Torps säteri

Kategori: Säteri

Koordinater: 58.909641, 16.760983

Information om Torps säteri

Ägare och historik
Släkten Hvessing och Jöran Rosenhane
Redan vid tiden för Nyköpings gästabud i början av 1300 talet var Torp ägt och bebott av släkten Hvessing, en av landets då mera ansedda familjer.En av de sista Hvessingarna, Karin Kettilsdotter, gifte sig i början av 1500 talet med Nils Tomasson Bölja och deras dotter Märta gifte sig troligen 1559 med Jöran Johansson Rosenhane. Där med började en ny epok i gårdens historia, som varade ända till 1815 då gården såldes efter att släkten utslocknat på svärdslinjen 1812.Att ett gods på detta sätt gått i arv i omkring 500 år och varit stora jorddrotsars huvudgård sporrar vår önskan att tränga djupare in i dess historia.

Fornlämningar berättar om svunna tider
Belägenheten måste ha varit gynnsam, särskilt den tid då vägnät saknades.Med hjälp av våra fornlämningar kan vi blicka långt tillbaka i tiden. Ut med Nyköpingsåns sjösystem har vi fornborgarna på Valla, Bogsten, Boön, Espedal och Eldberget som vittnar om flera tusenårig bebyggelse.Först från och med senare delen av 1500 talet då Rosenhane tagit Torp i besittning kan vi få en klarare bild av livet på den gamla sätesgården.

Adlades av Gustav Vasa
Den första Rosenhanen var som redan nämnts Jöran Johansson (1525-1576). Han adlades vid 33 års ålder av Gustaf Vasa och blev genom sitt gifte med Märta Bölja ägare till Torp. Han var fogde på Nyköpingshus 1526-65, häradshövding först i Hölö och sedan Rönö. Han deltog i hertigarnas resning mot Erik XIV och fick som tack för hjälpen Husby-Oppunda i förläning. Dog som ståthållare på Nyköpingshus. Hans maka dog 1603 i pesten på Torp.Enda överlevande barnet var Johan Jöransson (1571-1624) som växte upp till en mäkta lärd man. Johan blev mycket anlitad av Carl IX och Gustaf II Adolf. Han skrev svensk historia och tjänstgjorde som häradshövding i Oppunda och Jönåker. Blev liksom sin far ståthållare på Nyköpingshus.

Statsman och diplomat Schering Rosenhane
Johan efterträddes på Torp av äldste sonen Schering Rosenhane, född 1603.Han var en av sin tids mest utmärkta statsmän och diplomater. Han dog i halsfluss på Torp 1663 och gravsattes i Husby-Oppunda kyrka under pompa och ståt. Närvarande var bl.a. Karl X Gustafs maka Hedvig Eleonora samt flera statsråd. Den Rosenhanska likvagnen finns fortfarande bevarad på Torp!Efter Scherings död kom Torp att övergå till yngste sonen, ryttmästare Fredrik (1653-1709).Scherings son Johan (1642-1710) fick Tistad och genom gifte med Märta Sparre Marieberg i Björkvik. Deras enda barn, en dotter, dog ogift.

Den store byggmästaren på Torp
Fredriks son Schering II (1685-1738) kom att få ärva även farbrodern Johan och skrev sig till Torp, Tistad, Vändelsö, Grinda, Lövsund och Snesta. Han var med i Karl XII’s ryska krig och satt fången i Moskva 1709-14. Han stod bredvid konungen när denne blev skjuten i Fredrikshald och slutade sin militära bana som generalmajor av kavalleriet. Schering gifte sig 1715 med Hedvig Sofia Oxenstjerna och hade med henne enda överlevande barnet Fredrik Bengt (1720-1800).Fredrik Bengt blev den stora byggmästaren. Under hans tid införlivades Akalby, Gunnersta, Öksund med Torpkomplexet. Tegelbruket anlades. De båda flyglarna, som vilar på gamla grunder och källare nybyggdes. Planer utarbetades på utbyggnad av corps de logiet men skrinlades sedan han fått det nya slottet färdigt på Tistad 1771 och yngsta sonen drunknat på Torp 1782.

Slutet på den Rosenhanska släkten
Den ende överlevande sonen Schering III fick efter sin faders död 1800 överta Torp. Han var en stor humanist, stundom kallad ”den siste Gustavianen”. Hans bibliotek ansågs som ett av landets största och värdefullaste i privat ägo. När han dog på Torp 1812 utslocknade den Rosenhanska ätten på svärdssidan. Kvar blev hans syster Sofia Eleonora som redan 1815 sålde Torp till Blechert Wachtmeister.Blechert Wachtmeister var säkerligen inte någon större affärsman eller jordbrukare. Utan hänsyn och ansvar till den som av personliga själ låtit honom övertaga gården, sålde han Torp redan 1825.Det blev för första gången ”en man av folket” som blev ägare till Torp när den legendariske 38-åriga brukspatronen Per Jansson från Lerbäck trädde till. Köpeskillingen, inklusive inventarier, blev 110 000 riksdaler.Torp omfattade då även Vevelsta, Malm, Akalby, Öksund, Ekeby, Dymmelsta, Gunnersta, Gråsta, Vallbygårdarna, Sätra och Vallbykvarna med två stenar och såg. Totalt 22 mantal!Till Torp flyttar han med sin familj 1826. Hustrun som var bärare av en sinnesjukdom dog tidigt och han stod ensam kvar med fyra minderåriga barn. Hans äldsta dotter Anna blev 1837 gift med Gustaf Bernhardt den i familjen som kom att betyda mest för Torp.

Magasinet byggs
Efter arvsskifte får Gustaf Bernhardt övertaga förvaltningen av den stora gården. Han medverkar bl.a. till att långhalsen sänktes på 1860-talet och därvid fördubblades åkerarealen på huvudgården. Det behövdes större utrymmen för spannmål. Den gamla huvudbyggnaden revs 1868 och av timret byggdes ”Magasinet”. Den Jansson-Bernhardtska epoken som varar i 90 år slutar med försäljning till Backa-Hovsjö som vill komma åt den myckna sparade skogen.1918 säljs gården vidare till Sven Petter Svensson från Jonsberg i Östergötland. Samma år sker elektrifieringen i socknen. Det äger rum under stora ekonomiska bekymmer och kommer först flera år senare att bli avgörande för jordbrukets utveckling.När S P Svensson dör tillfaller gården dottern Olga, gift med dir. Bernhard Svensson. Den hårda depressionen på 1930 talet som gick fram under det svenska näringslivet, förvärrades för många genom kreugerkraschen 1932. För Olga Svensson betydde det att hon kände sig nödsakad att lämna sitt kära Torp när hon blev änka.

Torp går återigen i arv
Dagarna före andra världskriget, i augusti 1939, säljs Torp, Öksund, Öksundsnäs, Lerviken, Vallbykvarn och Gråstaskogen till förre veterinären Fredrik Norberg i Karlshamn för 515 000 kronor. Det blev hans yngste son Stig Norbergs uppgift att vid 27 års ålder ta hand om Torp.Stig får tillsammans med sin första hustru Marianne Tillberg från Husby-gård tre barn och för första gången på nära 200 år föddes på Torp en blivande ägare till gården.Efter giftermål på Torp 1964 med lantmästare Agneta Gravenhorst Löwenstierne har denne Fredrik II Norberg varit verksam på gården. Tolv år senare övertar han genom köp Torps Säteri AB.

Driftbolag arrenderar marken
I dagsläget råder mycket ovissa förutsättningar för de flesta lantbrukare. En lösning som Fredrik tillsammans med de två närmsta granngårdarna Husby gård och Vevelsta var pionjärer till, var att starta ett driftbolag (Husby Oppunda Jordbruks AB). Ett delägt bolag som arrenderar respektive gårds brukbara mark. Bolaget har en egen maskinpark med egen personal och kan därför hålla nere kostnaderna. En bra lösning som även många andra gårdar tagit i praktik.I dag bor Fredrik tillsammans med sin hustru Amie Lindahl Norberg i den västra flygeln. Huvudbyggnaden överlämnade han till förmån för sin dotter Jacqueline Hellsten med familj.


Bilder och dokument från Torps säteri

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Carlsson