Bjärröd

Kategori: By

Visa karta
Bjärröd
Koordinater: 56.174529, 13.225675

Information om Bjärröd

En av de gamla byarna i Vedby socken.

Nr 80. Bieredh. Skattehemman.
Anders Mattisson, haffuer ingen dräng uthan en dragon som tienar honom. Skattmanna rättighet bevijsar han med ? laga Skiöte, både att hafva ärft efter sin fader och kiöpt af sina syskon, som copian ad acta lagt No 80 uthvijsar.
Var under de danske ett heelt hemman och ähnu i heradzskrifvarens Jordbook finnes upfördt för ett heelt skattemannan.
Ordinarie Landgille efter Heradzskrifvarens Jordbook 19 dl. 15 öre.
Terminskatten till 1668 24 dl s.mt. pro A:o 1668, 1669 och 1670 18 dl. 20 öre. Hvilket samt Salpeter och Koppskatten är betalt till Heredzva Klösters Administrator.
Tinghuuspenningar till Birket 10 öre s.mt. Gästgifvargårdspenningar till Åby gård 1 dl. Till Sönderslöfs broo 1 dl och arbete för 16 öre Elliest har sin andel i Perstorp eller Humble och Wedby broo att förfärdiga.
Wedhpenningar pro 1664, 1665 och 1666 åhrl. 1 dl. s.mt. Kongztionde betalar han med en Tunna Korn till Klöstret som ähr infördt för ordinarie Landgille i Jordbooken för Bijskopstionde.
Kyrkiotionde till Biersgård och bedrager sigh pro A:o 1670 2½ Trafve Rågh, 1½ Trafve och 8 nekar Korn, 5 nekar hafvre.
Prästens Tertial betalar han med 1 Lispund smör dessuthan en skeppa humble när växt ähr. Klåckaren till åhrlig helgensköld 2 skeppor Korn, Uthsäde 3½ tun Rågh, 3½ tun. Korn, 1 tun Hafvre. Jordmånen består i Moo och sandh något mull beblandat med Kamp såsom och en dehl öhriord. Ängh 40 Lass.
Boskap 4 hästar, 2 oxar, 8 Köör, 10 Ungfänandt, 12 får, 10 getter, 8 svijn.
Muhlbete liungmark och måsse, grentzar till Gyllsiö och Tollerödh till den ena sijdan. En kalfhage till 4 st. kalfvar. Har ett litet intäppe till 6 st lamb eller får.
Humblegård till 350 stänger, 5 Bijstockar. En mölla som finnes vara skattlagdh i den gambla Jordbooken.
Ollonskog haffuer han, som han bekommer till 100 svinsollon, och är delt i två skogslotter, den ena söder den andra österskog.
Byggningstimmer haffuer han af Ek intet vijdare ähn till Sparrar och bielkar det öfviga skall han kiöpa sig.
Bränneved och Täpperijs haffuer han till nödtorft på de omrörte hans skogslotter. Öfver Chronans betiente har han sig intet att besvära.

Nr 81 Biered. Chronohemman.
Heradzva- Assar Persson. Var under de danske ett heelt hemman. Och ännu finnes i
Klösters Heradzskrifvarens Jordbook uppfördt för ett helt Chronohemman. Men bevijsar
gods först med Landzhöfdingens H. Hammarsköldz bref, De Dato den 27 Februari 1665 att vara förmedlat till 2/3 hemman och sedan af H. Landzhöfdingen Confirmerat som brefven Süb No 81 primerar, orsak till förmedlingen befinners af Jordmånens och ängiarnas ringhet att haffuer varit Ordinarie Landgille efter häradzskrifvarens Jordbook för förmedlingh. Tillijka med Termin, Saltpeter och Koppskatten haffuer han betalt till Heradzvad Klöster och sedan förmedlingen ähr skedd, haffuer han så mycket ringare uthlagt som förmedlingen uthvisar. Tinghuuspenningar till Birket 7 öre s.mt. Gästgifvaregårdspenningar till Åby Gästgifvaregård 21 öre s.mt. Wedhpenningar 1664 1½ dl. pro 1665 och 1666 1 dl. åhrl. Till Sönderslöfs broo föruthan arbetet 12 öre beräknat, betalt 21 öre s.mt. dessuthan sin andel i de Broar som den näst tillförende ommähler. Kongztioden betalar han till Heradzva Klöster i skeppor såsom Bijskopztionde som ähr i landgille beräknat, Hvilket Jordbooken uthviisar. Kyrkiotionde till Biersgård, Rågh 2 trafvar, Korn 2 trafvar, Hafvre 8 nekar. För Prästens Tertial gifver han 1 Lispund smör och elliest som den förbemelte.
Klåckaren åhrl. till Helgensköld 2 sk Korn. Uthsäde Rågh 2½ tun Korn, 2½ tun. Hafvre 12 sk. Jordmånen ähr en dehl mulliord med Kamp, en dehl grûüt med sandiord.
Ängh 24 lass.
Boskap 3 Hästar, 2 oxar, 6 köör, 6 ungfänandt, 9 får, 12 getter, 6 svijn.
Muhlbete består i Ljungbackar och måssar. En kalfvhage som han kan föda 3 kalfvar uthi och en häst om våren. Humblestänger som han förgifver skall vara af ringa importance, hvarföre Commissarierne sielfa vele taga det i ögonsÿn. 100 humblestänger. En lijten sqvaltekvarn, som ähr nü förfallen, men haffuer den att uppbygga.
Ollonskog haffuer han på Chronans enskilte skog som ligger nordan ved gården, dock afskild från Skattegårdens skog. Byggningztimmer haffuer han intet eget uthan bekommer det af Klöstrets skog med permission. Bränneved och Täpperiis haffuer han på sin egen men nû dock intet hûgger uthan lof.
Öfver Tingfogden och dess betiente har han sig intet att besvära.


Bildgallerier från Bjärröd

Visa fler bildgallerier från Bjärröd ›


Bilder och dokument från Bjärröd

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.