men dess skatte-tal är nu 1/4 hemman. Som bekant blev också ett smed-bruk byggt vid Nolbyfallet, och husförhörsboken för år 1769 nämner åtta arbetare, nämligen tre mästersmeder, två mäster-svenner, en eldare och två koldrängar samt deras hustrur och barn. Av bruksägarens familj nämnes tre systrar Arvikander och deras tre jungfrur samt en bokhållare. Denna till synes så livliga bruksrörelse tog hastigt slut när bruket förlorade sin vatten-kraft. Detta skedde enligt uppgift den 25/9 1782, då det i Skålsjön uppdämda vattnet bröt sig ut ur sjön och gjorde sig en ny fåra vid sidan av vattenfallet. I Nolby hemman och ej långt ifrån det »döda fallet» finns en »brunnskälla» med ett på sin tid beryktat hälsovatten. I mitten av 1800-talet blev den utbyggd med brunnsbyggnader och var en tid mycket anlitad. I Nolby bodde 1942, enligt församlingsboken, sexton personer.


Bilder och dokument från Nolby

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i NolbyFornlämning, Fornminne

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal