Ånhammars Säteri

Kategori: Säteri

Koordinater: 59.146619, 16.908580

Information om Ånhammars Säteri

Jakob SkytteByggnadsår: stod under byggnad 1638, träpanelad stomme av liggande timmer, Areal: Ur Svenska gods och gårdar från år 1940:

Postadress: Stjärnhov. Tel. 2.
Areal: Total 3.535 hektar därav 560 åker, 2.265 skog. Taxeringsvärde 1.201.100.
Jordart: Övervägande mullblandad lerjord (huvudgården).
Djurbesättning: 20 hästar, ca 150 nötkreatur, 40 får, 40 höns.

Fjärran från de stora allfartsvägarna ligger på en bergås som bildar en udde i sjön Dunkern, egendomens ålderdomliga huvudbyggnad, ett envånings trähus från senare delen av 1600-talet. Till det yttre bevarar byggnaden ännu i huvudsak sin ursprungliga karaktär. Inredningen härstammar delvis från 1600- och 1700-talen. Framför byggnade utbreder sig en gårdsplan, som kantas av tvenne flygelbyggnader, och därutanför ligger på gammaldags sätt en av magasins- och stallbyggnader omgiven ”fägård”.

Den tidigaste kände ägaren till Ånhammar är Hans Claesson Bielkenstierna död 1566. Egendomen ägdes senare av friherre Länk till Person 1992380707, en son till den berömde Johan Skytte. Från honom gick egendomen genom byte till kammarjunkaren Henrik Stöör. Denne gifte sig med änkan efter Johan Månsson Kruse till Älghammar, varigenom gården så småningom kom till Siward Johansson Kruse till Älghammar. Denne sålde den till presidenten, friherre Christer Bonde, vars hustru fru Elsa Cruus af Edeby var hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d.ä. och vilken som änka innehade gården från 1659 till sin död 1716. Det är sannolikt hon som har uppfört huvudbyggnaden. ”Fru Elsa Cruuses gambla frälse” gick därefter i arv först till brorsdottern Hedvig Christina Cruus och därefter till en avlägsen släkting, kapten Göran Fleming. Sedan kommo dennes dotter Catharina, gift med majoren friherre Gustaf Miles Fleetwood, och dennes son Gustaf Ulrik Fleetwood, vars bröder 1785 sålde Ånhammar till kommerserådet Joachim Daniel von Wahrendorff, död 1803, som införlivade det med sina vidsträckta besittningar. Godset tillhörde i 76 år dennes släkt. Gårdsägarna bodde därvid antingen på Åkers styckebruk eller Taxinge-Näsby, och huvudbyggnaden å Ånhammar stod merendels obebodd. När Martin von Wahrendorff dog år 1861 tillföll hälften av hans jordegendomar genom testamente brukspatron Axel Salomon von Stockenström, från vilken Ånhammar senare gick i arv till brodern överstekammarherre Henrik Albrecht, vars son sedan 1914 är dess ägare.

Ägare: Riksdagsmannen och förre jordbruksministern Bo von Stockenström f. 1887. Son till ovannämnde H.A. von Stockenström och hans hustru Eva f. Beck-Friis. Gift 3.12.1912 med Anna Hamilton f. 1889.
Barn: Ann-Marie, Henrik, Kerstin, Eva, Anders, Birgitta.

Ur SÖDERMANLAND från 1947:

Ånhammar med Järna 5 3/8 mantal.
Taxeringsvärde 603.700.
Areal: 1.424 hektar varav åker 190, skog 870, övrig mark 364, betesmark impediment, berg och sjöar.
Jordart: lättlera, sandmylla, mull- och sandjord.
Corps de logi i ett plan med tvenne flyglar, uppförda i mitten av 1600-talet.
Förvaltarbostad på Järna, uppförd 1907, innehåller 6 rum och kök med alla bekvämligheter samt dessutom kontor.
Bostad för rättare, skogvaktare samt 14 arbetarbostäder.
Ekonomibyggnader uppförda: stall 1895, ladugård 1828, 1 ångsåg med 1 ram och hyvel 1919 m.m.
På Järna finnes ladugård uppförd oimkring 1890, restaurerad 1935.
Djurbesättning: 12 hästar, 7 unghästar, 60 kor, 60 ungnöt, 60 får m.m. Traktordrift.
Till Ånhammar hör över 20 arrendegårdar. Godsets hela areal inklusive arrendegårdar utgör 3.383 hektar varav åker 512, skog 1.978, impediment 615 och betesmarker 278 hektar.
Följande gårdar äro utarrenderade: Berga, Damstugan, Glömnäs, Grindstugan, Grytslund med Grytsberg, Haga (Snickartorp), Herrlöten, Herrökna, Kilkärr, Kolunda, Kramphult, Laggarbo, Lerudden, Lida, Misäter Grytsberg, Nytorp, Raskdal, Roligheten, Rotsäter, Skogstorp, Smedstorp, Solmora, Stora Älvsjödal, ungsjön och Vreta.

Historik: Ånhammarsgodset såsom sammansatt av en mängd olika gårdar har haft en växlande historia. Ägarna till själva Ånhammar äro kända sedan 1500-talet. Den förste kände innehavaren var Hans Claesson Bielkenstierna (d. 1663), som förvärvade egendomen 1562 och efterträddes av sonen Claes Hansson (d. 1598) och sonsonen Nils Claesson (d. 1622) och den sistnämndes dotter, Anna Bielkenstierna (d. 1663), som 1635 gifte sig med Jakob Skytte (d. 1654). Denne bortbytte hemmanet redan 1636 till Henrik Stöör (d. 1654), gift med Johan Kruses till Elghammars änka Anna Böök. Denne uppförde här ett säteri som var under byggnad 1638. Efter att ha tillhört Siwert Johansson Kruse såldes Ånhammar 1658 till riksrådet Christer Bonde (d. 1659), innehades 1685 av hans änka, Elsa Cruus (d. 1716) och av hennes släktingar av ätten Cruus intill 1730-talet, tillhörde 1740 friherre G. Fleming, omkring 1760 Gustaf Miles Fleetwood och dennes söner och såldes 1785 till J.D. von Wahrendorff, som även var ägare till Åkers styckebruk i häradet med samma namn. Därigenom förenades Ånhammar med detta ännu större godskomplex och tillhörde under flera generationer släkten Wahrendorff (bergsrådet A. von Wahrendorff, hans son M. von Wahrendorff o.s.v.) och övertogs 1894 genom testamentet av brukspatron A. von Stockenström och därefter av översten H.A. von Stockenström. Dennes arvingar, Ann.Marie, Kerstin och Anders von Stockenström samt Eva Ankarcrona och Birgitta Wachtmeister äro nu ägare av godset. Förvaltare å Ånhammar är B.E.J. Arman.

Järna (under medeltiden Yaerna) har åtminstone från tiden närmast före reduktionen hört under Ånhammar utom 1719 då det synes ha tillhört änkefru Sperling född Fleming. Sedermera har det åter inkorporerats med Ånhammarsgodset.

Grytsberg, som tidigare kallades bara Gryt eller Grytsbynm beläget vid Kyrksjön, donerades 1630 till G.G. Krail, innehades som säteri av sonen Johan Krail, undergick reduktion, men förlänades ånyo till Göran Krail, utbyttes till frälse av dennes systerson, landshövding P. Dankwardt, ägdes sedan av änkan till 1740, av borgmästare Kierrman omkring 1760. Från 1768 lydde gården under Åkers styckebruk och kom sedermera i släkten Wahrendorffs ägo, till den tillsammans med de andra Ånhammarsgodsen testamenterades till släkten von Stockenström.


Bilder och dokument från Ånhammars Säteri

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg