Regemenskvartermästare

Kategori: Historisk plats

Koordinater: 56.667125, 14.668697

Information om Regemenskvartermästare

REGEMENTSKVARTERMÄSTARE I HAGSSTAD
Period Innehavare
1682-1685 Lars Ulfsax
1685-1689 Petter Rudebäck (1660-1710)
1689-1702 Christer Nyman, adlad Nyberg (1648-1727)1
1702-1703 Johan Aussen
1703-1704 Sven Ekekranz
1704-1706 Magnus Hagelsten (1661-17252
1707-1708 Zackarias Kranz
1708-1709 Anders Ödell (1682-1741)3
1709-1710 Johan Malmen
1710-1718 Bengt Runberg
1718-1722 Johan Laurin4
1722-1725 Majoren Öwall
1725-1730 Karl Ödla (f 1683)
1730-1733 Anders Ödell (1682-1741)5
1733-1744 Isac Johan Rudebäck (1697 -1782)6
1745-1746 Johan Cavallius (1695-1753)
1746-1751 Niels Iflander (1690-1778)7
1751-1757 Israel Bexell (död 1763)8
– (uppgifter saknas)
1772-1783 Karl Gustaf Lagerbielke9
1783-1785 Gustaf Snoilsky10
1785-1791 Johan Georg Gyllensvärd
(1754-1827)
1791- Karl Ranke
1794- Överstelöjtn. von Rohr
1797 – Erland Hedenstierna (1779-1856)11
till ca 1800 Jacob Boye (d 1808)
———
Regementskvartermästare var en genomgångstjänst och de stod i tur att bli kapten och kompanichef. Karl XII:s krig medförde också en snabb befordringsgång men kunde också leda till rysk fångenskap. Anders Iflander12 (1682-1743) skrev i augusti 1734 till chefen för Kronobergs regemente, överste Eberhard Bildstein:

”Emedan iag ifrån åhr 1694 warit uti Kongl. Maij:ts och Rikets tiänst och och ifrån åhr 1700 fölgt Armeen som Munsterskrifware, hwarunder iag mäst förrättat auditeurs tiänst till des iag åhr 1708 blef Regementz Commissarius och samma åhr uti Batallien wid Lesna af Ryssarne till fånga tagen, uti hwilket fångenskap iag så tyranniskt handterades, att nästan otroligt är, det en menniska under så oärhörda marter och olidelige plågor kunnat uthärda; Sedan nu en Rysk Bojar fört mig med sig och Ryska Armeen till och från Pultava och Prutströmmen och sidst öfwer till Pommern, och på mig barbariske och omenniskelige wåldsamheter utöfwat, har jag då änteligen genom rymmande mig ifrån denna mer än Egyptiska träldom befriat och wid åbrets slut 1713 uti Wismar uti min Konungs och fäderneslands tiänst åter ankommen och försänd till Riket effter Recruter, hwareffter iag in decembri 1716 öfwerkom till Swerige och förordnades till Regementsskrifware wid detta Cronobärgs Regemente, hwilken syssla iag nu uti 17 åhrs tid förwaltat med största redelighet aktsamhet och drifft och den mig nu frånlämnat förutan någon Ballance, som mine förmän witterligit är etc.”

Bland de första innehavarna av Hagstad kan även nämnas Christer Nyberg, som därefter blev kapten och kompanichef för Kinnevalds kompani, regementskvartermästare mellan åren 1689-1702, och majoren Öwall mellan åren 1718-1726.

Krister Esaiasson Nyman, adlad Nyberg den 29/1 1683 var född 1648 och dog den 14/3 1727 i Tjugeboda, Kalvsvik – begravd 79 år gammal i sakristian, Kalvsviks kyrka. ”Han visade under danska kriget på 1670-talet åtskilliga vackra prov av sin trohet och redlighet” (P G Vejde). Slöt sin ätt på svärdssidan. Christer Nyberg har enligt domboken 1693 lånat 170 dr smt av överste Cronhjort för inköp av gården Tjugeboda dit han flyttade från Hagstad.
Peter Rudebäck tog värvning efter att ha varit inskriven student i Uppsala 1674 och blev 1685 regementskvartermästare vid Kronobergs regemente. När han begärde avsked den 11/3 1689 uppges det ha varit för att värva ett kompani ryttare inför ett hotande krig med Danmark. Krigshotet blåstes emellertid undan och han blev därefter brukspatron på Huseby, som då var i ödesmål efter en våldsam översvämning 1672, tillsammans med sin äldre broder Paul13. Krigsinsatserna omfattade emellertid en del smuggling av tobak som uppdagades med efterföljande räfsts och rättarting i Skåne. På Huseby skrev Peter Rudebäck bl.a. den uppdiktade Bländasägnen.
——-
Övrigt, på tal om officersboställen i socknen.

¾-dels mantal Boavred hade anslagits till löneboställe för ”Battiljons Predikanten” och brukades av tre åboar. 1784 innehade magister Ahlstrand uppdraget och åboarna (de som brukade gården) var Pär Magnusson, Pär Erngislasson och Jon Swensson.

1 Krister Esaiasson Nyman, adlad Nyberg, född 1648, död 14/3 1727 i Tjugeboda, Kalvsvik. Kapten vid Kronobergs rgmte i Tjugeboda, Kalvsvik. Christer Nyberg f. 1648 begravd 14.3.1727 i sakristian i Kalvsviks kyrka. Kapten Adlad Nyberg 29.1.1683. ”Han visade under danska kriget på 1670-talet åtskilliga vackra prov av sin trohet och redlighet” (P G Vejde). Slöt sin ätt på svärdssidan. 1727-03-14 begrovs kapten Christer Nyberg 79 år. Dombok Kinnevalds hd 1693-10-16: Christer Nyberg har lånat 170 dr smt av överste Cronhjort för inköp av gården Tjugeboda.
Vid laga ting i Vimmerby, 30 oktober 1673 förekom följande mål: ”Christin Christiernsdotter i Jursdala å crono sakfältes för lägersmål med Christiern Esaiasson i Bullebo å frälse som begifvit sig till Stockholm i tjänst. Hans faders styffader Nils Månsson i Kitza” erkände att Krister var skyldig. Hon sakfälldes till 20 marker och han till 40 marker. Eventuellt barn nämndes ej. (Källa: Sevede härads dombok). Meddelat av Berit Sjögren, Uppsala. Hon har också meddelat att Krister Nyberg även är nämnd i Björkman 1683, 18/6 och 1688, 28/5.
Christer Nybergs fader hette Esaias Jacobsson Nyman, född 1625 ca, död ../12 1674 i Stockholm. Frälsefogde i Bullebo, Djursdala. (domb). Modern var Anna Olofsdotter Wachttorn, född 1629, död 22/3 1695 i Tjugeboda, Kalvsvik. (domb, EA).
2 Magnus Hagelsten, f 1661 i Hälsingland, kom i tjänst vid lifgardet 1786, mönsterskrivare vid Kronobergs Reg. 1690, sergeant 1700, föltväbel 1701, sekundfändrik 1702, regementskvartermästare 16/6 1702, sekundkapten 1706, fången 1708 i Severien – hemkom i maj 1722 från Kasan då han tog avsked med överstelöjtnants grad. Oduglig till tjänst tillfölje av ett slaganfall 1725. Hagelsten blev illa sårad i Fraustadt.
Hagelsten, Magnus, f.1666 i Hälsingland; kom i tjänst vid Livgardet 1686; mönsterskr. vid Kronobergs reg. 1690; sergeant därst. 1700 30/4; fältväbel därst. 1701 24/8; sekundfänrik därst. 1702 2/7; konfirm s.å. 18/9; premiärfänrik därst. 1703 25/3; löjtn. därst. s.å. 26/5; reg.-kvarterm. därst. s.å. 16/6; sekundkapten därst. 1706 20/3; fången 1708 20/10 i Severien; hemkom 1722 i maj; överstelöjtn. avsked s.å. 5/6; oduglig till tjänst tillfölje av ett slaganfall; d. 1725 24/11. Slag: Fraustadt; illa sårad”.
3 Anders Ödell f 1682 i Småland, volentär vid Kronoberrgs Reg. 1698, korpral 1699, förare 1700, sergeant samma år, reg.adjutant 1703, löjtnant 1706, regementskvartermästare 15/5 1708, fången 1/7 1709 vid Perevolotja – hemkom 1723 från Tobolsk och fick majors karaktär 8/8 samma år, kaptens indelning 5/5 1733. Död 31/3 1741, begravd i Göteryd ka. Gift 25/1 1725 med Abela Juliana Ehrenborg, (1695-1747), dotter till prof. Richard E och Ida Christina Silfersköld. Se även not nedan.
4 Johan Laurin, f 14/7 1693 i Stockholm. Regementskvartermästare 25/10 1718. Enligt Kungl. Majts. approbende placeringslista av den 1722-11-26 är Johan Laurin nedflyttad till fältväbels indelning vid Lifkompaniet. Han blev befordrad från fänrik till löjtnant 1729-06-19 från Lifkompaniet vid Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani. samma regemente. Var regementsqvartermästare vid dotterns födelse 1731 och sonens 1735. Fick vid sitt avsked som kapten, med löjtnants indelning 1737-0618 under Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente, fullmakt till häradshövdingsbeställning på Gotland, häradshövding där för södra domsaga 1737. Det finns en särskild släktutredning för släkten Laurin från 1836.
5 Anders Ödell or Ödla born 1682, died 31 March 1741, buried Göteryd church, co. Kronoberg, married 25 November 1725 Abela Juliana Ehrenborg (born 21 August 1695 at Lund, died 2 November 1747 at Askenäs Yttergård, Göteryd parish, buried 3 December 1747). The son Carl Anders Ödell, born 14 September 1726 at Hagstad, Kalvsvik parish, co. Kronoberg, killed in battle 27 December 1757 in Pommerania, Germany. Their son Rikard Georg Ödell was born 8 January 1729 at Hagstad. He died unmarried 17 April 1795 in Vedåsa, Agunnaryd parish, Döttrarna hette Ida Catharina (dog 6 år gammal i Hagstad) och Anna Elisabeth, född 1730 i Hagstad och gift med prästen Nils Rosinius från Ingatorp. De hade tre drängar och fyra pigor i Hagstad, varav en kökspiga och en huspiga..
6 Äldste sonen till reg.kv.mästaren i Hagstad Petter Rudebeck o h h Anna Livensten (senare brukspatron på Huseby). Kapten och levde åren 1697-1782, gift med Maria Charlotta Teet 1732 (fadern hovmarskalk från Stockholm). Bosatta på Svanås, Ormesberga sn. år 1751 och hade dessförinna sitt kaptensboställe Tofta i Tävelsås sn. och bodde där med familjen men också på Huseby. Döttrarna Elinor och Mariana föddes i Hagstad 1738 resp. 1741. Familjen, då med 6 barn, bodde i Hagstad. Totalt fick makarna åtta barn, varav sju flickor som alla levde i vuxen ålder. Den enda sonen och tillika det yngsta barnet Johan Rudebäck (1749-1839) blev major vid Kronobergs regemente och övertog Svanås.
7 Nils Iflander (1690-1778), kapten vid Kronobergs regemente 1752 och chef för Södra Sunnerbo kompani 1754, avsked 1761. Deltog vid slaget i Helsingborg 1710. Var gift med Elisabet Ulfsax (1895-1740) och bosatt på Osaby säteri, Tofta (numera Tävelsås). Deras son Carl Fredrik (1734-1825) blev major i Finland och adlad Segerstråle.
8 Katarina Ekermann, † 1739. Gift med fältväbeln Israel Bexell
9 Hustrun hette Sofia Magdalena
10 Kapten Gustaf Snoilsky hade antagits som kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1765. Snoilsky tjänstgjorde i Livgardet och som livdrabant efter officersexamen.
11 Bosatt och dog på Osaby, Tävelsås sn, Major 1808 och regementschef 1816 för Kronobergs regemente. Drev fram formellt beslut vid Kinnevalds häradsrätt att innehavarna av Hagstad och Agnäs hade rättighet att valla sina kreatur på häradsskogen utan betalning.
12 Broder till Nils Iflander på Osaby som hade Hagstad till löneboställe 1746-1751.
13 Häradshövding (f 1657 d 1711) i Konga , Uppvidinge och Östra härader och hade redan järnbruket i Ekefors, som startats av fadern Paul Rudebäck d ä (1632-1677) som också var häradshövding i samma domsaga.. Se även Skatelövskrönikan 1978, Historia kring Huseby, sid. 69, av L-O Larsson. Huseby var kvar i familjen Rudebäck ägor till 1792.
—————
————————————————————
—————
————————————————————Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .