Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

Kategorier: Fornlämning, Fornminne, Historiska platser, Milsten

Visa karta
Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun
Koordinater: 56.250407, 13.377399

Information om Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

Milstolpar och Milstenar

I 1649 års Gästgivareförordning föreskrivs att milstolpar ska sättas upp. Den äldsta i Skåne är från år 1663 och finns i Ystad. Kostnaden togs ut av bönderna med 4 öre per hemman. I Kristianstads län var arbetet klart år 1728 med den billigare varianten, rödmålade ekstolpar. I Åsbo härad ersattes milstolparna år 1764 med milstenar i sandsten.

Varje helmilsten har ett emblem (kunglig krona), kungens monogram (”AF” för Adolf Fredrik), 1 M (avståndet en mil), landshövdingens initialer (R.J.V.L för Reinold Johan von Lindgen) samt årtalet 1764. På 1/2 och 1/4- milstenarna bara avståndet och årtalet. Den gamla svenska milen var 18 000 alnar motsvarande 10688,4 meter. Mätningen utfördes med snöre så att alla milen blev lika långa.

Med 1891 års väglag upphörde föreskrifterna om uppsättning av milstenar och från år 1942 utgör de fornlämningar och är skyddade enligt lag.

 

Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

Hösten 2014 startades i Vuxenskolans regi en kurs för att kartlägga och resturera milstenar, vägunderhållsstenar, vägvisarstenar och gästgivarstenar samt uppdatera historiska och kulturella händelser kring de vägar där dessa stenar hittades.

Milsten RAÄ-nr Oderljunga 49:1, kordinater (N/E) 6235184 / 399457 (SWEREF 99 TM)

Stenen, en helmilsten, finns vid gamla vägslingan vid Bälingesjöns nordöstra hörn. Stenen var nervält och låg över postamentet lutandes mot NNÖ. Postamentet är 2 x 1.5 meter och var delvis nerrasat i S och i Ö.

I oktober 2015 restes milstenen och postamentet restaurerades. Inhuggningarna i stenen förtydligades med svart färg. Vid postamentet finns anslag med historik om milstenar och karta med väg 108´s förändrade sträckning under de senaste 100 åren. I en av de första postlådor som tillverkats av Perstorp AB, finns en gästbok där besökare kan skriva in sitt namn och ge sina kommentarer.

Milsten RAÄ-nr Oderljunga 64:1, kordinater (N/E) 6235798 / 401840 (SWEREF 99 TM)

Stenen, en helmilsten, finns vid enskild väg (tidigare nuvarande väg 24) 2.5 kilometer öster om Bälingekorset och 300 meter norr om väg 24. Stenen låg på en stengärdesgård sedan man vid ett vägförbättringsarbete i slutet av 1940-talet hade rivit postamentet och lyft undan milstenen.

I oktober 2015 restes milstenen på ett nytt postament. Eftersom vägen har breddats kunde inte postamentet byggas upp på sin ursprungliga plats. Enligt lantmäterikartan från 1812-13 har den ursprungligen stått c:a 20 meter ONO nuvarande plats. Stenen har rengjorts och inhuggningarna i stenen har förtydligas med svart färg. Historik om milstenar och karta med väg 24´s förändrade sträckning under de senaste 100 åren finns anslaget.

Milsten RAÄ-nr Oderljunga 62:1, kordinater(N/E) 5625778 / 01338480

Stenen, en 1/4 milsten vid enskild väg (tidigare nuvarande väg 24) 700 meter ostnordost om Bälingekorset, omedelbart nordost om Bälinge möllas kvardamm. På lantmäterikartan 1812-1813 är stenen utvärkt ca 70 meter sydost nuvarande plats. Stenen har rengjorts och inhuggningarna i stenen har förtydligats med svart färg. Vid postamentet finns kortare information om Bälinge mölla, Festplatsen Bokhagen och Bälinge Snickerier.

 

Vägunderhållsstenar

I det gamla bondesamhället var de jordägande bönderna ansvariga för väghållningen. För att få rättvis fördelning av väghållningsskyldigheterna upprättades vid olika tidpunkter s.k. vägdelningslängder. I dessa längder förtecknades och indelades den aktuella vägsträckan i olika delar, väglotter, som skulle underhållas av den bonde som tilldelats resp. väglott. Årligen hölls vägsyn och syneprotokoll upprättades. För att veta var de olika väglotterna var belägna satte bönderna upp s.k. väghållningsstenar, oftast i ena ändan av sina lotter. Väghållningsmärkena utformades efter bondens eget tycke och smak, ofta i trä men ibland även i sten. På stenarna/stolparna antecknades viss relevant information.

År 1891 fick Sverige sin första väglag, där blev de nyinrättade väghållningsdistrikten ansvariga för väghållningen. Där anges bl.a. ”Vid ändpunkterna av varje till underhåll indelat vägstycke skola väghållaren anbringa tydliga märken, angivande den fastighet, som har vägstyckets underhåll sig ålagt”.Naturaväghållningen levde kvar in på 1920-talet. När väghållningsdistrikten eller vägkassorna övertog vägunderhållet från bönderna föll ändamålet med väghållningsstenar bort.

Väghållningsstenen vid Backstugan i Ebbarp. 

Två texter, att läsa från vardera hållet, avdelade med en linje. Detta tyder på att två väghållare gått samman om en sten.  Det är den enda stenen av de 13 hittills kända i Perstorps kommun där det förekommer.  ANS , står troligen för Axel Nilsson, född 1872, som övertog Kåshässle 4:2 år 1910.    No 24    Kåshässle        ——————–        J Nilsson, står troligen för Janne Nilsson som köpte Kåshässle 4:27 år 1925.    N 51 M t     25      Kåshässle  

Väghållningsstenen vid fritidsstugan gamla väg 108 i närheten av Albacka, Bälinge.

Står troligen på ursprungsplatsen och har tytts till

          O A D, står troligen för Ols Anders Davidsen. 1/12, mantal.   No 2, vägavsnittet     

Väghållningsstenar och vägvisarstenen vid Blekemossapasset. RAÄ-nr Perstorp 10:1, 10:2 och 10:3. Kordinater N/E 56.13078 / 013.31311. 

Blekemossapasset utgjorde ett viktigt vägskäl i äldre tider. Här strålade föregångarna till väg 21 och väg 108 samman, eller delade på sig beroende från vilket håll man kommer. På postamentet står en Vägvisarsten med texten på stenens norra sida har tyts till 1764 Till Åby och på södra sidan Till Röstånga. I postamentet ligger 3 st. Väghållningsstenar, troligen ditlagda på 1890-talet eller flyttade dit från andra platser på 1900-talet. Texten på stenarna har tolkats till O L röd N 21/30 i sydöstra hörnet. OS L röd NL 3/16 i sydvästra hörnet. PO L röd N 21/30 i nordöstra hörnet. Troligen står L röd för Linneröd i Vedby socken. 

Väghållningsstenen i Tostarp. RAÄ-nr Perstorp 1:1.  Kordinater N/E 56.14732 / 013.29995.

Stenen står vid den gamla kyrkovägen som går från gränsen till Vedbys socken genom Tostarp och strax väster om nuvarande kraftstationsdamm och ansluter till landsvägen ca 200-300 meter söder om Ebbarps backstuga. Stenen restes och det lilla postamentet restaurerades hösten 2016, efter att legat nere ett antal år.  Texten har tyts till   P1.                                                         

 

 

 


Bilder och dokument från Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Åkesson