Hyllstofta

Kategori: By

Samhälle i Vedby socken, Norra Åsbo härad. Det ursprungliga Hyllstofta är det man idag kallar Hyllstofta by. Efter att järnvägen mellan Hässleholm och Helsingborg togs i bruk 1875 byggdes det längs järnvägen och bildades det vi idag kallar Hyllstofta stationssamhälle.

Visa karta
Hyllstofta
Koordinater: 56.136028, 13.302801

Information om Hyllstofta

Enligt Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund:
Det skrivs någon gång 1164 – omkring 1170 (exakt datum och år kan man inte ange) Hǿltofte. Originalhandskriften är förlorad och endast känd genom den s k Lundaboken, en avskrift från 1494. De händelser som omtalas avser emellertid ett den 1 september 1145 träffat avtal. När namnet sedan dyker upp igen, i Helsingborgs läns mantalslängder 1584, skrivs det med s (Hǿlstoffte) vilket också kvarstår i skriften därefter och i det genuina uttalet. Namnets förled är följaktligen s-genitivform av ordet höl, som kan ha åsyftat en håla i terrängen på den ursprungliga vikingatida (eller äldre) bebyggelsens plats, kanske en vattenfylld håla, dvs en liten damm eller sjö, kanske ett djuphål, en hölja, i ån.
Teorin om ”Gårdarna vid ån” (Beljane å) är därför mycket trolig.

Enl Jordrefning och Skattläggning 1671
Hylstofta. Skattehemman.
Anders Bengtsson, Måns Andersson, Mattz Nilsson, Påhl Bengtsson, Bengta Türesdotter, Elena Persdotter, Boo alla på en gård, men är serskildt byggd, den ena parten heter Hylstofta, som de trenne första åbor, den andra Svenningztorp. Måns Anderssons dräng, Torsten Andersson. Hans Gårdsman Anders Persson.
Mattz Nilssons Gårdman är hans fader Nills Torstensson. Påhl Bengtssons gårdman Trulls Bengtsson. Elena Persdotters sohn Per Påhlsson. Bengta Türesdotters dräng Siune Persson. Finnes 2 uthbyggen, dett ena har Mattis Nilsson till åbon Hans Påhlsson, det andra hörer Anders Bengtsson till, Åboen Bengt Persson. Skattmanna rätten bevijsar de efter recessen med dess gambla och nya Kiöpebref, att dee ärfnat och Kiöpt hafver, som Copialiter under N:o 82 vijdare produceras. Var under de danske ett heelt hemman, och ähnu finnes i Heradzskrifvarens Jordbook upfördt för ett heelt Skattehammen. Ordinarie Landgille 32 dl. 8:16 s.mt. Terminskatten till 1668 24 dl. pro 1668, 1669 och 1670 18 dl. 20 öre.
Hvilket altsammans med saltpeter och Koppskatten lefvereras till Heradzva Klöster. Husbondshåldh hafver Nills Torstensson uthgifvit till Commissarien Struwe den 25 Maÿ 1667 5 dl s.mt. Måns Andersson ibidem a. den. Dato till Commissarien betalt 5 dl. Påhl Bengtssons fader Bengt Påhlsson gifvit husbondhhåldh till förbemelte Commissarie 3 dl: s.mt. A:o 1665 28 Martij.
Tinghuuspenningar som den förbemelte till Birket. Gästgifvarpenningar till Åby 1 dl: s.mt. Broopenningar till Sönderslöfs Broo 1 dl. s.mt. Dess uthan Eker och arbete för 16 öre. Dess föruthan dess andehl i andra broar som förbemelte. Vedhpenningar 1664, 1665 och 1666 åhrl 1 dl 16 öre. Kongztionden betalar de till Heradzva Klöster åhrl. 12 sk Korn som kallas Bijskopztionde. Kyrkiotionden lefvereras till Biersgård 7 traf. 22 nek. Rågh. 7 traf. 22 nek. Korn, 22 nek. Hafvre. Prästen bekommer till Tertial 2½ lispund. 8 mark smör. Dessuthan humble efter årsväxten stundom 2 eller 3 sk.
Klåckaren till Helgensköld åhrl. 3 sk Korn. Uthsäde till heela gården 16 ½ tun Rågh, 15 tun. Korn och 9 tun. Hafvre.
Jordmånen består största delen af gruuth kamp och hårdh grundh. Ängh 108 lass.
Boskap på heela gården 14 Hästar, 5 par oxar, 36 koor, 39 ungfänandt, 69 fåår, 44 getter och 32 svijn.
Muhlbete består i liungbackar och måssar, doch temmeligh godh.
Anders Bengtsson hafver en lijten hage han kan föda 2 Koor uthi. Måns Andersson hafver en hage till 2 Koor och 4 Kalfvar. Trulls Bengtsson och änkiorna en hage till 4 kalfvar. Humblegård hafva de tillhopa 2000 stänger efter Commissarien i inquisition.
Trulls Bengtsson hafver 5 Bijstockar. Hafver intet Siöfijske men en ström löper genom deras mark, kallas Bellinge å, som finnes lägenhet till Ålegårdar, men inge der uthi bÿgdt. Anders Bengtsson och Mattz Nilsson, hafver en bäckeqvarn ihopa, men Trulls Bengtsson hafver en Skvalteqvarn som ligger i Bellinge å hvilken ved skatteläggningen skall observeras. Ollonskoog hafver, de en Enemärkeskog som kallas Hulstofta Norreskog. Dess uthan hafver de en part i felleskogen, som kallas Sönderhulstofta skog och gräntzar till Heradzva Klösters skog. Bÿggningztimmer hafver de i den felleskogen hvar om förberördt är som dem dock skall uthvisas. Täpperiis och Bränneskoogh hafver de par deras egit på förre Condition.
Öfver Chronofogden och dess Betiente har dee sig intet att besvära.

Nr 83. Huldestofta. Chronohemman.
Per Lindgård, drängen Per Bengtsson. Var under de danske ett halft hemman och ähnu finnes i Heradzskrifvarens Jordebook upfördt för ½ Chronohemman.
Ordinarie Landgille efter Heradzskrifvarens Jordbook 10 dl. 10 öre.
Terminskatten till 1668 12 dl. pro A:o 1668, 1669 och 1670 9 dl. 10 öre Hvilket altsammans erlägges till Heradzva Klöster, tillika med saltpeter och Koppskatten. Tinghuuspenningar till Birketing 5 öre. Till Åby gästgifvaregård 16 öre. Till Sönderslöfz broo 24 öre, dess föruthan sin andehl i Wedby och Humble broo att förfärdiga efter proportion af hemmanet.
Vedhpenningar 1664, 1665 och 1666 åhrl 24 öre s.mt. Chronotionde lefvereras till Heradzva Klöster åhrl 2 sk. Korn, som är infördt i Jordbooken, kallas Bijskopstionde. Kyrkiotionden till Biersgård och pro 1670 lefvererat 1 Trafve Rågh, 1 Traf, 4 nek Korn, 12 nek, Hafvre.
Prästens Tertiela ½ lispund smör. Klåckaren åhrl till Helgenssköld 1 sk. Korn.
Uthsäde 3 tun. Rågh, 2 tun Korn, 2 tun Hafvre. Jordmånen består mestadelen i grut och Kamp. Ängh 20 lass.
Boskarp 2 Hästar, 1 par Oxar, 4 Koor, 4 ungfänandt, 8 fåhr, 8 getter, 4 svijn. Muhlbete består i liungbackar och måssar. Dess föruthan hafver han en hage som kan födas några Koor och Kalvar uthi. Humblegård till 100 stänger. Bellinge ån ligger uthmed deras mark, men hafver hvarken fijske eller möllefall som hörer honom till. Ollonskog består i en stor dehl Eek och book, hafver han sin andehl efter proportion af ett halft hemman på Sönderskog, som gräntzar ihop med Birkerup och mörke skogh.
Byggningztimmer hafver han nödvendigt af Eek, men må intet hugga uthan permission. Bränne och Täppeskogh hafver han och så mycket han behöfver men blifver nu honom förmenat af Jägerije, vijdare at hugga uthan honom blifver uthvist hvar öfver han sig högeligen besvärar, att han nu på 2 åhrs tijd inte mehr fått ähn ett Böketrää med hvilket honom omöijeligt ähr att hålla sitt stora giärde vedh lijka. Öfver sitt Herskapz betiente, hafver han sig intet att besvära. Tingskrifvaren åhrl 1 öre s.mt.

Nr 84. Hylstoffta. Chronohemman.
Jöns Nillsson ibidm. Drängen kallas Anders Nillsson. Var under de danske ett ½ hemman och ähnü finnes i Heradzskrifvarens Jordbook upfördt för ½ Chronohemman. Och såsom denna bonde både i uthlagan till hans Härskap och Chrono, Kyrkiotionden sampt prästens Tertials afgift, I lijka måtto.
Uthsäde och ängh sampt humblegårdh, skogh och skoghugg aldeles Corresponderar medh förbemelte hemman, alltså erfunnit onödigt vijdare der om att motionera, Uthan till den förbemelte att hänvijsa.
Men boskapen befinnes sig som efterfölier, 2 hästar och 2 fööl, 1 par oxar, 4 kôôr, 3 ungfänandt, 10 st fåår, 4 getter, 4 svijn. På hans herskapsbetiente har han sigh intet att besvära.
Tingfogden intet bekommit, men Tingskrifvaren åhrl 1 öre s.mt.


Bildgallerier från Hyllstofta

Visa fler bildgallerier från Hyllstofta ›


Bilder och dokument från Hyllstofta

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Hyllstofta
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.