Paviken i Västergarn

Kategori: Sjö

Visa karta
Paviken i Västergarn
Koordinater: 57.441556, 18.150884

Information om Paviken i Västergarn

Paviken står för många olika betydelser, som fågelsjö, som naturreservat, som vikingatida hamnanläggning, som havsvik ännu längre tillbaka när nu landanknutna Kronholmen var en skyddande ö. Olika rapporter kan återfinnas här.

Arkeologiska utgrävningar angående Paviken som vikingatida hamn har utförts av bl.a Per Lundström, 1967-73, som i sin bok ”De kommo vida…” redovisar både fynd och miljö.

Om Paviken som vattenområde skriver han s13ff:

”I socknens nordvästra hälft ligger naturhamnen Paviken. Den är oval till formen med en nord-sydlig sträckning på ca 1200 meter och en största bredd av ca 500 meter. Utloppet i söder ut i Östersjön är den drygt kilometerlånga Västergarnsån. Paviken har nu ett maximalt djup till fast sandbottern på ca 5 meter, men bottnen täcks på detta djup med drygt 2,5 meter dy. Stränderna är kraftigt vass- och sävbevuxna. Genom landhöjning och slamavlagring håller denna naturliga hamnbassäng på att växa igen.

Vid Pavikens nordöstra del mynnar Idån, förr benämnd Sudertingsån, som numera är upprensad till kanal för att tappa av vattnet från de öster om Paviken liggande forna myrområdena. Dessa består av flera sammanhängande myrar vid namn Krämplausemyr, Millummyr, sojdmyr, Vikmyr, Bälingsmyr och Stormyr. Sammanlagt upptager de en yta på drygt 2kvadratkm. Detta stora myr-sjöområde tillfördes vatten dels från en å uppifrån Blötmyr i Eskelhems socken i norr, dels från en å som rinner från Fjäle myr i Mästerby socken i öster. Hela detta system av olika vattenvägar som förbinder inlandet med havet, måste ha varit av största betydelse ur kommunikationssynpunkt i äldre tid. Vikmyr och med denna sammanhängande myrar torrlades genom dikning så sent som 1951. Tidigare dräneringsresultat hade ej lett till något påtagligt resultat. Enligt uppgift stod vattnet i Vikmyr 10 fot över Pavikens yta före utdikningen. Kanalen grävdes i Idåns djupaste fåra….”


Bilder och dokument från Paviken i Västergarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Persson