Väderbrunn kungsladugård

Kategori: Kungsgård

Väderbrunn är den största gården i Bergshammar och har tidigare varit Kungsladugård.
Det innebar att den skulle förse Nyköpingshus med smör, ost och slaktdjur.
Bild: Flygfoto över Väderbrunns kungsgård. Fotograf okänd, bilden upplåten av Birgit Aldén

Visa karta
Väderbrunn kungsladugård
Koordinater: 58.759342, 16.917961

Information om Väderbrunn kungsladugård

Väderbrunn var ursprungligen ett befäst slott, omgivet av vallgravar, troligen från tidig medeltid. Det tillhörde på 1600-talet Willem Momma, men reducerades av kung Karl XI och anslogs till landsstatens avlöning. År 1841 uppfördes en ny mangårdsbyggnad på det gamla slottets grund, i vilken samma år inrättades en lantbruksskola med Johan Theofil Nathhorst som föreståndare. Södermanlands läns lantbruksskola var förlagd dit från 1841 till 1890, varefter Väderbrunn utarrenderats till olika personer.

Ett dokument om Väderbrunnsområdet har sammanställts av en medlem i Bergshammars hembygdsförening. Dokumentet innehåller underlag för geografisk placering av torp och andra byggnader som funnits på Väderbrunns område, en del historik om ägar-och brukarförhållanden, järnvägens framdragning 1915 och om lantbruksinstitutet.

Bildgalleri från Väderbrunn

Bergshammar 1949
3 3/8 mtl. Tax.-värde 195.100. Areal: tot. 277,1 har, varav åker
170,3, betes- o. tomtmark 15,1, skog o. övr. mark 91,7. Jordart:
lättlera, mellanlera med varierande mullhalt och mineralhaltig
mulljord. Manbyggn. uppf. 1841, renov. o. mod. 1938-39, inneh.
13 r. o. k., hallar o. kontor. Arb.-bost. inneh. 14 läg. renov.
o. mod. 1935-42. Ekon.-byggn. uppf.: stall 1946-47, ladug.
1933, loge, mag. i 3 vån., vagnbod, redskapshus m. m.
Djurbes.: 32 hästar (varav 2 hingstar, 10 moderston jämte
unghästar, flera prem.) 100 nötkreatur, 2 tjurar m. m., r.- o.
’k.-fria.
Äg.: Kronan.
Väderbrunn, f. d. kungsladugård, var tidigare indelad till
lön för K. B. i Söd. län och utarrenderad. Från 1841 arrenderades
gården av Söd. läns hushållningssällskap till 1891 och
användes som länets lantbruksskola. Skolans förste föreståndare
var kungl. sekreteraren Johan Th. Nathorst, som Virestod
skolan åren 1841-48. Från sistnämnda år till 1855 innehades
denna befattning av sonen, professor. Hjalmar Nathorst,
varefter platsen tillträddes av inspektoren vid Akerö Robert
Georgii, som innehade den till sin död 1899. År 1890 flyttades
skolan från Väderbrunn till Nygård i Bloda socken.
Gården har mycket gamla anor, som framgår av lämningar
efter ett forntida slott med ansenliga dimensioner, omgärdat av
stora vallgravar, som till 2/3 av sin ursprungliga längd finnas
ännu väl bevarade. Väderbrunn har så länge känt är tillhört
staten med undantag av en kortare tidsperiod under 1600-talet,
då den skänktes av drottning Kristina till innehavaren av
Nyköpings mässingsbruk W. Mamma, men genom Karl XI:s reduktion
blev den återbördad till Kronan.
Arr.: Nils Fredrik Alden, f. 15-7-92 i V. Vingåker; g. m.
Mathilda Elisabeth, f. 18-6-99 i Sthlm. Barn: Nils Håkan f.
4-7-25, Anders Gustaf Lars f. 2-5-27.


Bildgallerier från Väderbrunn kungsladugård

Visa fler bildgallerier från Väderbrunn kungsladugård ›


Bilder och dokument från Väderbrunn kungsladugård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Hedblom
Jag är föreningsredaktör för Bergshammar och Nyköpings hembygdsföreningar samt fadder för Bygdeband i Södermanland. Har du uppgifter/bilder som passar i Bygdeband så kan du kontakta mig. 070-55 56 273 (mats.hedblom@gmail.com)