Norrtofta

Kategori: By

Norrtofta består huvudsakligen av Bjersgårds arrendegård Norrtofta 1 samt tillhörande torp och gatehus.

Visa karta
Norrtofta
Koordinater: 56.165187, 13.197125

Information om Norrtofta

Norrtofta består huvudsakligen av Bjersgårds arrendegård Norrtofta 1 samt tillhörande torp och gatehus.

Enl jordrefning och skatteläggning 1671 för Vedby socken: Nordtofta (Nr 105):

Detta hemman ähr också Jungfru Helena Gÿllenstiernas uthsoknes Frälsehemman, hafver varit en lång tijd öde af och till, och i synnerheet nu på 4 åhrs tijd. Var under de danske ett hellt hemman och ähnu finnes i Jordbooken upfördt för ett heelt frälsehemman.
Såsom detta hemman ähr ödhe kan man ingen underrättelse bekomma, om det hafver uthgifvit dhe skatter och uthlagor som de andre förbemelt gårdar. Uthsäde efter landmätarens upgift befinnes vara 10 1/3 tunlandh. Jordmåen består den största delen af gruth, en dehl av mull och kamp. Ängh 40 lass. Muhlbete består i liungbackar och måssar. Gräntzar till Wedbÿ, dess föruthan en Kalfhage, som några Kalfvar kan beta uthi, ett qvarnfall i en bäcke som kallas Belle. Skog finnes der intet uthan någon småskogh i ängen och på felltzmarken. Vijdare kan man ved denna gården intet ehrfara. Dock finnes i Chronans Jordbook ett gatehuus upfördt som för detta en skola hafva åbodt ved nampn Måns Persson, ähr ahnslagen i skatt för ett pundh smör. Detta gatehuus finnes eij mehra, uthan berättas för minnaminne skall vara ödelagdh och nu brukas till prästens Anexehemman i Wedby hvarest Jorden ähr under beräknat. Detta hafver Commissarien Creuger sielf tagit i ögonsyn, och befinner att prästbonden allenast af samma Jord skall hafva en Kalfvahage.
.


Bilder och dokument från Norrtofta

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.