Gravås

Kategori: By

GRAVÅS Äldste kände bonden här heter Berger, vilken äger gården och är skriven för densamma 1540 och i 1548 års jordabok kallas Börger i Graffås.

Koordinater: 59.780992, 12.552983

Information om Gravås

GRAVÅS Äldste kände bonden här heter Berger, vilken äger gården och är skriven för densamma 1540 och i 1548 års jordabok kallas Börger i Graffås. Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
GRAVÅS
Äldste kände bonden här heter Berger, vilken äger gården och är skriven för densamma 1540 och i 1548 års jordabok kallas Börger i Graffås. Vid 1600-talets början är Graffåhs ett av socknens största hemman med icke mindre än 4 hushåll: Erland i Graffåhs, vilken för sig och hustrun är påförda 12 mark till Älvsborgs lösen; Enkian ibidem är skattefri, fast hon har dräng (orsaken obekant), Enkian Gunel är ensam och skattefri, samt Oloff i graffåhs, vilken för sig och hustrun och pigan är uppförd å längden för 12 mark skatt.
Jordaboken 1630 har ”Grassås” (så skrivet här) bland hela hemman och Oluf skriven för skatten och om hemmanets skattekaraktär har 1685 års jordabok följande pplysning: ”Grafås reducerat 1683 från hr. Wilhelm Barcklay såsom bortdonerat militiehemman, men såsom hr. Hans Belfrage hafwer dhet kiöpt med Kongl. Concens ifrån herr Barklay efter landshöfdingens bref d. 2/8 1684 alltså war det af Commissionen löösgifwit sin rätta possessor hr Belfrage som dhet innehar”

Gravås – Uppgift från ”Institutet för språk och folkminnen. P O Granér 1941. Gravås. Första leden torde vara grav i betydelsen ”fångstgrop” t.ex. för varg eller älg. Meddelaren Anders Olsson i Norli f.1885 kände till åtminstone fyra tydliga rester av sådana gamla fångstgropar inom hemmanet. – En tvivelaktig folketymologi gör gällande att här varit gammal gravplats. Bebyggelsen ligger till större delen på en ås.
Hemmanet skall på 1600-talet ha varit det största i socknen. Enl den nämnde meddelaren en synnerligen kunnig och intresserad hembygdkännare är troligen Tomta, Där Sö, Åsen o. Nordmon eller Sörmon de äldsta hemmansdelarna. Där Framme o. Västgöl också mycket gamla. ”Grafås skogslott sammanhänger med hemegorna medelst en drefgata utmed Backsjön. Skjutsstation finnes på egorna” (beskrivningen till ekonomiska kartan). Det bör påpekas att denna drevgata hör till Säterud, ej till Gravås. (Någon skjutsstation finns f.ö. ej längre)
Inbyggarna: gravåsinger
Öknamn: gravåstarmane (används ej numera)


Bilder och dokument från Gravås

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne